Navigace

Obsah

Opatření 3.5.1 Územní studie

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora pořízení regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území.

Specifický cíl strategie

3. 5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území

Název

opatření

3.5.1: Podpora pořízení regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území

 

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 3.3:„Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“)

Popis opatření

Na základě územně analytických podkladů a územních plánů vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území, včetně územní přípravy investic zaměřených na dopravní a technickou infrastrukturu. Zpracováním regulačních plánů vytvořit podmínky pro využití pozemků, staveb a komplexní řešení krajiny s respektováním ochrany životního prostředí. Na základě komunitních projednání vyplynul požadavek ORP Klatovy, jehož většina území spadá do MAS Pošumaví. Předpokládá se, že zbývající části, které nespadají do území MAS, si bude ORP financovat samostatně.

 

Typy projektů

- pořízení regulačních plánů

- pořízení územních studií

 

Příjemci podpory

  • - obce s rozšířenou působností

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-45-Podpora-porizovani-a-uplatnovani-dokumentu-uzemniho-rozvoj

 

4. výzva Územní studie (8.8.2017 - 30.9.2017) - prodloužena do 31.10.2017 !!!

 

22. výzva Územní studie (17.12.2020 - 30.4.2021)

 


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 8. 1. 2021 15:43
Autor: