Navigace

Obsah

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)

jsou plánovací dokumenty vztahující se ke zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Klatovy, Horažďovice a Sušice. Vznikly v rámci dvouletých projektů realizovaných MAS Pošumaví z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) v letech 2016 až 2018.

Každý MAP obsahuje analytickou, strategickou a plánovací část. Byly v nich identifikovány klíčové problémy, stanoveny rozvojové priority a s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých území ve spolupráci především se školami, zřizovateli a dalšími subjekty působícími ve formálním i v neformálním vzdělávání byl vypracován roční akční plán. Plánované aktivity budou realizovány jednotlivými subjekty, které za aktivitu v plánu zodpovídají.

Navazující projekt MAP II dále podporoval plánovací procesy v území a poskytoval  prostředky pro nastartování některých aktivit. MAS Pošumaví realizovala navazující projekty MAP II pro spojené území ORP Sušice a Horažďovice.  Oblast Klatovska vzhledem k podmínkám výzev je nyní řízena MAS Euroregion Úhlava - viz. stránky http://www.ekoregion-uhlava.cz/ . 

Od 1.1. 2022 jsou v rámci MAS Pošumaví realizovány navazující projekty MAP III - tentokráte již samostatně pro oblast Horažďovicka  a samostatně pro oblast Sušicka. Podrobnosti hledejte pod jednotlivými hesly v rozbalovacím menu na horní liště.

 

ANIMACE škol a školských zařízení v OP VVV

 je označení pro pomocné služby školám a školským zařízením ze strany Místních akčních skupin s podáváním tzv. zjednodušených projektů (šablon). Byla financována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Obsahem bezplatné pomoci je:

  •  Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon,

  •  konzultačí čnnost při realizaci projektu,
  •  metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  •  metodická pomoc s vypořádáním přpomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  •  metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Šablony III

Poslední vlna zjednodušených projektů pro ZŠ a MŠ  "ŠABLONY III" je právě v realizaci. V červnu roku 2021 byl ukončen příjem žádostí. Projekty jsou dvouleté a musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2023. Novinkou u této výzvy byla možnost zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ. Cílem této podporované aktivity má být zvýšení kvalifikace pedagogů a přenesení příkladů dobré praxe do českých škol. Z našich škol (tedy ze škol území MAS Pošumaví) se do této aktivity zapojily pouze 4 základní školy (Bolešiny, Pocinovice, Kout na Šumavě a Všeruby) a jedna školka mateřská (Klatovy), což zřejmě zapříčinila již téměř dva roky probíhající covidová situace a vidina problematického plnění jejího obsahu. Šablony III umožňují mateřským a základním školám podpořit širokou škálu dalších aktivit.  Celkem 33 škol z našeho území si vybralo především personální podporu (školní asistenty, speciální pedagogy, psychology či chůvu), projektové dny ve škole nebo mimo školu, kluby pro žáky, využití ICT ve vzdělávání, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí v MŠ či tandemovou výuku nebo sdílení zkušeností mezi školkami a školami.

Díky zapojení škol do této výzvy, přibude na financování školních aktivit (pokud se školám podaří splnit všechny podmínky dané v jednotlivým aktivitám) v průběhu 2 let do území MAS Pošumaví 18 596 078 Kč. Každá škola mohla podle pravidel požádat o finanční podporu ve výši 200 000 Kč na subjekt + počet dětí/žáků x 1 500 Kč. Zapojila se přibližně pouze polovina škol.

Podrobnější informace k této problematice najdete ve zprávách níže pod názvem Poslední vlna zjednodušených projektů pro ZŠ a MŠ - ŠABLONY III - ukončena 

Šablony II

28. 6. 2019 skončila možnost podat žádost o dotaci do druhé vlny tzv. Šablon II. Jejich kladem měla být především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby škol a školských zařízení.

Šablony měly podpořit jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoci školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to případným personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole, ale nově i kariérového poradce nebo zapojením odborníka z praxe.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům by mohly pomoci také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a nově projektové dny, posílení využívání ICT na školách).

NOVINKY:

  • Rozšířil se počet oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
  • Minimální výše celkových výdajů je snížena z 200 000 Kč na 100 000 Kč
  • Došlo k navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ.

Projekty jsou dvouleté a musely být ukončeny do srpna 2021. 

..........................

Výzva  ŠABLONY PRO ZŚ A MŠ I

 skončila 30.6.2017, realizace 2 letých projektů musela být ukončena do 31 . 8. 2019. Jaké bylo skutečné zapojení škol na našem území čtěte ve zprávách.

.........................................................................................................................................

logorop