Navigace

Obsah

Rozvoj škol v Pošumaví – NEZAHOĎME ŠANCI - MAPy a Šablony

Typ: ostatní
Blíží se termín 30. 6. 2017, což je poslední den na podání žádostí o podporu na projekty zjednodušeného financování tzv. šablony pro MŠ a ZŠ. Na dva roky si tak školy mohou zajistit financování personální podpory, potřebných školení pro pedagogické pracovníky či podpůrné aktivity pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Více se dočtete v následujícím článku.

Rozvoj škol v Pošumaví – NEZAHOĎME ŠANCI  -  MAPy a Šablony             

Místní akční skupina Pošumaví realizuje na Klatovsku, Sušicku a Horažďovicku dvouleté projekty nazvané „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ - zkráceně MAP, které se snaží „zmapovat“ potřeby pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Snahou je zapojit do tvorby tohoto strategického dokumentu všechny organizace, které ze zákona nebo z dobré vůle chtějí posunout možnosti a úroveň vzdělávání vpřed, ale i samotné děti a jejich rodiče. V těchto projektech by si „území“ mělo společně naplánovat potřebné investiční akce s výhledem do roku 2023 ale i jiné aktivity, které nelze financovat z peněz poskytovaných z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jsou založené především na spolupráci zainteresovaných stran.

Projekty se blíží do své poloviny a v měsíci červnu se budou již podruhé scházet Řídící výbory jednotlivých území, aby schválily seznamy potřebných investičních akcí. Většina investičních možností pro školy a další NNO zabývající se dětmi a mládeží financovaných z výzev IROP (Integrovaný regionální operační program), které vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj nebo místní akční skupiny, z rozvojových programů MŠMT či z krajských dotací, je podmíněno uvedením těchto záměrů ve strategických dokumentech (tedy v MAP). Z těchto důvodů je potřeba tyto akce dlouhodobě plánovat již nyní. Centrální orgány z těchto dokumentů, kde jsou uváděny jak přibližné termíny realizace akcí, tak předpokládané objemy finančních prostředků na jednotlivé akce, čerpají data pro vyhlašování konkrétních výzev. Další možnost aktualizace seznamu investičních akcí a Strategického rámce MAP bude až v lednu 2018.

Projekty MAP jsou financovány z Operačního programu Vývoj, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je nosnou myšlenkou tohoto operačního programu pro oblast regionálního školství. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership (podpora formálních i neformálních lídrů ve vzdělávání), Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Za účelem posílení všech těchto složek dobrého vzdělávání je a ještě bude realizována řada projektů, jak odbornými organizacemi MŠMT, vysokými školami a dalšími organizacemi. Momentálně je vyhlášena výzva  č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (tzv. Šablony). Každá škola může pro svůj vlastní rozvoj získat finanční prostředky ve výši: 200 000 Kč +2 200 Kč x počet žáků školy. Zatím bohužel této možnosti využilo jen malé množství škol. Podle údajů, které poskytuje MŠMT Národní síti MAS, podalo žádost o podporu nebo již začalo realizovat tyto dvouleté projekty k datu 5. 5. 2017 jen 17 škol z celkového počtu 74 škol (základních a mateřských), které mají sídlo na území MAS Pošumaví.

Vzhledem k tomu, že výzva končí 30. 6. 2017, je tento stav poměrně znepokojivý. Školy zřejmě podle svých zkušeností z předcházejících projektů vyhlašovaných v rámci minulého programovacího období EU, kdy se několikrát měnila metodika výzvy, vyčkávají na ustálení pravidel. Bohužel školy, které se nezúčastnily dotazníkového šetření, organizovaného MŠMT v letech 2015-2016, se již zúčastnit těchto šablon nemohou. Sběr dat již byl definitivně pro tuto výzvu ukončen. Tyto školy musejí vyčkat na druhou vlnu výzev s plánovaným vyhlášením na jaře 2018 a zúčastnit se šetření s předpokládaným termínem na konci roku 2017.

Školy mohou využít následující škálu šablon  - „miniprojektů“, které mají svá předem pevně daná pravidla realizace a školy zatíží určitou administrací. Tato administrativní náročnost je již svým způsobem zohledněna ve výši částek, které škola obdrží za jednotlivé splněné výstupy a je ji možno zabezpečit jinými osobami než stávajícími pracovníky školy.

Minimální částka, o kterou mohou školy žádat, je 200 tisíc korun. To je ale v případech malých mateřských a malotřídních škol poměrně velká částka na to, aby mohly být šablony účelně a efektivně nasměrovány a daly se splnit všechny podmínky stanovené Řídícím orgánem OP VVV. Tento problém byl naznačen pracovníky MAP Řídícímu orgánu OP VVV. Věříme, že se pravidla do dalších vln šablon upraví ve prospěch těchto škol. Jedinou možností vzdělávání pedagogů škol, které skutečně na šablony nedosáhnou, je zapojení do šablony „Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv“, které realizuje jiná základní nebo mateřská škola.

Ač je plánováno vyhlášení dalších vln šablon Řídícím orgánem OP VVV na rok 2018 a 2020, je velká škoda nevyužít možností, které momentálně vyhlášené šablony poskytují.

Povzbuzující je, že podle slov pracovníků Řídícího orgánu OP VVV, budou v dalších vlnách vyhlašovány nejen nové typy šablon, podle potřeb definovaných v MAP, ale budou se opakovat i personální šablony vyhlášené v první vlně, aby byla zaručena návaznost v jejich finančním zajištění.

Obavu škol z toho, že nejsou schopny předem na 100 % na dva roky dopředu předvídat situaci svých potřeb, je možné snad rozptýlit malým úryvkem z Rozhodnutí o poskytnutí dotace: „Příjemce je povinen prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem se rozumí naplnění výstupů jednotek aktivit zjednodušeného projektu v souhrnné výši alespoň 50 % částky dotace, tj. souhrnná výše částek za jednotky aktivit zjednodušeného projektu doložených schválenými výstupy musí tvořit alespoň 50 % částky dotace schválené v tomto Rozhodnutí.“ Škola může také v průběhu projektu požádat o podstatnou změnu, kdy lze zaměnit šablony nebo snížit rozpočet podle určitých pravidel.

Jaké další možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských fondů jsou v nejbližší době před námi, je uvedeno v přiložené tabulce na 3. listu.

Pokud máte zájem spolupracovat na tvorbě místních akčních plánů nebo máte ve své hlavě myšlenku, jak zlepšit vzdělávací prostor našich dětí, obracejte se na koordinátory jednotlivých projektů:

MAP ORP Klatovy - Ing. Radana Šašková, saskova@masposumavi.cz, tel. 602 626 386

MAP ORP Sušice -  Mgr. Jindřich Haišman, haisman@masposumavi.cz, tel. 720 982 171

MAP ORP Horažďovice – Ing. Radka Schusterová, schusterova@masposumavi.cz, tel.720 982 172.

 

Pracovnice MAS Pošumaví, které poskytnou bezplatné poradenství školám na svém území ohledně sestavení projektové žádosti na šablony, jejího založení v systému ISKP2014+ a průběhu realizace:

·        Ing. Marie Kaufnerová, kaufnerova@masposumavi.cz, tel. 720 982 170

·        Ing. Radka Schusterová, schusterova@masposumavi.cz, tel.720 982 172

Přijďte „brouzdat“ po našich webových stránkách www.masposumavi.cz, kde se dozvíte mnoho zajímavých informací z různých oblastí života a našeho území. Informace o jednotlivých MAP, o šablonách a další články na téma vzdělávání naleznete v záložce Animace a MAP pro MŠ a ZŠ.

 

 

 


Příloha

Vytvořeno: 12. 6. 2017
Poslední aktualizace: 13. 6. 2017 17:01
Autor: Ing. Marie Kaufnerová