Navigace

Obsah

Projekt MAP III pro území SO ORP Horažďovice (Místní akční plán rozvoje vzdělávání  - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022910) je dalším pokračováním projektů MAP a to od 1.1.2022 do 30.6.2023. Je financován Evropským sociálním fondem a SR ČR.Logolink OP VVV

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Plánovací procesy byly v místě realizovány opět prostřednictvím 4 pracovních skupin (PS), které se podařilo ustanovit průběhu prvních třech měsíců a schvalovány Řídícím výborem MAP.

Obsazení těchto pracovních orgánů najdete pod následujícími odkazy: ŘÍDÍCÍ VÝBOR se 16 členy (110.11 kB)  V tomto složení pracoval řídící výbor po celé období, pouze v závěru projektu došlo k vystřídání postu starosty obce Chanovice (nově pan Petr Čotek). Členy pracovní skupiny (PS) pro rozvoj čtenářské (čg) a matematické gramotnosti (mg) a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti (RP)a PS pro financování (fin) najdete zde (248.78 kB). V průběhu projektu ještě přibyly do PS ještě 2 zástupkyně MŠ (p. Veronika Mandáková z MŠ Duha do PS čg a paní Milena Handschuová z MŠ Hradešice do PS mg za Mgr. Kotlabovou).

Výstupem tohoto projektu, který má pouze plánovací charakter, jsou akční plány na roky 2023 až 2025. Jejich konečné formě předcházelo mnoho jednání pracovních skupin, kdy se vybírala důležitá témata v návaznosti na různá zjišťování MŠMT, ČŠI, PAQresearch (4.83 MB) a jiných institutcí (např. různá mezinárodní šetření - PISA, PIRLS,TIMSS,TALIS, ICILS) ale především jsou reakcí na současnou situaci v území.

Zápisy ze všech jednání PS si můžete stáhnout zde (17.35 MB)

ŘV odsouhlasil per rollam doplnění Strategických rámců a seznamu investičních priorit území do roku 2025 k datu 16.7.2022 a (2.01 MB) dále doplnil seznam investic na řádném zasedání 4.4.2023 (1.71 MB). Aktuální znění těchto dokumentů najdete zde (2.36 MB) a jsou též vyvěšeny na webu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz) .

Zápisy z jednání Řídícího výboru a jejich témata:

- 9.3.2022 (153.67 kB) - ustanovení ŘV, schválen Statut ŘV (215.8 kB)Jednací řád ŘV (200.35 kB) pro MAP III ORP Horažďovice; Organizační struktura (175.25 kB)Komunikační plán (115.36 kB)

- 15.7.2022 (223.8 kB) - perrolam  hlasování o změnách investičních priorit

- 10. 11. 2022 (333.65 kB) - projednání a schválení Evaluačního plánu externě zadané „Evaluace místního akčního plánování vzdělávání na Horažďovicku a Sušicku v období od 2016-2022“

- 4.4.2023 (383.19 kB) - změny SR a seznamu investičních akcí; seznámení se Závěrečnou externí evaluační zprávou za léta 2016-2022; prioritizace témat pro akční plány 2023-2025 (podrobnosti ve zprávě níže).

- 21.6.2023 (228.56 kB) - schvalování akčních plánů na roky 2023 (735.01 kB), 2024 (850.39 kB) a 2025 (850.14 kB); schválení území a nositele projektu pro MAP IV -  v rámci tohoto projektu bude možno zafinancovat implementaci některých opatření pro realizaci cílů vzdělávání v našem území.

 

Zajímat by Vás mohly též SWOT analýzy ke čtenářské (157.31 kB)matematické (136.33 kB) gramotnosti, SWOT analýza s názvem PODPORA PEDAGOGICKÝCH, DIDAKTICKÝCH A MANAŽERSKÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ (146.83 kB) anebo SWOT analýza Podpora rozvoje potenciálu každého žáka. (494.79 kB)

O tom jakým způsobem ovlivniliy vzdělávací procesy v území projekty MAP se dočtete v Závěrečné zprávě "Evaluace místního akčního plánování vzdělávání na Horažďovicku od r. 2016-2022" zpracované CpKP Západní Čechy. (790.34 kB)

Vzhledem k vyhlášení výzvy na konci června, předpokládáme realizaci projektu MAP IV nejdříve od října 2023 příp. od ledna 2024.


 

Zprávy

Veřejné připomínkování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let

V současné době se tvoří akční plány rozvoje vzdělávání pro území Horažďovicka na období roků 2024 a 2025. Nyní je předkládáme k veřejnému připomínkování. Červeně jsou vyznačeny aktivity, které byly do akčního plánu zařazeny na základě doporučení pracovních skupin a Řídícího výboru projektu MAPIII. celý text

náš tip, ostatní | 15. 6. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Zjišťování potřeb rodičů dětí do 15 let na Horažďovicku

Právě vytváříme nový akční plán (plán činností do roku 2025), který by měl podporovat kvalitu vzdělávání dětí a žáků základních škol. Bude obsahovat velkou škálu činností určených pro děti, učitele ale i pro Vás - rodiče. Aby byl skutečně užitečný, potřebujeme znát Vaše názory celý text

ostatní | 31. 5. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Seznam firem, které mají zájem o spolupráci se základními a mateřskými školami

Na jaře letošního roku proběhlo oslovení firem z území Horažďovicka, které mají více jak 20 zaměstnanců, s prosbou o umožnění exkurzí do provozů pro žáky základních případně mateřských škol. celý text

ostatní | 16. 5. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Změny seznamu investičních priorit a prioritizace cílů do dalších let

Dne 4. dubna 2023 se sešel Řídící výbor MAP rozvoje vzdělávání Horažďovicka a schválil upravený "Seznam investičních priorit do roku 2025". Dále se zabýval výsledky externí uvaluace projektu a prioritizací témat/aktivit, která by měla být více akcentována v navazujícím projektu MAP IV. celý text

ostatní | 14. 4. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Možnosti využití mimoškolních vzdělávacích institucí na území ORP Horažďovice pro formální vzdělávání dětí a žáků základních a mateřských škol

V přiloženém zápise najdete nabídku organizací (v některých případech i bezplatnou) včetně kontaktů, které mohou poskytnout cenné doplnění učiva na školách: Envicentrum PROUD, Městská knihovna a Městské muzeum Horažďovice, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech vlastnící Skanzen v Chanovicích. celý text

ostatní | 28. 3. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Setkání s osobností – TOMÁŠ FEŘTEK

Mnoha lidem vyslovení tohoto jména v podstatě nic neříká a přitom je to osoba, bez níž by nevzniklo několik televizních seriálů a knih zaměřených na školství ani informační centrum o vzdělávání. Momentálně natáčí 10 dílný seriál o "alternativních" školách. celý text

ostatní | 7. 12. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Informace k otevřeným dotačním titulům Plzeňského kraje týkající se vzdělávacích aktivit pro děti a mládež

Upozorňujeme právnické i fyzické osoby na poslední možnosti podat žádosti do dotačních programů Plzeňského kraje zaměřených na vzdělávací aktivity pro děti a mládež:
• Podpora tělovýchovy a sportu
• Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků
• MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE celý text

ostatní | 29. 6. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
#

Mikrogranty Plzeňského kraje pro oblast školství a mládeže v roce 2022

POZVÁNKA pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, vedoucí NNO pracujících s dětmi a mládeží, další zájemci o téma včetně fyzických podnikajících osob na pondělí 9. května 2022 od 10:00 do 12:00 hod. - Vzdělávací sál, SOŠ a SOU SUŠICE – Poštovní 9 ( vedle pošty poblíž náměstí). celý text

náš tip, ostatní | 3. 5. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová