Navigace

Obsah

Povinné orgány MAS

 

 

ORGÁNY MAS POŠUMAVÍ

VÝKONNÁ RADA - STATUTÁRNÍ ORGÁN (rozhodující orgán)
 • Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
 • Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Jindřichem Suchým 
 • Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem, 376 387 717, lag@masposumavi.cz
 • Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem 
 • Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou, tel. 376 387 717, lag@masposumavi.cz 

 • Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
 • Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Princ, OSVČ 
 • Plánicko z.s.p.o., zastoupené Zdeňkem Pavlíčkem, 376 387 717, lag@masposumavi.cz
 • Jan Helíšek, OSVČ
 • Ing. Zdeněk Hynčík, OSVČ

 

Činnost výkonné rady je dána stanovami Místní akční skupiny Pošumaví z.s. a dalšími dolumenty v souvislosti se standardizací MAS. Výkonná rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedy, kteří zastupují spolek navenek. V současné době jsou do těchto funkcí zvoleni:

Předseda:        

Ing. Martin Kříž, nominován za Město Klatovy 


Místopředsedové:      

Ing. Hana Kalná, nominována za Prácheňsko z.s.p.o.

Zdeněk Pavlíček, nominován za Plánicko z.s.p.o.


Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Pošumaví, z.s.., a tvoří ji všichni členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti spolku určených stanovami a vlastním jednacím řádem.

 
Výběrová komise MAS Pošumaví (výběrový orgán)
 
 • LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem 
 • Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čápovou
 • Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba
 • Ing. Radana Šašková, fyzická osoba
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
 • Ing. Jiří Hamhalter, fyzická osoba
 • Ing. Stanislav Šlehofer,  OSVČ
 • SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA
 • Ing. Lucie Cihlářová, fyzická osoba

    
Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.

 

Zájmové skupiny

 

1. Infrastruktura, služby a kvalita života na venkově

Zaměření zájmové skupiny:

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb, technické a dopravní infrastruktury, včetně protipovodňových a protierozních opatření. Zlepšení kvality života v obcích, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova.

Členové:

Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska z.s., Farma Číhaň s.r.o.., Panoráma z.s., Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, z.s., Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická farnost Sušice, Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Pfeifer Chanovice, Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Atrium, s.r.o., Mgr. Kamil Pikhart -OSVČ, Ing. Eva Mašková - OSVČ,, Ing. Zdeněk Hynčík, Ing. Vladislav Hlinka, Ing. Stanislav Šlehofer, Mgr. Pavel Princ.

Členy jsou fyzické i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem zájmu je komplexní přístup k vyváženému rozvoji území ve veřejném zájmu.

 

2. Rozvoj podnikání a jeho diverzifikace, regionální marketing a cestovní ruch

Zaměření zájmové skupiny:

Podpora rozvoje drobného podnikání a diverzifikace hospodářských činností zemědělců, tvorba nových pracovních míst. Zvýšení úlohy cestovního ruchu pro posílení místní ekonomiky a vytváření podmínek pro lepší propagaci regionu, marketing a spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informační činnosti. 

Členové:

Sdružení obcí Kdyňsko, Město Kasejovice, Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské katakomby z.s., Lamberská stezka, z.s., Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad, z.s., Modelklub č. 186 Bolešiny, MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Statek Sobětice s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s., Veterinární centrum, s.r.o.

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Lucie Cihlářová

Členy jsou ostatní podnikající osoby (fyzické i právnické) s převažujícími činnostmi na venkově obecně, na zemědělské půdě, PUPFL, při těžbě a zpracování dřevních hmot, v cestovním ruchu, rekreaci atd. Podnikající osoby, neziskové organizace, osoby, odborníci, občané, jejichž hlavním zájmem je otázka zajištění rekreace a rozvoje cestovního ruchu v území.

 

3. Vzdělávání

Zaměření zájmové skupiny:

Zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a environmentální výchovy a osvěty a využití vzdělávací kapacity území MAS pro rekvalifikace a diverzifikace dovedností pro vytváření pracovních příležitostí.

Členové:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Komunitní škola Švihov, o.s., Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, z.s.., Úhlava o.p.s., Security Investment, s.r.o., Vlastimil Hálek - OSVČ.

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Jiří Hamhalter

Členy zájmové skupiny jsou ty organizace (fyzické i právnické) i občané, jejichž specifickou prioritou je otázka rozvoje vzdělanosti v území.

 

4. Životní prostředí a přírodní bohatství

Zaměření zájmové skupiny:

Ochranou přírodního bohatství zvyšovat přitažlivost jak pro obyvatele a návštěvníky regionu.

Členové:

DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK, o.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o., EPIN s.r.o., Jan Helíšek

Členové z řad externích partnerů v rámci výběrové komise:

Ing. Eliška Heidlerová, Ing. Radana Šašková

Členy zájmové skupiny jsou ty organizace či jednotlivci, kteří se podílejí na ochraně přírodních zdrojů v regionu působnosti, a to jak na profesionální , tak dobrovolné bázi.

 

Dozorčí rada

 • Epin, s.r.o., zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
 • Střední Pošumaví z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Kutilem
 • Město Sušice, zastoupené Bc. Petrem Mottlem

 

VÝKONNÍ PRACOVNÍCI:

CLLD

 • Ing. Markéta Baštařová Janotová - vedoucí manažerka CLLD
 • Eva Kyrálová - manažerka PRV
 • Filip Unzeitig - manažer IROP a OP Zaměstnanost
 • Věra Dvořáková - administrativní pracovnice IROP a OP Zaměstnanost
 • Ing. Jiří Kaisr - administrativní pracovník PRV
 • Václava Šulanová - administrativní pracovnice CLLD

 

MAP

 • Mgr. Jindřich Haišman - hlavní manažer a koordinátor MAP a MAS
 • Ing. Marie Kaufnerová - koordinátorka spádovosti škol a projektu MAP 
 • Jindřiška Bělohlavá, DiS - finanční a administrativní manažerka MAP 

 

 Právní forma Místní akční skupiny Pošumaví

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. rozhodla na svém jednání 4.12.2014 o změně právní formy sdružení na zapsaný spolek s účinností od 1.12.2014.

Valná hromada zároveň rozhodla, že přenese sídlo spolku ze Švihova do Klatov a to rovněž s účinností od 1.12.2014. Nová kontaktní adresa spolku je:
Místní akční skupina Pošumaví z.s.
Plánická 174
339 01 Klatovy
IČ, DIČ a číslo účtu zůstávají v platnosti a jsou stejné jako u dřívějšího zájmového sdružení právnických osob.