Navigace

Obsah

Povinné orgány MAS

 

 

ORGÁNY MAS POŠUMAVÍ

VÝKONNÁ RADA - STATUTÁRNÍ ORGÁN (rozhodující orgán)
 • Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
 • Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Jindřichem Suchým 
 • Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem, 376 387 717, lag@masposumavi.cz
 • Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem 
 • Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou, tel. 376 387 717, lag@masposumavi.cz 

 • Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
 • Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Princ, OSVČ 
 • Plánicko z.s.p.o., zastoupené Zdeňkem Pavlíčkem, 376 387 717, lag@masposumavi.cz
 • Jan Helíšek, OSVČ
 • Ing. Zdeněk Hynčík, OSVČ

 

Činnost výkonné rady je dána stanovami Místní akční skupiny Pošumaví z.s. a dalšími dolumenty v souvislosti se standardizací MAS. Výkonná rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedy, kteří zastupují spolek navenek. V současné době jsou do těchto funkcí zvoleni:

Předseda:        

Ing. Martin Kříž, nominován za Město Klatovy 


Místopředsedové:      

Ing. Hana Kalná, nominována za Prácheňsko z.s.p.o.

Zdeněk Pavlíček, nominován za Plánicko z.s.p.o.


Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Pošumaví, z.s.., a tvoří ji všichni členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti spolku určených stanovami a vlastním jednacím řádem.

 
Výběrová komise MAS Pošumaví (výběrový orgán)
 
 • LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Ing. Karlem Baumrukem 
 • Město Kasejovice, zastoupené Ing. Václavem Jakubčíkem
 • Ing. Eliška Zachariášová, fyzická osoba
 • Ing. Radana Šašková, fyzická osoba
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
 • Ing. Jiří Hamhalter, fyzická osoba
 • Ing. Věra Říhová,  fyzická osoba
 • SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA
 • Ing. Lucie Cihlářová, fyzická osoba

    
Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.

 

Zájmové skupiny

 

1. Infrastruktura, služby a kvalita života na venkově

Zaměření zájmové skupiny:

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb, technické a dopravní infrastruktury, včetně protipovodňových a protierozních opatření. Zlepšení kvality života v obcích, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova.

Členové:

Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska z.s., Farma Číhaň s.r.o.., Panoráma z.s., Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, z.s., Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická farnost Sušice, Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Pfeifer Chanovice, Atrium, s.r.o., Mgr. Kamil Pikhart -OSVČ, Ing. Eva Mašková - OSVČ,, Ing. Zdeněk Hynčík, Ing. Vladislav Hlinka, Mgr. Pavel Princ.

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Věra Říhová

Členy jsou fyzické i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem zájmu je komplexní přístup k vyváženému rozvoji území ve veřejném zájmu.

 

2. Rozvoj podnikání a jeho diverzifikace, regionální marketing a cestovní ruch

Zaměření zájmové skupiny:

Podpora rozvoje drobného podnikání a diverzifikace hospodářských činností zemědělců, tvorba nových pracovních míst. Zvýšení úlohy cestovního ruchu pro posílení místní ekonomiky a vytváření podmínek pro lepší propagaci regionu, marketing a spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informační činnosti. 

Členové:

Sdružení obcí Kdyňsko, Město Kasejovice, Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské katakomby z.s., Lamberská stezka, z.s., Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad, z.s., Modelklub č. 186 Bolešiny, MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Statek Sobětice s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s., Veterinární centrum, s.r.o., DCK West, družstvo

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Lucie Cihlářová

Členy jsou ostatní podnikající osoby (fyzické i právnické) s převažujícími činnostmi na venkově obecně, na zemědělské půdě, PUPFL, při těžbě a zpracování dřevních hmot, v cestovním ruchu, rekreaci atd. Podnikající osoby, neziskové organizace, osoby, odborníci, občané, jejichž hlavním zájmem je otázka zajištění rekreace a rozvoje cestovního ruchu v území.

 

3. Vzdělávání

Zaměření zájmové skupiny:

Zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a environmentální výchovy a osvěty a využití vzdělávací kapacity území MAS pro rekvalifikace a diverzifikace dovedností pro vytváření pracovních příležitostí.

Členové:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Komunitní škola Švihov, o.s., Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, z.s.., Úhlava o.p.s., Security Investment, s.r.o., Vlastimil Hálek - OSVČ.

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Jiří Hamhalter

Členy zájmové skupiny jsou ty organizace (fyzické i právnické) i občané, jejichž specifickou prioritou je otázka rozvoje vzdělanosti v území.

 

4. Životní prostředí a přírodní bohatství

Zaměření zájmové skupiny:

Ochranou přírodního bohatství zvyšovat přitažlivost jak pro obyvatele a návštěvníky regionu.

Členové:

DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK, o.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o., EPIN s.r.o., Jan Helíšek, Barevná krajina, z.s.

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Eliška Zachariášová, Ing. Radana Šašková

Členy zájmové skupiny jsou ty organizace či jednotlivci, kteří se podílejí na ochraně přírodních zdrojů v regionu působnosti, a to jak na profesionální , tak dobrovolné bázi.

 

Dozorčí rada

 • Epin, s.r.o., zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
 • Střední Pošumaví z.s.p.o., zastoupené Rostislavem Doležalem
 • Město Sušice, zastoupené Bc. Petrem Mottlem

 

VÝKONNÍ PRACOVNÍCI:

CLLD

 • Ing. Markéta Baštařová Janotová - vedoucí manažerka CLLD
 • Bc. Eva Kyrálová - manažerka SZP/PRV
 • Filip Unzeitig - manažer IROP a OP TAK
 • Věra Dvořáková - administrativní pracovnice CLLD, IROP a OP TAK
 • Ing. Jiří Kaisr - administrativní pracovník CLLD, SZP/PRV

MAP

 • Mgr. Jindřich Haišman - hlavní manažer a koordinátor MAP a MAS
 • Ing. Marie Kaufnerová - koordinátorka spádovosti škol a projektu MAP 
 • Jindřiška Bělohlavá, DiS - finanční a administrativní manažerka MAP 
 • Václava Šulanová - administrativní pracovnice MAP

OPZ+

 • Ing. Marie Homolková - hlavní manažerka a koordinátorka OPZ+
 • Bc. Anna Svobodová - komunitní pracovnice OPZ+

 

 Právní forma Místní akční skupiny Pošumaví

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. rozhodla na svém jednání 4.12.2014 o změně právní formy sdružení na zapsaný spolek s účinností od 1.12.2014.


Místní akční skupina Pošumaví z.s.
Plánická 174
339 01 Klatovy
IČ, DIČ: 71214313, CZ71314313

Bankovní účet: 27-7282760287/0100