Navigace

Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro SO ORP Sušice (číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022909) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Toto třetí pokračování projektu začalo 1.1.2022 a bude probíhat do 30.6.2023. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Logolink OP VVV

V území byl ustanoven 10.3. 2022 Řídící výbor , který má celkem 18 členů - viz. seznam (674.81 kB).V území pracovaly celkem 4 pracovní skupiny (PS), které se scházely minimálně 4x do roka. Jednalo se o PS- pro  čtenářskou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka (čg),
- pro  matematickou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka (mg)

- pro rovné příležitosti (RP)
- pro financování (fin).
Jejich úlohu zobrazuje a vysvětluje  přiložené schéma Organizační struktura  (2.05 MB) PS se sešly v těchto termínech a řešily následující témata (v přílohách naleznete zápisy):

21.3.2022 založení PS čg (1.01 MB)

24.3.2022 založení PS mg (780.81 kB)

7.4.2022 založení PS RP (1.22 MB)

11.4.2022 založení PS fin (915.6 kB)

5.5.2022 PS RP - Práce školských rad (800.02 kB)

19.5.2022 PS RP Manařerské vedení škol, metodická pomoc  ČŠI (1.51 MB)
20.5.2022  PS RP Prevence a destigmatizace v oblasti duševního zdraví (1.83 MB)

6.6.2022 PS RP  Testování zájmu rodičů o témata související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí (1.64 MB)

13.6.2022  PS fin Dotační politika Plzeňského kraje (895.15 kB)

22.6.2022 PS čg Výuka, začleňování a fungování ukrajinských dětí na školách (1.81 MB)

19.9.2022 PS čg  mg  Jak začít s novou informatikou (659.06 kB) 

5.10.2022 PS čg Jak začít s novou informatikou - pokračování (314.08 kB)

21.10.2022 PS RP Efektivní primární prvence na školách + wellbeing (452.38 kB)
25.10.2022 PS čg Nová informatika - robotika (507.55 kB)

8.11.2022 PS fin Výzvy IROP pro  oblast školství (845.9 kB)

24.11.2022 PS mg České školství v mapách - analýza ČŠI (769.89 kB)

12.12.2022  PS mg Škola s hrou - ALBI (680.2 kB)

13.12.2022 PS čg Analýza školství (1.19 MB)

22.2.2023 PS RP mg čg Současné problémy UK dětí a jejich řešení (880.6 kB)

27.3.2023 PS RP čg mg fin Setkání s podnikateli Sušicka (2.79 MB)

30.3.2023 PS RP mg čg fin Setkání škol s organizacemi neform. vzdělávání (1.2 MB)
22.5.2023 PS RP čg mg fin Akční plány v návaznosti na prioritizaci témat od ŘV (4.7 MB)

Kompletní přehled zápisů z PS MAP III stáhnete zde (23.59 MB)

 

Řídící výbor měl zasedání týkající se:

10.3.2022 Založení (3.18 MB)

22.7.2022  Doplnění seznamu investičních akcí Per rollam (579.27 kB)

10.11.2022 Evaluační plán externí evaluace MAP  - online (1.5 MB), zápis + vlastní evaluační plán (6.16 MB)

13.4.2023 Schvalování seznamu investičních priorit, prioritizace témat do akčních plánů (2.9 MB), závěrečná evaluační zpráva (959.48 kB)  týkající se let 2016-2022

22.6.2023 Schvalování akčních plánů na roky 2023-2025 a nositele MAP IV (449.96 kB)

Poslední doplnění Strategických rámců a seznamu investičních priorit území  bylo provedeno Řídícím výborem k datu 13.4.2023 (2.01 MB) a předtím k datu 20.7.2022  (845.49 kB). Materiály k tomuto tématu jsou vyvěšeny též na webu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategické rámce MAP 2021+ (mmr.cz) .

Výstupem projektu jsou akční plány do roku 2025, které si můžete stáhnout zde:

Akční plán SO ORP Sušice na rok 2023 (770.46 kB)

Akční plán SO ORP Sušice na rok 2024 (838.34 kB)

Akční plán SO ORP Sušice na rok 2025 (838.04 kB)

Tyto akční plány budou základním podkladem pro případné financování některých aktivit MAP v rámci dalšího projektu MAP (IV), kde je možné financovat vyjma plánovacích procesů též tzv. implementaci MAP.

 

Zprávy

Zjišťování potřeb rodičů dětí do 15 let na Sušicku

Právě vytváříme nový akční plán (plán činností do roku 2025), který by měl podporovat kvalitu vzdělávání dětí a žáků základních škol. Bude obsahovat velkou škálu činností určených pro děti, učitele ale i pro Vás - rodiče. Aby byl skutečně užitečný, potřebujeme znát Vaše názory. celý text

ostatní | 31. 5. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

ZRUŠENO!! Setkání k tématu ROK INTEGRACE UKRAJINSKÝCH DĚTÍ A CO DÁL?

Akce týkající se výchovy a vzdělávání cizojazyčných dětí ve školách klatovského okresu proběhne 4. května 2023 od 13:30 hod. v sídle MAS Pošumaví z.s., Plánická 174, Klatovy (dominikánský klášter)určena nejen pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ, ale i pro všechny osoby pracující s dětmi a mládeží. celý text

náš tip, ostatní | 3. 5. 2023 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Štěpánka Baierlová postoupila v roce 2021 do světového finále top 50 ceny Global Teacher Prize z více než 8000 kandidátů ze 121 zemí.

Jak začít s novou informatikou na ZŠ

Jméno Štěpánka Baierlová je neodmyslitelně spojeno s projektem MAP, kdy jako učitelka informatiky na ZŠ Lerchova a propagátorka robotiky vedla mnohé semináře pro učitele.  V současné době sice učí matematiku a informatiku na ZŠ  Labyrinth v Brně , ale přesto nám zůstává věrnou oporou. celý text

ostatní | 31. 10. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Bc. Hana Dadučová v aule SOŠ a SOU Sušice v Poštovní ulici

Dotační tituly Plzeňského kraje pro školy pro rok 2022

Jedním z hlavních úkolů PS pro financování je pomáhat zajišťovat finanční prostředky na aktivity škol, které není možno hradit z tzv. ONIV škol (ostatní neinvestiční náklady) nebo na které poskytnutá výše ONIV nestačí. Jedním z takových zdrojů jsou dotace poskytované Plzeňským krajem. celý text

ostatní | 22. 6. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Rokování v Krutěnicích

V krásném prostředí zrekonstruovaného poplužního dvora v Krutěnicích, který je v současné době hotelovým areálem s nejmodernější jezdeckou halou a širokou možností venkovních aktivit, proběhla 19. a 20. května 2022 setkání pracovních skupin s experty z různých oblastí a vedoucími pracovníky škol. celý text

ostatní | 16. 6. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Neposlouchá? Řekni to tak, aby ti rozumělo! - akce pro rodiče rodiči malých dětí dětí -  1

Neposlouchá? Řekni to tak, aby ti rozumělo! - akce pro rodiče malých dětí

Vychováte dítě mladší 6 let? Pokud ano, je tato akce určena právě vám. MAS Pošumaví pro vás připravilo setkání s odbornicí na rozvoj komunikačních schopností dětí raného věku. Akce je zdarma. Další podrobnosti a pokyny jsou v přiložené pozvánce. Doporučujeme se na akci předem přihlásit. celý text

náš tip, ostatní | 23. 5. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
školská rada

"Informatorium" pro členy školských rad - Jindřichovice 3.5.2022 od 16:00 hod.

Jste členkou/ členem školské rady, zastupujete rodiče nebo zřizovatele a rozumíte všem pojmům školského zákona? Znáte práva a povinnosti/možnosti členů školských rad?
Pokud jste si na nějakou otázku odpověděli NE, pak je tato bezplatná akce určena právě vám.
celý text

ostatní | 26. 4. 2022 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová