Navigace

Obsah

Výzva k předkládání projektů v rámci Programu LEADER ČR v roce 2006

Typ: ostatní
Místní akční skupina Pošumaví, z. s. p. o., vyzývá k předkládání návrhů na projekty v rámci Programu LEADER ČR v roce 2006 v regionu vymezeném katastry členských obcí mikroregionů Prácheňsko, Plánicko, Střední Pošumaví, Měčínsko, Běleč, Kdyňsko, a katastry obcí Klatovy a Kasejovice.

V souladu se záměrem „Zlepšení kvality života v Pošumaví“, schváleným Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR, vyhlašuje Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob

 

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 

na realizaci výše uvedeného záměru. Předložené projekty musí být zaměřeny na aktivity přijatelné v rámci dotačního titulu „Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech“ a to v rámci následujících opatření:

 

Opatření č. 1: Rozvoj zemědělství a podnikání na venkově

Opatření č. 2: Obnova venkova


Cíle záměru, cíle opatření
 

Celkovým cílem záměru je udržení a rozvoj kvalitního životního prostředí a služeb jako nezbytné podmínky pro život venkovských oblastí.


Popis financovaných aktivit opatření  
 

V rámci opatření č. 1 bude podporováno obnova nebo nová výstavba nebo strojové a technologické vybavení objektů služeb pro rozvoj zemědělství a lesnictví, podnikání a život obyvatelstva.

V rámci opatření č. 2 bude podporováno obnova nebo nová výstavba nebo strojové a technologické vybavení objektů služeb pro obyvatelstvo. Dále obnova vesnické zástavby, zlepšení její estetické úrovně, obnova nebo nová výstavba základního občanského vybavení (školská, zdravotnická, sociální, kulturní, sportovní, školicí zařízení či jiná veřejná budova, pokud jejich zajištění není v dané obci dostupné), obnova veřejných prostranství, obnova doprovodných místních komunikací, včetně nezbytné infrastruktury (pouze v malém rozsahu), investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí, obnova významných budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, zapojování do informačních sítí.

 


Územní vymezení
 

Projekt musí být realizován na katastrálním území členských obcí mikroregionů Prácheňsko, Plánicko, Střední Pošumaví, Měčínsko, Běleč, Kdyňsko, a obcí Klatovy a Kasejovice.


Vymezení vhodných žadatelů
 

Opatření č. 1: Rozvoj zemědělství a podnikání na venkově

Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby), které mají jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovánu zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobu a splňují další podmínky jako subjekty drobného a středního podnikání. Přijatelný žadatel – příjemce podpory (podnikatelský subjekt) musí mít sídlo nebo místo podnikání (právnická osoba), bydliště nebo místo podnikání (fyzická osoba) v obci s maximálně 10 000 obyvateli a musí být zaregistrován v ČR.

Opatření č. 2: Obnova venkova

Obce a svazky obcí, jejichž katastry a místo realizace jimi předložených projektů odpovídá územnímu vymezení.

Neziskové subjekty, jejichž sídlo a místo realizace jimi předložených projektů odpovídá územnímu vymezení.


Vymezení přijatelných výdajů
 

-          nová výstavba objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a života obyvatelstva

-         nová výstavba objektů občanské vybavenosti (pokud jejich zajištění není v obci dostupné) – školy, zdravotnického zařízení, sociálního zařízení, kulturního zařízení, sportovního zařízení, školicího zařízení, jiné veřejné budovy

-         stavební obnova (rekonstrukce, dostavba) objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva

-         stavební obnova (rekonstrukce, dostavba) objektů občanské vybavenosti - školy, zdravotnického zařízení, sociálního zařízení, kulturního zařízení, sportovního zařízení, školicího zařízení, jiné veřejné budovy

-         obnova vesnické zástavby, zlepšení její estetické úrovně

-         zřízení nového bytu z nebytových prostor

-         nová výstavba nebo stavební obnova veřejné budovy a využití jako IKT centra

-         pořízení a obnova technického vybavení budov a zařízení budov

-         nákup strojů, zařízení, technologie, počítačů, software

-         přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu výše uvedených budov

-         přestavba plochy pro různé činnosti

-         statické zajištění budovy vhodné pro různé podnikatelské činnosti

-         vybudování a obnova veřejných prostranství

-         nákup a výsadba rostlin

-         obnova doprovodných místních komunikací vč. nezbytné infrastruktury

-         investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí

-         osvětlení, ozvučení, pódium, sítě uvedených akcí

-         obnova zdevastované krajiny

-         rehabilitace přírodních lokalit

-         rehabilitace a čištění rybníka, řeky, potoka, břehů a hrází

-         odstranění živelné skládky

-         regenerace poškozené krajiny

-         výstavba nezbytné kanalizace nebo čistírny odpadních vod (od pěti ekvivalentních obyvatel)

-         obnova a budování nových vhodných ploch  a prostorů pro nové podnikatelské činnosti (např. pekárny, moštárny, kompostárny, palírny, udírny, obchody, restaurace, kuchyně, ubytování)

 


Forma a výše podpory
 

Podpora je poskytována jako systémová investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci vybraných projektů.

Projekty neziskových subjektů (obcí, svazků obcí, neziskových organizací):max. 80 % ze státního rozpočtu, min. 20 % vlastní (v případě obcí nebo svazků obcí jde o územní rozpočty). Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od 100.000 Kč do nejvýše 10.000.000 Kč (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků). 

Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob):max. 50 % ze státního rozpočtu, min. 50 % vlastní. Celkové přijatelné náklady na jeden projekt: od 100.000 Kč do nejvýše 10.000.000 Kč (za předpokladu většího podílu vlastních prostředků).

Maximální výše dotace  na 1 projekt:

Projekty neziskových subjektů (obcí, svazku obcí, neziskových organizací): 1 000 000 Kč

Projekty ziskových subjektů (podnikajících právnických a fyzických osob): 900 000 Kč

Doba trvání projektu

Celý projekt musí být dokončen nejpozději do 20. prosince 2006. Dokončením se rozumí, v případě realizace projektu na základě stavebního povolení předložení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (připadá-li v úvahu), v případě nákupu strojů a zařízení písemné oznámení o zahájení zkušebního provozu (připadá-li v úvahu).

Schválená dotace na projekt musí být vyčerpána v roce 2006, přičemž poslední termín pro podání požadavku na úhradu faktur je 12. prosince 2006.

Vyhlášení výzvy: 2. května 2006

Ukončení podání žádosti: 2. června 2006, 12.00 hod.

Místo podávání žádostí

Žádosti musí být doručeny osobně na sekretariát MAS Pošumaví – AgAkcent, s. r. o., Čsl. legií 172, 339 01 Klatovy.

Formulář žádosti a požadované údaje

Formát a pokyny tohoto formuláře musí být přesně dodrženy.

Žadatel musí předložit žádost včetně příloh na předepsaném formuláři v počtu 3 paré (jeden podepsaný originál a 2 kopie každé žádosti včetně požadovaných příloh).

 

Další informace

Veškeré informace neuvedené v této Výzvě, včetně závazných podmínek, Pravidel, náležitostí žádostí, přijatelných nákladů, předepsaných formulářů, bodovacích kritériích apod. jsou ke stažení na internetových stránkách MAS Pošumaví, z. s. p. o. – www.posumavi.jz.cz nebo na www.mze.cz (Dotace a programy – LEADER ČR 2005-2007 – Podklady pro žadatele). Dodržení těchto podmínek a Pravidel je nezbytné pro přijetí projektu.

Další informace můžete získat přímo v sekretariátu MAS Pošumaví – společnosti AgAkcent, s. r.o. Čsl. legií 172, 339 01 Klatovy, tel./fax: 376 310 957, e-mail: leader@agakcent.cz .

 

 


Vytvořeno: 14. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:46
Autor: admin prevod