Navigace

Obsah

Opatření 3.3.1 Hasiči

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Specifický cíl strategie

3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS

Název

opatření

3.3.1: Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů

 

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 1.3:„Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“)

Popis opatření

Zbrojnice sborů dobrovolných hasičů jsou často v nevyhovujícím stavu nebo nepostačují požadavkům na spolehlivou ochranu před klimatickými nepříznivými podmínkami. Proto je žádoucí rekonstrukcemi nebo výstavbou zbrojnic vytvořit pro techniku vhodné zázemí. Vzhledem k podmínkám podhůří Šumavy je dále potřebné posilovat vybavení jednotek SDH kategorie II a III a specializovanou technikou řešit důsledky větrných smrští či orkánů, sněhových srážek či masivní námrazy popř. havárií nebezpečných látek v ORP Klatovy a dále řešit důsledky sněhových srážek či masivní námrazy popř. havárií nebezpečných látek v ORP Sušice (seznam konkrétních jednotek SDH II. a III. kategorie je k dispozici v MAS Pošumaví).

Typy projektů

  • nákup nebo rekonstrukce zbrojnic SDH II. a III. kategorie
  • pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi popř. pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek  (specifikace možné techniky vychází z dokumentu „Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020)

Příjemci podpory

- obce, které zřizují jednotky požární ochrany dobrovolných hasičů kategorie II a III v ORP Klatovy a Sušice (dle přílohy č. 5 Programového dokumentu IROP „Území vymezené pro specifický cíl 1.3“)

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovane-projekty-CLLD

 

Vyhlášené výzvy MAS Pošumaví:

1. Požární zbrojnice

6. Technika pro JSDHO

11. Technika pro JSDHO - čtyřkolky

14. Technika pro JSDHO

16. Požární zbrojnice


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 3. 12. 2019 9:53
Autor: