Navigace

Obsah

Výzva OP VVV - BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL - hledáte partnery????- schůzka 22.8.2017

Typ: ostatní
 Pokusili jsme se vybrat důležité informace k výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pod názvem výzvy se ukrývá možnost podávat do konce září projekty zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.Jedná se o zavádění formativní hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, propojování formálního a neformálního vzdělávání a zvyšování kompetencí žáků pro rozvoj demokratické kultury.
Bližší informace o výzvě najdete v textu níže

 

Vážení přátelé,

 

pokusili jsme se zredukovat a  zlidštit informace o výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pod názvem výzvy se ukrývá možnost podávat projekty zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let, a to do 29. 9. 2017 do 10:00 hod.

 

Jedná se o tyto vyhlášené aktivity:

Aktivita č. 2:Formativní hodnocení 

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí

Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu

Bližší informace o jednotlivých aktivitách najdete v textu níže; ve výzvě, která je přílohou tohoto emailu; ale především v Pravidlech pro žadatele a příjemce  - specifická část (PpŽP Sč).

(Pozn.: Aktivita č. 6: Podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka – je určena jen pro SŠ; Aktivita č. 1  -  řízení projektu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásadní pro náš region je využití možností, které nabízejí především aktivity č. 4 a 7.

Projekty zaměřené na aktivitu č. 4 a 7 mohou být dvou až tříleté; celkové způsobilé výdaje – 3 mil. až 20 mil. Kč, financování – ex ante (vyjma OSS) = záloha až do 40 %; spolufinancování – právnické osoby zapsané v rejstříku škol a školských zařízení 0%, územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace min. 5%, NNO s hlavní činností v oblasti vzdělávání 0%, podrobněji viz. PpŽP Sč kap. 8.1.5 a PpŽP – obecná část kap. 8.1.5.).

 

Z titulu naší koordinační funkce v rámci MAP (místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na území bývalého okresu Klatovy) si dovolujeme vám nabídnout schůzku potenciálních zájemců o účast v této výzvě, kteří

 • se chtějí o této výzvě dozvědět více
 • hledají partnera do projektu za účelem splnění podmínek výzvy
  • povinné spolupráce tj.  v každém projektu budou spolupracovat min. 3  organizace (různá IČ) = min. 2 instituce formálního vzdělávání+ min. 1 organizace neformálního vzdělávání (Pozn.: Spolupracující subjekt nemusí být partnerem s finanční účastí nebo bez finanční účasti ve smyslu projektového partnerství).
  • minimální výše způsobilých výdajů: stanovena na 3 mil. Kč – v jedné žádosti je možné spojit více podaktivit různých organizací , jejichž rozpočty jsou nižší než uvedené minimum.

 

SCHŮZKA SE BUDE KONAT 22. SRPNA OD 13:00 HODIN V CENTRU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (sídlo MAS Pošumaví), Plánická 174, Klatovy  - Dominikánský klášter

V případě zájmu o účast na setkání nebo se žádostí o informace ze schůzky (pokud se nebudete moci zúčastnit) nás kontaktujte telefonicky (tel. 720 982 170 – Ing. Kaufnerová, případně 602 626 386 - Ing. Radana Šašková nebo 720982171 - Mgr. Jindřich Haišman) nebo emailem na adrese map@masposumavi.cz.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Bližší informace o jednotlivých aktivitách:

Aktivita č. 2:Formativní hodnocení  - Cílem je podpořit MŠ, ZŠ a SŠ v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o žákově učení využitelných k úpravám vyučování a učení) podporou síťování škol ve formativních skupinách (centrech kolegiální podpory).

Aktivita č. 3: Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků(žadatel společně s partnery musel uskutečnit v letech  2015-2016 min. 20 vzdělávacích akcí DVPP) - Tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky zaměřených zejména na pedagogické vedení, podporu malotřídních škol, formativního hodnocení, rovnost žen a mužů ve školství, projektový management, implementaci digitálních technologií do života školy, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ředitelů institucí poskytujících zájmové vzdělávání.

Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí

(Individuální projekty koncepční, dílčí alokace 230 000 000 Kč)

Jedná se o tvorbu, ověření a evaluaci programů pro děti a žáky, které propojí neformální vzdělávání(muzea; knihovny; NNO, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost alespoň v jedné z těchto oblastí – a) práce s dětmi a mládeží; b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěta a mají nejméně 2 letou historii; subjekty zájmového vzdělávání – střediska volného času, družiny, školní kluby )  s formálním vzděláváním (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ a jazykové školy) a  vzniknou za spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání s pedagogy škol.

Vytvořené a v praxi ověřené programy musí být v rozsahu minimálně 16 hodin prezenčního studia, musí podporovat některé z těchto klíčových kompetencí:

komunikace v mateřském jazyce,

komunikace v cizích jazycích,

matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií,

schopnost práce s digitálními technologiemi,

schopnost učit se,

sociální a občanské schopnosti,

smysl pro iniciativu a podnikavost a 

kulturní povědomí a vyjádření.

 

a musí být zaměřeny minimálně na jednu z níže uvedených oblastí:

1) Zavádění mezigeneračních programů a komunitního učení pro zlepšení dostupnosti digitálního vzdělávání a dalších oblastí, podpora mezigenerační spolupráce pro vytváření kulturní kontinuity.

2) Spolupráce škol, školských zařízení a ostatních organizací a institucí jako center vzdělanosti a kulturně-společenského zázemí v obci, spolupráce škol a školských zařízení s knihovnami, muzei a dalšími organizacemi a institucemi, vytváření atraktivní nabídky akcí a programů zacílených na děti a mládež kulturními a paměťovými institucemi na venkově a v menších obcích, využívání potencionálu sítě knihoven a případně i jiných kulturních institucí jako přirozených komunitních center v obcích.

3) Poznávání tradic a kultur a uchování si vztahu k vlastní identitě, kultuře, tradicím a jazyku a podpora zájmu dětí a mládeže o specifika vlastního regionu, včetně tradic a zvyků většinové společnosti i sociálních, etnických a kulturních menšin, podpora vzdělávacích projektů zaměřených na poznávání historie, tradic a kultury.

4) Rozvoj talentu dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, podpora dlouhodobé a systematické práce s talentovanými dětmi a mládeží.

5) Využívání kreativního a inovativního potenciálu dětí a mládeže.

6) Spolupráce škol a školských zařízení s organizacemi a institucemi, které se zabývají pomocí dětem a mládeži s omezenými příležitostmi.

7) Konkrétní výchovně vzdělávací aktivity, které umožní dětem a mládeži přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím přirozeném prostředí, vytváření a realizace aktivit prohlubujících vztah k místu a zapojení mládeže do života komunity a do řešení environmentálních problémů v regionu.

 

8) Podpora volnočasových aktivit a dobrovolnických akcí zaměřených na konkrétní pomoc přírodě a životnímu prostředí v obcích a městech, zvyšováni environmentálního povědomí dětí a mládeže o životním prostředí podporou systematické informovanosti, osvěty a ekoporadenství.

 

 

Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání(žadatel společně s partnery musel uskutečnit v letech  2015-2016 min. 40 vzdělávacích akcí DVPP ve 14 krajích+ vlastní akreditaci na min. 50 platných programů DVPP)

Podpora pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání při tvorbě programů propojujících formální a neformální vzdělávání.

 

Aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu

Tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Cílem je podporovat zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života.

Aktivita je zaměřena na realizaciopatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 v této oblasti.

Žadatel povinně vytvoří minimálně 1 program pro děti nebo žáky, doplňkově navíc může také vytvořit program pro pedagogy s minimální rozsahem 16 hodin.

Kritéria:

 • 1) Rovný přístup dětí a žáků k právům – podpora rozvoje pedagogických přístupů v oblasti

vzdělávání k právům dětí, motivace dětí a žáků k aktivnímu prosazování jejich práv, zvyšování povědomí dětí a žáků o existujících formách právního poradenství a možnostech jeho využití.

 • 2) Podpora aktivního zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života, posilování výchovy k občanství zacílené zejména na prvovoliče, zlepšování politické gramotnosti, motivace děti a žáků k zapojení do konkrétních forem participace, zejména strukturovaného dialogu a školních parlamentů, prohlubování spolupráce státních a samosprávných orgánů se školami při aktivitách spojených s občanským vzděláváním.
 • 3) Podpora demokratických hodnot, prevence extremismu, respekt ke kulturním odlišnostem, prevence xenofobie a dalších negativních jevů ve společnosti.
 • 4) Podpora rozvoje kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež před manipulací vedoucí k rizikovému chování, podpora aktivit vedoucí k aktivnímu osobnímu rozvoji a k ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické).
 • 5) Vytváření vzdělávací nabídky zaměřené na porozumění médiím a její aktivní užívání, podpora rozvoje vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací spojených s užíváním médií, podpora rozvoje schopnosti odhalovat mediální manipulaci a bránit se jí, rozvíjení kompetence dětí a mládeže pro kreativní vytváření vlastních mediálních obsahů.
 • 6) Snižování předsudků o vlivu osobních a společenských faktorů (například pohlaví či rodinného zázemí) na úspěšnost, schopnosti, vzdělávací trajektorie a volbu povolání žáků, zvýšení povědomí a podpora zájmu žáků středních škol o téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě, genderovou podmíněnost násilí – viz Genderová problematika ve vzdělávání.
 • 7) Podpora digitálního občanství, programy pro pedagogické pracovníky a žáky zaměřené na rozvoj digitálních občanských kompetencí: digitální a intelektuální práva a povinnosti, digitální bezpečnost a ochranu údajů, digitální právo a etiketu, prevenci kyberšikany.

 

 

Přesný popis aktivit hledejte Pravidlech pro žadatele a příjemce  - specifická část především  v části 2-Popis pojmů a v části 5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přílohy:  Text výzvy BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II

 


Vytvořeno: 20. 8. 2017
Poslední aktualizace: 20. 8. 2017 23:33
Autor: Ing. Marie Kaufnerová