Navigace

Obsah

Cílem Místního Akčního Plánu rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let pro ORP Horažďovice je postupné zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách pomocí podpory spolupráce se zřizovateli, školami a ostatními aktéry ve vzdělávání.  

V rámci dvouletého projektu (srpen 2016 - červenec 2018) Zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Horažďovice  reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000379 financovaného z OP VVV byl za pomoci učitelů, ředitelů,zřizovatelů a dalších osob, které se zabývají vzděláváním nebo volným časem mládežem, sestaven MAP. Ten schválil Řídící výbor, složený ze zástupců pedagogů, zřizovatelů, rodičů a různých státních institucí i NNO. 

Logolink OP VVV

. Níže je ke stažení finální MAP pro Horažďovicko, odsouhlasený Řídícím výborem i zřizovateli. Aktualizovaná verze Strategického rámce včetně seznamu investičních priorit byla zaslána na Regionální stálou konferenci k vyvěšení na webu uzemnidimenze.cz (je využíváno poskytovateli investičních dotací ke kontrole žádostí - zda je v souladu se záměry území).

Seznam jednotlivých částí dokumentu MAP:

 

Akční plánování bude v území pokračovat projektem MAP II. Prostřednictvím projektu MAP II budou též financovány některé aktivity z MAP. 

 

Zprávy

Seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou

Seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou

Dne 5. června 2018 proběhl s kulturním středisku Prostor v Sušici prakticko-metodický seminář čtenářské pregramotnosti s Hankou Švejdovou „Kudy, kudy, kudy cestička“ určený pro pedagogy mateřských škol v ORP Sušice a ORP Horažďovice.
Lektorka připravila pro zúčastněné zajímavý program s praktickými ukázkami zaměřený na integrované prožitkové vzdělávání dětí v rámci společných činností a zážitků.
Na konci semináře obdrželi zúčastnění pedagogové certifikát a mohli si zakoupit tištěný publikační materiál určený pro práci s dětmi. Celý den proběhl ve velice příjemné atmosféře.
celý text

ostatní | 6. 6. 2018 | Autor:
Seminář Otevřená hodina vedená Hejného metodou

Seminář "Otevřená hodina vedená Hejného metodou"

Dne 23.5.2018 proběhl v Základní škole na Čachrově seminář Otevřená hodina vedená Hejného metodou. Účastníci v zastoupení pedagogů škol z ORP Horažďovice a ORP Sušice shlédli ukázkovou hodinu, poté následoval její rozbor a po zaslouženém obědě proběhla dílna k Hejného metodě. Seminář vedla zkušená pedagožka Mgr. Lenka Rybová. celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor:

Schválení Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Horažďovice

Předkládáme Vám nově vytvořené, případně aktualizované dokumenty MAP ORP Horažďovice, které zároveň úzce souvisí s navazujícím projektem MAP II. Jedná se o Místní akční plán rozvoje vzdělávání včetně Strategického rámce, Aktivity škol a Akční plán spolupráce.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Horažďovice je dokumentem zaměřeným na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje předškolní a základní vzdělávání, ale i oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem MAP v ORP Horažďovice je zlepšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.
Strategický rámec MAP ORP Horažďovice uvádí přehled investičních akcí jednotlivých subjektů. V tomto dokumentu v současné době nebyly provedeny žádné podstatné změny v nastavení priorit a cílů ani vazby na klíčové kompetence IROP a typ projektu.
Akční plán spolupráce je dokumentem, který je vytvořen na základě partnerství a komunitního plánování a je rozpracován podle jednotlivých Priorit s uvedením jednotlivých strategických nebo specifických cílů Strategického rámce MAP, na které je daná aktivita navázána.
V dokumentu Aktivity škol jsou uvedeny šablony, které mohou školy v budoucnu využít. Naleznete zde i seznam již zapojených škol do těchto aktivit a to opět podle Priorit a specifických cílů.
Implementační část je součástí aktivity Řízení MAP a obsahuje základní principy tvorby MAP ORP Horažďovice, organizační strukturu partnerství na Horažďovicku, činnosti jednotlivých subjektů a rozdělení jejich kompetencí. Přílohou této části je KOMUNIKAČNÍ PLÁN PROJEKTŮ.
celý text

ostatní | 4. 5. 2018 | Autor:
Exkurze do Techmánie

Mateřské školy v Techmánii

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 jsme zorganizovali pro děti mateřských škol z ORP Horažďovice exkurzi do Techmánie v Plzni. Této akce se zúčastnily předškolní děti z MŠ v Hradešicích a z MŠ Na Paloučku v Horažďovicích. V Techmánii měly zajištěný vstup do expozic Vodní svět a Malá věda. Zároveň děti z MŠ v Hradešicích shlédly film v Planetáriu. Dopravu na tuto akci zajistila firma Ktbus Hradešice. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře a děti se vracely domů s úsměvem. celý text

ostatní | 3. 5. 2018 | Autor:

Závěrečné zasedání Řídícího výboru MAP ORP Horažďovice

Dne 25. dubna proběhlo závěrečné zasedání Řídícího výboru MAP ORP Horažďovice. Členové projednávali a schvalovali Místní akční plán a všechny jeho součásti, tj. Analytickou část, Strategický rámec priorit včetně investičních akcí a Akční plán spolupráce, který bude naplňován v navazujícím projektu MAP II. Na závěr zasedání zazněla slova rozloučení a poděkování za dosavadní spolupráci. Za realizační tým se těšíme na další spolupráci při realizaci v navazujícím projektu nejen se všemi členy řídícího výboru, ale i s jednotlivými zřizovateli, školami, odbornou i laickou veřejností. celý text

ostatní | 30. 4. 2018 | Autor:
Setkání Pracovní skupiny kariérového poradenství

Setkání Pracovní skupiny kariérového poradenství

Ve středu, dne 11. dubna 2018, proběhla na ZŠ Blatenská v Horažďovicích od 15 h pracovní skupina kariérového poradenství. V úvodu koordinátorka Radka Schusterová představila současnou práci a zmínila se o doposud vytvořených výstupech projektu – tj. o analýze problémů a potřeb, Strategickém rámci priorit MAP včetně seznamu plánovaných investičních akcí a připravovaném ročním akčním plánu. Výchovné poradkyně na setkání zároveň představily svoji činnost na konkrétních školách a vzájemně se všichni zúčastnění domlouvali na společné budoucí spolupráci s p. ředitelkou OHK Klatovy Ing. Alenou Kolářovou. Dále pak výchovná poradkyně se ZŠ Blatenská, p. Zeithamlová, informovala o spolupráci se vzdělávacím střediskem Infokariéra v Plzni. V závěru setkání p. Kaufnerová, metodička MAP, připomněla současné možnosti financování určitých aktivit škol spojených s kariérovým poradenstvím a jejich napojení na firmy z projektů OP VVV. Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře. celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor:
foto

Návrh MAP rozvoje vzdělávání - připomínkování, doplnění

Návrh Ročního plánu aktivit "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání" pro období září 2018 - prosinec 2019 je připraven k připomínkování pro veřejnost do 16. dubna 2018. celý text

ostatní | 5. 4. 2018 | Autor:
Příprava memoranda v Klatovech

Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky

Místopředsedkyně MAS Pošumaví z.s. a zároveň předsedkyně řídícího výboru projektu MAP v ORP Horažďovice Ing. Hana Kalná podepsala s Ing. Radkou Soukupovou pověřenou řízením odboru pro sociální začleňování memorandum o spolupráci mezi oběma subjekty. celý text

ostatní | 16. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Jednání o MAP II v Městské knihovně Horažďovice

Pracovní schůzky v Horažďovicích k MAP II

Ve čtvrtek 4.1.2018 se v Městské knihovně v Horažďovicích a v Městském muzeu v Horažďovicích uskutečnilo další kolo jednání k přípravě místních akčních plánů II. celý text

ostatní | 5. 1. 2018 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Tématické setkání Horažďovice MAP 2017

Pracovní schůzka MAP v Horažďovicích

Ve čtvrtek 23.11.2017 se v Městské knihovně v Horažďovicích uskutečnila pracovní schůzka, jejímž hlavním účelem bylo připravit náměty na akce určené dětem a mládeži především za účelem rozvoje čtenářství. celý text

ostatní | 23. 11. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Řídící výbor 14. 6. 2017

3. jednání Řídícího výboru v Horažďovicích

Dne 14. 6. 2017 proběhlo v pořadí již třetí setkání členů Řídícího výboru v zasedací místnosti Městského úřadu v Horažďovicích. celý text

ostatní | 16. 6. 2017 | Autor:
Pozvánka na pasování dětských čtenářů

Pasování dětských čtenářů na "Rytíře Řádu čtenářského"

Dne 8. června 2017 jsme byli pozváni na akci Městské knihovny Horažďovice na pasování dětských čtenářů na „Rytíře Řádu čtenářského“, které se uskutečnilo v sále městského muzea. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor:
Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání

Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání

7. června 2017 proběhla na škole ZŠ Blatenská 310 pracovní skupina na podporu inkluze. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor:
setkání v Městské knihovně v Horažďovicích

Tematické setkání v Městské knihovně v Horažďovicích

V úterý 30. května 2017 od 16 hodin proběhlo v sále knihovny v Horažďovicích setkání pracovnic knihovny s pedagožkami mateřských škol a 1.-3. ročníků základních škol. celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor:
PS matematická a finanční gramotnost

Pracovní skupina "Matematická a finanční gramotnost"

Dne 18. května t. r. proběhla v pořadí další pracovní skupina zaměřená na matematickou a finanční gramotnost. celý text

ostatní | 23. 5. 2017 | Autor:
Průběh jednání na pracovní skupině

Pracovní skupina "Zájmové a neformální vzdělávání"

Již v pořadí druhé setkání pracovních skupin proběhlo v Envirocentru Proud v Horažďovicích celý text

ostatní | 17. 5. 2017 | Autor:

Pracovní skupina "Čtenářská a jazyková gramotnost"

Dne 2. května 2017 proběhla v ZŠ Komenského v Horažďovicích pracovní skupina na téma čtenářská gramotnost a pregramotnost celý text

ostatní | 5. 5. 2017 | Autor:
Platforma k pracovním skupinám 1

Platforma k pracovním skupinám

Ve středu 15. března 2017 proběhla v ZŠ Blatenská Horažďovice platforma. celý text

ostatní | 17. 3. 2017 | Autor:
Řídící výbor MAP v ORP Horažďovice

II. zasedání Řídícího výboru MAP v ORP Horažďovice

Ve středu 18.1.2017 se v Horažďovicích uskutečnilo II. zasedání Řídícího výboru MAP pro oblast ORP Horažďovice. celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor: Ing. Ivo Šašek
Setkání u kulatého stolu 4

Setkání u kulatého stolu v Horažďovicích

Dne 28. listopadu 2016 uspořádala MAS Pošumaví v ZŠ Komenského v Horažďovicích setkání u kulatého stolu na téma předškolního, základního a zájmového vzdělávání. celý text

náš tip, ostatní | 2. 12. 2016 | Autor:
#

Pozvánka na setkání "u kulatého stolu"

Zajímáte se o vzdělávání a zájmy Vašich dětí? celý text

náš tip, ostatní | 8. 11. 2016 | Autor:
#

Založení Řídícího výboru projektu MAP v území ORP Horažďovice

17.10.2016 se sešli v budově Městského úřadu Horažďovice zástupci veřejné správy, zřizovatelů škol, zástupci škol, rodičů dětí a žáků a některých neziskových organizací, aby založili Řídící výbor projektu MAP v ORP Horažďovice. celý text

ostatní | 24. 10. 2016 | Autor: Ing. Ivo Šašek