Navigace

Obsah

Návrh Fichí ve strategii CLLD MAS Pošumaví

Typ: ostatní
Místní akční skupina Pošumaví na základě schváleného Programu rozvoje venkova a komunitního projednání v regionu Pošumaví navrhla do své strategie CLLD následující Fiche. Jejich definitivní verze bude známa až po schválení strategie MMR a následně vlastních fichí MZe.

Identifikace Fiche č. 2.1.1

Název Fiche

Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

 

Vymezení Fiche

 • stručný popis Fiche

Zemědělské podniky v podhorských oblastech MAS Pošumaví trpí vzhledem k omezeným finančních zdrojů nedostatkem možností obnovy zemědělské techniky a technologií v RV a ŽV pro hospodaření zejména v oblastech LFA 

 • vazba na cíle CLLD
 1. 2. Strategický cíl: Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví

2.1. Specifický cíl: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, posilovat jejich orientaci na trh zpracováváním zemědělských produktů. V lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zpracováním dřeva zvyšovat ekonomickou výkonnost a udržitelnost jejich obhospodařování.

 

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

Investicemi do zemědělského podnikání zvyšovat udržitelný rozvoj zemědělského podnikání zejména v méně příznivých podmínkách území MAS Pošumaví a zajistit atraktivitu krajiny pro život v Pošumaví a tím i podpořit turismus. Jedná se zejména o modernizaci staveb v živočišné výrobě, tj. ustájovacích prostor a návazných prostor pro skladování a přípravu krmiv. V rostlinné produkci se to týká obnovy zemědělské techniky včetně investic na pořízení mobilních strojů.

 

 

Definice příjemce

Zemědělští podnikatelé

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

Identifikace Fiche č. 2.1.2

Název Fiche

Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Vymezení Fiche

 • stručný popis Fiche

Podpora investic pro vybudování kapacit zpracování zemědělské produkce zvětšuje diverzifikaci příjmů zemědělského prvovýrobce a usnadňuje odbyt jeho zemědělských produktů. U výrobců potravin pak zpracováním zemědělské produkce a jejich uváděním na trh zlepšuje nabídku domácích potravin.

 • vazba na cíle CLLD
 1. 2. Strategický cíl: Pro zlepšení podnikatelského prostředí na venkově zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků a lesnictví v méně příznivých podmínkách v území MAS Pošumaví, podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, služeb a ochrany kulturního dědictví.

2.1. Specifický cíl: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, posilovat jejich orientaci na trh zpracováváním zemědělských produktů. V lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zpracováním dřeva zvyšovat ekonomickou výkonnost a udržitelnost jejich obhospodařování.

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- podporou investic zvyšovat přidanou hodnotu zemědělských produktů jejich zpracováním a uvedením na trh

- zvyšováním příjmů zemědělského podniku zvyšovat jeho ekonomickou životaschopnost

 

Definice příjemce

Zemědělští podnikatelé, výrobce potravin

 

Identifikace Fiche č. 2.1.3

Název Fiche

Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

 

Vymezení Fiche č. 2.1.3

 • stručný popis Fiche

Pořízením výkonné techniky pro lesní práce dojde k obnově zastaralé techniky, tím se zvýší efektivita lesnické činnosti. Vytvoří se podmínky pro ekonomické hospodaření v lesích a šetrné způsoby hospodaření v lesích, včetně zpracování dřevní hmoty.

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 2: Pro zlepšení podnikatelského prostředí podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, podporovat spolupráci firem, škol a podporu služeb.

2.1. Specifický cíl: Modernizací a restrukturalizací zvyšovat ekonomickou životaschopnost zejména menších zemědělských podniků, posilovat jejich orientaci na trh zpracováváním zemědělských produktů. V lesním hospodářství podporovat hospodaření v lesích a zpracováním dřeva zvyšovat ekonomickou výkonnost a udržitelnost jejich obhospodařování.

 

 

Oblast podpory

 

Definice příjemce

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

Identifikace Fiche č. 2.2.1

Název Fiche

Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

 

Vymezení Fiche č. 2.2.1

 • stručný popis Fiche

Fiche se soustřeďuje na investiční podporu drobné ekonomiky, která vytváří předpoklady pro zvyšování příjmů ve venkovském prostoru MAS Pošumaví, podporuje rozvoj služeb a zaměstnanost pro obyvatele. Vzhledem k blízkosti Šumavy je významná podpora turismu a stravovacích služeb.  

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 2: Pro zlepšení podnikatelského prostředí podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, podporovat spolupráci firem, škol a podporu služeb

2.2. Specifický cíl: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání

 

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- v oblasti potravinářství je to výroba regionálních potravin

- vybavení pro zajišťování služeb pro obyvatelstvo a drobné podnikatele na venkově

- podpora turistiky, ubytovacích a návazných stravovacích služeb

- tvorba pracovních příležitostí

Definice příjemce

Podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělci

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

 

Identifikace Fiche č. 2.2.2

Název Fiche

Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství pro konkurenceschopné podnikání v méně příznivých podmínkách pro zemědělství na území MAS Pošumaví

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 14

Předávání znalostí a informační akce

 

 

Vymezení Fiche č. 2.2.2

 • stručný popis Fiche

Akreditované subjekty pro vzdělávací činnost budou na území MAS Pošumaví zajišťovat pro zvyšování odborné úrovně školení, semináře, informační akce v oblasti zemědělství, výroby potravin a lesním hospodářství.

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 2: Pro zlepšení podnikatelského prostředí podpořit rozvoj místní ekonomiky diverzifikací zemědělské a nezemědělské činnosti, včetně podpory rozvoje turismu, podporovat spolupráci firem, škol a podporu služeb.

2.2. Specifický cíl: Podporou nezemědělských činností umožnit založení nebo rozvoj nezemědělských činností pro posilování ekonomického potenciálu na venkově a zvyšovat odbornou úroveň podnikání.

 

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- vzdělávání a odborná příprava bude zaměřena především na zemědělské podnikatelské subjekty k tomu, aby získávaly včasné a kvalifikované informace pro své podnikání

- obdobné zaměření vzdělávání bude také pro vlastníky lesů, případně zpracovatele zemědělské produkce a výrobce potravin

- pro vzdělávání budou organizována školení, semináře a informační akce

 

Definice příjemce

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5000 000 Kč

 

Identifikace Ficheč. 3.1.1

Název Fiche

Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest na základě jejich rekonstrukce a výstavby

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Zemědělská infrastruktura

 

Vymezení Fiche č. 3.1.1

 • stručný popis Fiche

V důsledku necitlivého scelování pozemků došlo buď k úplnému zničení původních polních cest, nebo jejich znefunkčnění. Jezdí se pak po polních pozemcích, dochází k utužení půd a ztrátě jejich úrodnosti. Obnovou polních cest se zlepší prostupnost krajiny, a zvyšuje se tak i ekologická stabilita krajiny.  

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 3:Zlepšovat život na venkově ochranou  půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.

 

Specifický cíl 3.1.: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- získání pozemků, které nepatří obci, odkupem

- rekonstrukce polních cest

- rekonstrukce či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

 

Definice příjemce

Obec nebo zemědělský podnikatel

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

Identifikace Fiche č. 3.1.2

Název Fiche

Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví 

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 25

Neproduktivní investice v lesích

 

Vymezení Fiche č. 3.1.2

 • stručný popis Fiche

Opatření fiche jsou zaměřena na posílení rekreační funkce lesa, kde se jedná o rekonstrukce stezek pro turisty a cykloturisty, fitness, herní a naučná zařízení. Předpokládá se rovněž vybudování opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků. 

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 3:Zlepšovat život na venkově ochranou  půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.

 

Specifický cíl 3.1.: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa.

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

-rekonstrukce stezek pro turisty a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí

- zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor

 

Definice příjemce

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

Identifikace Fiche č. 3.1.3

Název Fiche

Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury včetně obnovy nebo výstavby souvisejících objektů a technického vybavení

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)

Lesnická infrastruktura

 

 

Vymezení Fiche č. 3.1.3

 • stručný popis Fiche

V důsledku restitucí lesů došlo ke změně vlastníků lesů a změnil se způsob hospodaření v lesích. V tomto smyslu je nezbytné opravit a zpevnit zanedbané lesní cesty, případně vybudovat nové tak, aby byla dosažena jejich žádoucí stav a hustota.

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 3: Zlepšovat život na venkově ochranou  půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.

 

Specifický cíl 3.1.: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- získání odkupem lesní pozemky, za účelem rekonstrukce nebo výstavby nových cest

- rekonstrukce lesních cest

- rekonstrukce či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení

 

Definice příjemce dotace

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které nejsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

 

Identifikace Fiche č. 3.1.4

Název Fiche

Stabilizace vodních poměrů v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)

Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

 

Vymezení Fiche č. 3.1.4

 • stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na preventivní protipovodňová opatření na drobných tocích, kde zejména ve svažité oblasti a v době intenzivních dešťů dochází k nekontrolovanému odtoku vody z území. V důsledku toho území trpí splavováním půdy a nedostatkem vláhy. Účelem opatření je především ochrana před negativními erozními vlivy a stabilizace vlhkosti v lesní půdě, což je podmínkou pro prosperitu místního ekosystému.

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 3: Zlepšovat život na venkově ochranou  půdy, lesů a krajiny, podporovat lesní a zemědělskou infrastrukturu, rekreační funkce lesů, zlepšovat připravenost řešení rizik a katastrof, podporovat územní plánování, zvyšovat bezpečnost a udržitelné formy dopravy.

 

Specifický cíl 3.1.: Podpora zemědělské a lesní infrastruktury, včetně ochrany půdy a lesů, zvýšení společenského potenciálu funkcí lesa.

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- preventivní protipovodňová opatření zpomalením odtoku vody na drobných vodních tocích

- snížení odnosu splavenin zpomalením odtoku vody

- stabilizace koryt toků, snížení eroze a stavba retenčních nádrží

 

Definice příjemce

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

5 000 000 Kč

 

Identifikace Fiche č. 5.1.1

Název Fiche

Podpora realizace projektů spolupráce mezi MAS jak na národní, tak nadnárodní úrovni pro realizaci inovací a využívání zkušeností dobré praxe

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 44

Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER

 

Vymezení Fiche č. 5.1.1

 • stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které přispívají k naplnění cílů SCLLD a jsou realizované ve spolupráci s dalšími MAS jak na národní, tak mezinárodní úrovni

 • vazba na cíle CLLD

Strategický cíl č. 5: Realizovat projekty spolupráce jak na národní úrovni, tak zejména v přeshraniční spolupráci. Využívat tak synergický a inovativní účinek přenosem zkušeností a příkladů dobré praxe.

5.1. Specifický cíl: Realizací projektů vytvářet přidanou hodnotu spolupráce, která vzniká na základě společných aktivit podporujících Program rozvoje venkova

 

Oblast podpory

Popis podporovaných aktivit

- podpora spolupráce mezi MAS pořádáním společných workshopů, výstav, přenosů příkladů správné praxe, exkurze, konference, festivalů

- spolupráce mezi MAS investicemi do informačních a turistických center

- spoluprací s MAS zvyšovat soudržnost obyvatel zachováváním a rozvíjením venkovských tradic

-- v rámci přeshraniční spolupráce rozvíjet vzdělávací aktivity, propagaci území pro turizmus a výměnu zkušeností

 

Definice příjemce

MAS

 

Výše způsobilých nákladů

50 000 Kč

1 000 000 Kč

 

 

 


Vytvořeno: 24. 7. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: Ing. Ivo Šašek