Navigace

Obsah

PRV - VÝZVA č. 4 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Typ: ostatní
PRV - VÝZVA č. 4 - Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020 1 MAS Pošumaví, z.s. vyhlašuje dne 20. 2. 2020 výzvu č. 4
- č. 15/000/00000/232/000110/V004
- k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

logorop

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Upozornění pro žadatele do Fiche č. 3:

Na základě sdělení SZIF ze dne 4. 3. 2020, v návaznosti na stanovisko Přezkumné komise Ministerstva zemědělství, bude vrácen do administrace původně na SZIF vyřazený projekt z 2. výzvy PRV, Fiche č. 3, z roku 2018 - reg. č. 18/002/19210/232/110/001858.

Z tohoto důvodu musí být v alokaci 4. výzvy rezervována na tento projekt částka 424 450 Kč, výše alokace pro žadatele ve Fichi č. 3 se tedy snižuje z 1 632 880 na 1 208 430Kč.

 

Celková výše dotace pro 4. Výzvu je 39 040 076,- Kč 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

Termín příjmu žádostí: od 10. 3. 2020 do 20. 4. 2020

Upozorňujeme, že žádosti  (včetně příloh) je nutné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře. Přílohy v listinné podobě (pouze ty příliš velké - např. projektové dokumentace) lze doložit fyzicky do kanceláře MAS a to nejdéle do pondělí 20. 4. 2020 do 17:00 hod. (v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat)- nutné popsat při elektronickém podání, že bude doložena v listinné podobě na MAS do 20.4.2020

 

Pozvánka na seminář

 

Prezentace ze semináře

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:

Seminář pro žadatele

5.3.2020 9:00 hodin

Klatovy, Plánická 174                            - zasedací místnost 1. patro

 

Kromě seminářů je možné své záměry konzultovat na MAS, vždy po telefonické domluvě.            

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

DOKUMENTY K VÝZVĚ:

 

VÝZVA č. 4

 

FICHE:

Pokud Vám nepůjde otevřít příloha Fiche, je nutné jí nejprve stáhnout a uložit do PC a až poté otevřít.

Fiche č. 1 - Modernizace výrobních faktorů zemědělského podniku pro zlepšování ochrany krajiny, podpory inovací a zvyšování konkurenční schopnosti zemědělských podnikatelů

Fiche č. 2 - Zpracování zemědělské produkce a její uplatnění na trhu

Fiche č. 3 - Podpora lesního hospodaření a šetrných technologií včetně zpracování lesnických produktů

Fiche č. 4 - Diverzifikace nezemědělských činností pro posilování venkovské ekonomiky podporou drobného podnikání, venkovské turistiky a služeb na venkově

Fiche č. 5 - Zvyšování odborné úrovně podnikatelů v zemědělství

Fiche č. 6 - Podpořit původní krajinný ráz obnovou polních cest

Fiche č. 7 - Podporou neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro volnočasové aktivity

Fiche č. 8 - Podpora rekonstrukce a výstavby lesnické infrastruktury

Fiche č. 9 - Stabilizace vodních poměrů v lesích

 

Interní předpisy a transparentní postupy MAS Pošumaví, z.s. pro administraci a výběr projektů pro Programový rámec PRV

 

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŽADATELE:

Postup ŽOD od podání na MAS k podání na RO SZIF

 

Zpřesnění a aktualizace Pravidel 19.2.1 - platné od 9.4.2020

Pravidla 19.2.1. - čistopis

Pravidla 19.2.1. - v revizích (zvýrazněné změny oproti původní verzi)

 

Pravidla 19.2.1. - platná do 9.4.2020

Žádost o přístup do Portálu farmáře 

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.  Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat  Informace pro žadatele a vyplnit Žádost o přístup

Postup pro nastavení zasílání zpráv z Portálu Farmáře

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

Prohlášení o zařazení podniků - dole ke stažení

Prohlášení o zařazení podniku - instrukce -  postup ke stažení formuláře v Portálu farmáře

Metodika výpočtu finančního zdraví

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Pravidla pro publicitu

Jednací řád výběrové komise

 

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU/ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Zjednodušený postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře - výběrové řízení

 Příručka pro zadávání veřejných zakázek  verze č. 5

 


Přílohy

Vytvořeno: 18. 2. 2020
Poslední aktualizace: 15. 10. 2020 17:44
Autor: Eva Kyrálová