Navigace

Obsah

Odkazy na partnery MAS Pošumaví

 MAS Pošumaví má podepsánu deklaraci o spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.  
   
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. MAS Pošumaví z.s. má podepsánu deklaraci o spolupráci s ekonomickou fakultou této univerzity.
   
 Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (NS MAS ČR) bylo založeno začátkem dubna roku 2007, samotná síť vznikla ale již mnohem dříve, v listopadu roku 2005, jako neformální seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova (NSRV). Na stránkách Národní sítě MAS jsou průběžně zveřejňovány materiály k aktuálním tématům.
   
 Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoření jednotného on-line informačního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru (zemědělství, potravinářství, lesnictví, vodohospodářství) a venkova. Cílovou skupinou uživatelů jsou řídící pracovníci podniků, státní správa, místní samosprávy, studenti a všichni konzumenti potravin a obyvatelé venkovských regionů. Projekt vznikl na základě spolupráce České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva zemědělství ČR. Portál AGRIS nabízí své služby již od roku 1999.
   
Slezská církev evangelická augsburského vyznání je významným partnerem Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. od 28.10.2009.

Při příležitosti prvního ročníku Modlitby za domov pod horou Říp se v kostele v Krabčicích uskutečnilo zajímavé losování. Každá zúčastněná místní akční skupina si prostřednictvím svého zástupce vylosovala partnera z řad církví sdružených v Ekumenické radě církví. Manažerka MAS Pošumaví ing. Radana Šašková vylosovala jako partnera Slezskou církev evangelickou augsburského vyznání.

Tato církev působí mimo jiné v oblasti Místní akční skupiny Pobeskydí, se kterou má naše MAS přátelské vztahy. Aktivity církve jsou ve Slezsku zaměřeny nejen na náboženské a duchovní otázky, ale i na problematiku péče o nemocné a tělesně postižené,na pomoc lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a na práci s mládeží. Za dobu trvání partnerství se uskutečnila celá řada vzájemných návštěv v obou regionech, které přispěly k vzájemnému poznání.

Velkou roli v dosavadní spolupráce sehrál emeritní biskup církve otec Stanislav Pietak. V jeho práci nyní pokračuje nově zvolený pan biskup Jan Waclawek. Informace o působení Slezské církve evangelické augsburského vyznání jsou k dispozici na www.sceav.cz.

   
Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). Místní akční skupina Pošumaví z.s. a provozně ekonomická fakulta spolu podepslay memorandum o spolupráci v oblasti regionálního rozvoje.
   
 Partnerská místní akční skupina působící v okolí Jičína.
   
Internetové stránky Místní akční skupiny Železnohorský region, která je partnerem MAS Pošumaví. Obě MAS úzce spolupracují při přípravě povinných dokumentů a jsou časté vzájemné návštěvy za účelem výměny zkušeností. 
   
   
 Partnerská organizace Místní akční skupiny Pošumaví v Irsku. V roce 2004 byla slavnostně podepsána na klatovské radnici deklarace o spolupráci. V minulosti se uskutečnilo několik oboustranných návštěv a spolupráce se odehrávala především v oblasti exkurzí a předávání praktických zkušeností.
   
 
 Spolupracující místní akční skupina v Regenu. V roce 2016 byla podepsána deklarace o spolupráci mezi oběma MAS na další období, která předpoládá koordinaci akcí a realizaci společných projektů.
   

Partnerská organizace místní akční skupiny z okresu Regen, se kterou členové MAS Pošumaví udržují dlouholeté styky

 

.MAS Pošumaví z.s. spolupracuje dlouhodobě s ZKD Sušice nejen v oblasti propagace regionálních potravin, ale i v oblasti regionálního rozvoje. Na toto téma má MAS s družstvem podepsánu deklaraci o spolupráci.