Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Typ: ostatní
PRV - VÝZVA č. 2 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 1 MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 28. 2. 2018 výzvu č. 2
- č. 15/000/00000/232/000110/V002
- k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

logorop

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 25 199 220,- Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

Termín příjmu žádostí: od 12. 3. 2018 do 3. 4. 2018

Upozorňujeme, že oproti předchozí výzvě se žádosti (včetně příloh) podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Přílohy v listinné podobě (pouze ty příliš velké - např. projektové dokumentace) lze doložit fyzicky do kanceláře MAS a to nejdéle do úterý 3. 4. 2018 do 16:00 hod. (v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)

UPOZORNĚNÍ ! Pokud nedoložíte při podání elektronicky žádnou přílohu, která by byla potřebná,ať už v rámci pravidel, nebo v rámci požadavku k plnění preferenčních kritérií, Vaše žádost bude vyřazena! Povinné přílohy je nutné doložit všechny!

Velké přílohy (např. projektovou dokumentaci) lze doložit v listinné podobě - nutné popsat při elektronickém podání, že bude doložena v listinné podobě na MAS do 3.4.2018

Pozvánka na seminář

Prezentace ze semináře

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele

2.3.2018
09:00 hodin

Kasejovice, Městský úřad, Kasejovice 98

Seminář pro žadatele

7.3.2018
09:00 hodin

Sušice, Městský úřad, náměstí Svobody 138 – zasedací místnost

Seminář pro žadatele

7.3.2018
13:00 hodin

Horažďovice, Městský úřad, Mírové nám. 1 – zasedací místnost

Seminář pro žadatele

7.3.2018
16:00 hodin

Strašín, Obecní úřad, Strašín 16

Seminář pro žadatele

9.3.2018
9:00 hodin

Klatovy, Plánická 174 - zasedací místnost 1. patro

Seminář pro žadatele

9.3.2018     
13:00 hodin

Společenské a vzdělávací centrum Kdyně (Městská knihovna), Masarykova 11, Kdyně - přednáškový sál v přízemí

Kromě seminářů je možné své záměry konzultovat na MAS, vždy po telefonické domluvě.            

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

 

VÝZVA

 

FICHE:

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti

Fiche č. 1 - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku

Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Fiche č. 3 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií

Fiche č. 4 - Diverzifikace nezemědělských činností

Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství

Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest

Fiche č. 7 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity

Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

Fiche č. 9 - Stabilizace vodních poměrů v lesích

Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŽADATELE:

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Pro žádosti podané od 1.4.2018 platí nová Pravidla 19.2.1.

Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti nabývají 1. 4. 2018. Nabytím účinnosti těchto Pravidel nabude pro žadatele účinnosti i Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 verze 4.

 Současně nabývá platnosti od 1.4.2018 Tisková zpráva  - Fiche dle článku 17, odstavce 1., písmena a), v případě že žadatel požaduje navýšení míry podpory o 10 % pro oblasti s přírodním nebo jinými zvláštními omezeními.

 

 

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

Pravidla 19.2.1.

Žádost o přístup do Portálu farmáře Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.  Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup

Postup pro nastavení zasílání zpráv z Portálu Farmáře

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

Příloha I smlouvy o fungování EU

Instrukce pro vyplnění Prohlášení o zařazení podniku

Metodika výpočtu finančního zdraví

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Registr de minimis

Pravidla pro publicitu

Jednací řád Výběrové komise

 

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU/ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ:

Od 1.4.2018 je díky aktualizaci Pravidel 19.2.1. platná Příručka pro zadávání veřejných zakázek  verze č. 4 - platná od 1.4.2018 !!!

 

PŘÍRUČKA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK verze č. 3  - platné jen do 1. 4. 2018 !!!

Příloha č. 1 k Příručce – Obchodní podmínky zakázek na stavební práce 

Příloha č. 2 k Příručce – Formulář oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky 

Příloha č. 3 k Příručce – Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 

Příloha č. 4 k Příručce – Jmenování komise / Pověření k otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 

Příloha č. 5 k Příručce – Prohlášení o neexistenci střetu zájmů 

Příloha č. 6 k Příručce – Podnět k zahájení správního řízení


Přílohy

Vytvořeno: 27. 2. 2018
Poslední aktualizace: 4. 4. 2018 12:03
Autor: Eva Kyrálová