Navigace

Obsah

Návrh programového rámce pro OP Zaměstnanost v Pošumaví

Typ: ostatní
Místní akční skupina Pošumaví na základě schváleného Operačního programu Zaměstnanost a komunitního projednání problematiky navrhla pro tento program do strategie CLLD následující programový rámec.

Programový rámec OP Zaměstnanost

1. Strategický cíl SCLLD: Zvýšit přitažlivost území MAS pro obyvatele zvýšením funkční vybavenosti venkova, dostupnost sociálních a zdravotních služeb, podpora sociálního podnikání

Specifický cíl: 1.1 SCLLD: Zvyšovat dostupnost sociálních služeb zapojováním lokálních aktérů a preventivně snižovat sociální vyloučení osob a území MAS Pošumaví

Opatření SCLLD:

Opatření 1.1.1: Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného sociálního poradenství, nízkoprahové služby, včetně prorodinných opatření

 Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ

Opatření 1.1.1 vychází z Investiční priority 2.3 OPZ a svými aktivitami odpovídá specifickému cíli 2.3.1 OP Zaměstnanost. Na základě komunitního projednávání strategie rozvoje území MAS Pošumaví ve smyslu specifického cíle OP Zaměstnanost 2.3.1: „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“ vzhledem k rozptýlenosti venkovské populace vyplynula především potřeba zlepšení spolupráce zejména místních aktérů při řešení dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Je zde přímá vazba uvedeného specifického cíle na aktivitu „Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce“ a „Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni“.

 Popis cíle opatření

Cílem opatření je rozšiřování potřebných služeb sociálních poraden, zejména při řešení tíživých situací. Dále je to podpora přirozené inkluze rodin, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, handicapem nebo ekonomicky oslabené. Bude vytvořen mobilní terénní tým pro zajištění dostupnosti sociální služby v rozlehlém území MAS Pošumaví.

Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán (v mil. Kč)

Opatření

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Celkem

SC: 1.1.:

O1.1.1

 0

2,78

1,85

1,85

1,39

0,93

0,46

9,26

SC: 1.1:

O 1.1.1

0%

30%

20%

20%

15%

10%

5%

100%

 

Vzhledem k předpokládanému datu schválení SCLLD v druhé polovině roku 2016 je reálný počátek čerpání v roce 2017. Finanční plán byl nastaven v souladu s informací pro MAS č. 3 včetně procent rezervované alokace na výzvy MAS (SCLLD) v roce 2017.

Popis možných zaměření projektů

- rozšíření služeb sociální poradny

- řešení tíživých sociálních situací spojených se ztrátou bydlení pomocí ambulantního sociálního pracovníka

- podpora obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo handicapem či ekonomicky oslabeni

- řešení problémů, v jejichž důsledku občanům hrozí sociální vyloučení nebo již sociálně vyloučení jsou

- vytvoření mobilního terénního týmu pro zajištění dostupnosti sociální služby v rozlehlém území MAS Pošumaví

Podporované cílové skupiny

 • osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • osoby pečující o jiné závislé osoby
 • osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 • rodiče samoživitelé
 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

 

Typy příjemců podpory

 • organizace zřizované obcemi
 • poskytovatelé sociálních služeb

 

Opatření 1.1.2: Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ

Opatření 1.1.2 vychází z Investiční priority 2. 3. OP Zaměstnanost a svými aktivitami odpovídá specifickému cíli 2.3.1 OP Zaměstnanost. Na základě komunitního projednávání strategie rozvoje území MAS Pošumaví ve smyslu specifického cíle OP Zaměstnanost 2.3.1: „Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech“ aktéři sociálních služeb a obcí území MAS Pošumaví požadovali pomoc při řešení dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově. Proto i zde je přímá vazba uvedeného specifického cíle na aktivitu „Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce“ a „Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni“.

Popis cíle opatření

Cílem opatření je podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, spojeného i s věkovou nemohoucností. Dále podpora činností v oblasti sociální rehabilitace k posilování soběstačnosti. Důležitou bude podpora poskytování péče rodinám s dětmi sociálně aktivizačními službami.

 Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán (v mil. Kč)

Opatření

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Celkem

SC: 1.1.:

O1.1.2

 0,00

1,85

1,24

1,24

0,93

0,62

0,31

6,19

SC: 1.1:

O 1.1.2

0%

30%

20%

20%

15%

10%

5%

100%

 

Vzhledem k předpokládanému datu schválení SCLLD v druhé polovině roku 2016 je reálný počátek čerpání v roce 2017. Finanční plán byl nastaven v souladu s informací pro MAS č. 3 včetně procent rezervované alokace na výzvy MAS (SCLLD) v roce 2017.

Popis možných zaměření projektů

- podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností především pro osoby ze zdravotních postižení spojených i s věkovou nemohoucností

- podpora souboru specifických činností v oblasti sociální rehabilitace k posilování jejich soběstačnosti

- poskytování péče rodinám sociálně aktivizačními službami, které pozitivně eliminují rizika sociální inkluze

Podporované cílové skupiny

 • Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby
 • Rodiny, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo handicapem
 • Rodiče samoživitelé

 

Typy příjemců podpory

 • Organizace zřizované obcemi
 • Poskytovatelé sociálních služeb

 


Vytvořeno: 24. 7. 2016
Poslední aktualizace: 21. 8. 2017 10:56
Autor: Ing. Ivo Šašek