Navigace

Obsah

MAP II neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice" byl 3letý projekt financovaný z OP VVV (Operační program Vývoj, Výzkum a Vzdělávání), který řídí MŠMT a realizovala MAS Pošumaví. Byl zaměřen na rozvoj a podporu školství v našem regionu, a to prostřednictvím vzájemného propojování škol, prohlubováním spolupráce mezi školami, zřizovateli, státními orgány vztahujícími se k výchově a vzdělávání a mezi nestátními neziskovými organizacemi, které se tématu věnují.

Začal 1. 11. 2018 a navazoval na projekty MAP realizované pro jednotlivá území ORP Horažďovice, ORP Sušice (MAP ORP Klatovy převzala MAS Ekoregion Úhlava). V tomto projektu šlo o prohlubování a zkvalitnění systému plánování v území a také o implementaci některých aktivit tzn. projekt poskytuje finanční podporu pro realizaci většiny naplánovaných aktivit.  Pro školy tedy zajišťoval nejrůznější vzdělávací aktivity pro pedagogy, ale i pro žáky, snažil se podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky, zajišťovat školám exkurze a půjčovat školám také řadu nákladných pomůcek.  Z dlouhodobého hlediska vytvořil plány dalšího rozvoje školství v našem území a hledal cesty, jak potřeby území zajistit finančně. Výstupem projektu byly aktulizované MAPy ve své analytické, strategické i akční části pro ORP Horažďovice (7.59 MB) a pro ORP Sušice (15.9 MB). Akční plány uveřejněné na těchto odkazech budou platné po dalších 18 měsíců tj. do 30.6.2023 a  podle potřeby aktualizovány v průběhu projektu MAP III (viz. samostatná záložka).

Realizační tým byl při své práci povinen dodržovat "Postupy MAP II" stanovené MŠMT. Dále je podřízen Řídícímu výboru (ŘV), který je složen z povinných zástupců všech druhů organizací zapojených do práce s dětmi v území (viz. zpráva Ustavující zasedání ŘV), seznam členů ŘV též zde. ŘV se schází cca 2 x ročně a schvaluje změny a doplnění MAP či jiné strategické aktivity (jednání ŘV: 27.11.2018, 26.4.2019, 28.11.2019, 10.12.20) . Strategické rámce MAP včetně seznamů investičních priorit jsou pak vyvěšeny na www.uzemnidimenze.cz a jsou pro různé operační programy a ministerstva podkladem pro schvalování žádostí o dotace. Je tak naplňována myšlenka, že by do území měly jít takové investice, na nichž se jejich obyvatelé společně domluví.

V území působí 4 pracovní skupiny, které se scházejí minimálně 4x ročně  - Pracovní skupina (PS) pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka , Pracovní skupina pro matematickou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování. Seznam osob, které se dobrovolně  přihlásili k činnosti v těchto PS najdete  zde (157.83 kB). Jedním z podkladů pro řešení problematiky území bylo velké dotazníkové šetření Typ: PDF dokument, Velikost: 691.78 kB realizované samostatně pro území Horažďovicka i Sušicka a ještě ve členění na městské školy a vesnické školy v březnu roku 2021.

Zápisy z uzavřených nebo otevřených setkání pracovních skupin najdete pod datumy konání jednotlivých akcí (pokud bylo jednání společné pro více PS, najdete zápis pod stejným datumem v PS uvedené v textu výše):

PS pro čtenářskou gramotnost:

30.1. 2019; 22.7.2019; 12.6. 2019; 4.11.2019; 20.11.2019; 4.12.2019; 7.1.2019; 4.3.2020; 17.4.2020 (1.24 MB);3.6.2020 (753.65 kB); 8.12.2020 (700.31 kB); 10.3.2021 (1.42 MB);  6.4.2021 (1 MB); 26.10.2021;  3.11. 2021 (109.85 kB); 1.12.2021 (180.54 kB)

PS pro matematickou gramotnost:

30.1.2019; 22.7.2019; 12.6. 2019; 4.11.2019; 20.11.2019; 4.12.20194.3.2020, 17.4.2020; 3.6.2020; 8.12.2020; 10.3.2021; 6.4.2021; 26.10.2021 (740.44 kB); 1.12.2021

PS pro rovné příležitosti:

30.1. 2019; 13.3.2019; 7.11.2019; 21.11.20194.3.2020; 17.4.2020, 3.6.2020; 22.6.2020 (461.29 kB);  21.10.2020 (1.55 MB); 2.12.2020 (554.53 kB)10.3.2021;  17.3.2021 (115.31 kB); 18.3.2021 (218.88 kB); 6.4.2021; 26.10.2021; 2.12.2021 (2.58 MB)

PS pro financování:

30.1. 2019; 27.3.2019; 25.6.2019; 2.8.2019; 26.11.2019; 20.1.2020; 4.3.2020; 27.4.2020; (773.65 kB); 28.5.2020 (2.4 MB); 5.6.2020 (2.78 MB);  21.10.2020;30.3.  (396.99 kB); 31.3.2021 (435.05 kB); 25.10.2021 (1.06 MB); 3.12.2021 (3.26 MB)

Kompletní akční plány pro území projektu, tak jak vypadaly po provedené aktualizaci, která navazovala na zjišťování potřeb škol v roce 2019, najdete pro ORP Horažďovice zde a pro ORP Sušice zde (3.6 MB).

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

VEMTE DĚTI DO FIREM

Zveme na online setkání firmy z MAS Pošumaví k možnostem spolupráce se základními školami. Pozvánku naleznete v přiloženém letáku. celý text

ostatní | 14. 12. 2021 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Veřejné připomínkování Akčních plánů rozvoje vzdělávání pro území Horažďovicka a Sušicka

Projekt MAP II končí a v jeho závěru jsme připravili akční plány pro území ORP Horažďovice a ORP Sušice na příštích 18 měsíců. Připomínkovat jej mohou všechny organizace podílející se na formálním či neformálním vzdělávání dětí a žáků z těchto území, rodiče, zřizovatelé či členové školských rad. celý text

ostatní | 10. 12. 2021 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Informace z pracovních skupin projektu MAP II

V závěru projektu MAP II je nutno vytvořit nové akční plány na dalších 18 měsíců. Proto se sešly pracovní skupiny projektu, aby se zamyslely nad příčinami problémů, které stále přetrvávají ve vzděláváním dětí do 15 let, a novými společnými aktivitami se pokusily tyto problémy co nejvíce omezit. celý text

ostatní | 7. 12. 2021 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Bezplatné konzultační služby pro rodiče s dětmi 1

Bezplatné konzultační služby pro rodiče s dětmi

MAS Pošumaví přináší na Sušicko a Horažďovicko projekt MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání). Ten je zaměřen na podporu a systematické plánování rozvoje školství. Teď nabízí pedagogům i rodičům bezplatné konzultační služby různých odborníků. Podrobné informace najdete v přiloženém letáku. celý text

náš tip | 26. 5. 2021 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

TEMATICKÁ SETKÁNÍ UČITELŮ - přehled

Jednou z věcí, která vyplynula z evaluačních šetření projektu MAP II byl fakt, že by se učitelé chtěli scházet podle svých různých funkcí či aprobací napříč školami území. Proto je na květen naplánován celý "maraton" těchto tematických setkání. celý text

ostatní | 3. 5. 2021 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Global Teacher Prize Czech Republic – 2.místo obsadila paní Štěpánka Baierlová ze ZŠ Sušice Lerchova

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity. celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
#

Seminář pro rodiče a "vychovatele" - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝCHOVĚ

MAS Pošumaví připravila na čtvrtek 11. června 2020 od 16:00 hod. seminář pro veřejnost na téma NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝCHOVĚ A JEJICH DŮSLEDKY PRO DALŠÍ VÝVOJ DÍTĚTE. Koná se v Divadelním sále Městského muzea v Horažďovicích. Přihlášky elektronicky (viz odkaz v příloze) nebo na telefonním čísle 720 982 172.
celý text

náš tip, ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Aktualizujeme katalog školních výletů a exkurzí

Náš krásný katalog cílů pro školní výlety a exkurze, které se nacházejí v Pošumaví nebo v jeho dostupném okolí, prochází opět aktualizací.
Prosíme všechny uvedené organizace o spolupráci na doladění svých karet.
Katalog je přiložen u tohoto článku, stačí najít svoji kartu a pokud bude potřeba něco upravit, pošlete nám prosím přehledně a srozumitelně své připomínky na mail haisman@masposumavi.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Jindřich Haišman celý text

ostatní | 20. 5. 2020 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Konkurz na místo ředitele/ředitelky úplné základní školy

Zřizovatel Základní a mateřská školy Chanovice vyhlašuje konkurz na obsazení místa "ředitel/lka" této příspěvkové organizace. celý text

náš tip | 28. 4. 2020 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

SEMINÁŘE PRO RODIČE ZE SUŠICKA A HORAŽĎOVICKA

Zajímají Vás otázky spojené se vzděláváním a výchovou dětí? Umějí se naše děti efektivně učit? Jsou naše výchovné metody vždy funkční a efektivní pro děti i pro rodiče? A jaká rizika čekají na děti na internetu?

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) se na území Sušicka a Horažďovicka zaměřuje především na podporu rozvoje vzdělávání, systémové plánování tohoto rozvoje a zároveň připravuje celou řadu seminářů pro pedagogy a exkurzí pro děti. Na březen a květen jsme ale připravili také atraktivní semináře pro rodiče. Akce projektu MAP jsou zdarma, je jen potřeba informovat nás o Vaší účasti. Nabídku naleznete v tabulce.
Účast na seminářích je zdarma, své místo rezervujte na e-mailu map@masposumavi.cz, nebo na telefonním čísle 720982172. Uveďte své jméno a počet přihlašovaných osob.
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009137) je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Realizaci projektu zajišťuje Místní akční skupina Pošumaví.
celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Věra Dvořáková
MAP II pořádá exkurze pro školy 1

MAP II pořádá exkurze pro školy

Na 1. pololetí roku 2020 jsme připravili pestrou nabídku exkurzí pro školy a školky. celý text

ostatní | 5. 2. 2020 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Vyšel nový plán vzdělávacích akcí projektu MAP II !!! 1

Vyšel nový plán vzdělávacích akcí projektu MAP II. Přidáte se?

Na první pololetí tohoto roku připravil projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání opravdu nabitý program pro pedagogy ze Sušicka a Horažďovicka, pro rodiče i pro děti z mateřských a základních škol. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
SR MAP

Aktualizované strategické rámce MAP II pro ORP Sušice a ORP Horažďovice

Aktualizované strategické rámce byly schváleny Řídicím výborem projektu MAP II, a to k 18.12.2019 SR MAP ORP Horažďovice a k 15.1.2020 SR MAP ORP Sušice. celý text

náš tip, ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Prioritizace potřeb škol

V průběhu roku 2019 proběhla setkání realizačního týmu MAP II a zástupci všech škol v území za účelem zjištění jejich potřeb. Výstupem těchto dialogů byl agregovaný popis potřeb škol. Protože potřeb škol je velké množství a není možné se na všechna témata zaměřit současně, byla prostřednictvím pracovních skupin projektu vytipována témata, která by měla být akcentována v dalším plánovacím období projektu MAP II, tj. na období od od května 2020 do října 2021. celý text

ostatní | 25. 11. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Praktický seminář pro rodiče – „Komunikace s dětmi školního věku” aneb TAJEMSTVÍ SLOV 1

Praktický seminář pro rodiče – „Komunikace s dětmi školního věku” aneb TAJEMSTVÍ SLOV

Co a jak změnit, aby námi vyřčená slova opravdu propojovala, sbližovala a pomáhala vytvářet zdravé a
pohodové vztahy s dětmi?
Dozvíte se ZDARMA!!! na setkání s lektorkou RNDr. Helenou Kurzweilovou, CSc. - KDY: 22.října od 16:30 do 19:00 v Kulturně-vzdělávácím centru PROSTOR,Sušice - Lerchova 926 celý text

náš tip, ostatní | 21. 10. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Plakát MENSA 20190917 Sušice

Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tj. IQ nad 130). Mensa České republiky bude v našem území vést cca 3-hodinový seminář pro pedagogy ze škol a školských zařízení na téma jak s těmito nadanými dětmi od MŠ po SŠ pracovat.
Koná se 17. září 2019 od 14:30 v Sušice, Lerchova 926 (Kulturní centrum Charity Sušice - PROSTOR)
Srdečně jsou zváni i rodiče nadaných dětí a pracovníci NNO, kteří s dětmi pracují.
Odkaz na přihlašování najdete v přiloženém plakátku. celý text

náš tip, ostatní | 10. 9. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Regionální exkurze pro pedagogy 1

Regionální exkurze pro pedagogy

Ve dnech 2 . 7. 2019 - 3. 7. 2019 se konal druhý ročník exkurze pro pedagogy, zaměřený na regionálně zakotvené učení a propagaci cílů výletů a exkurzí.
Hlavním cílem je seznámit děti s atraktivitou území a podpořit jejich vztah k prostředí, v němž žijí, aby jej v budoucnu neopouštěly. Projekt se tak v rámci svých možností snaží podpořit snahu o snížení odlivu obyvatelstva, což je poměrně zásadní problém v území Pošumaví.
celý text

ostatní | 3. 7. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Exkurze do informačního střediska NP a CHKO Šumava v K. Horách a didaktická exkurze na hrad Kašperk

Dne 25. 6. 2019 se uskutečnila vzdělávací exkurze – poznávání života na Šumavě, didaktická prohlídka hradu Kašperk:
celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - informační setkání

MAS Pošumaví pořádá informační setkání pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ohledně možnosti financování některých aktivit organizace z dotací OP VVV. Setkání proběhne 25. června 2019 od 15:00 v Sušici v PROSTORu (kulturní centrum Charity Sušice). Podrobnosti v pozvánce a plakátu k výzvě. celý text

náš tip | 22. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ 1

Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ

Pro rodiče dětí vstupujících do MŠ bylo dne 19. 6. 2019 uskutečněno setkání s cílem poskytnout rodičům komplexní informace o fungování školky a o tom, jaké nároky jsou kladeny na děti a s jakými dovednostmi by dítě do MŠ mělo přicházet. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Exkurze do Skanzenu v Chanovicích

Dne 18. 6. 2019 se uskutečnila exkurze do Skanzenu v Chanovicích s výkladem pracovníka skanzenu pana Kodýdka (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech) o bydlení a životě našich předků. celý text

ostatní | 18. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Seminář - ICT v praxi škol

Seminář uskutečněný dne 13.5.2019 byl zaměřen na poskytnutí konkrétní ukázky použití ICT pro žáky ZŠ i MŠ, ŠK a motivovat školy k využití možností dotací (výzva Šablony II) z OP VVV.
Jedná se o informační seminář zaměřený na ukázky práce s dětmi a žáky při využívání informačních a komunikačních technologií (ICT). celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Informatorium pro členy školských rad - seminář  1

Informatorium pro členy školských rad - seminář

Dne 8. 6. 2019 se konal seminář s cílem zvýšit informovanost osob, které se podílejí se na správě školy - členové školských rad: zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí pracovníci školy, zřizovatelé škol. celý text

ostatní | 8. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání vedoucích pracovníků škol  1

Setkání vedoucích pracovníků škol

Tradiční setkání vedení škol, zaměřené na vzdělávání a výměnu zkušeností mezi řediteli a zástupci ředitelů se uskutečnilo ve dnech 23. 5. 2019 - 24. 5. 2019 na zámku v Jindřichovicích. celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Zážitková exkurze do Skanzenu v Chanovicích  1

Zážitková exkurze do Skanzenu v Chanovicích

Ve dnech 16.5.2019 a 23.5.2019 se uskutečnily zážitkové exkurze do Skanzenu v Chanovicích.
Pedagogové byli s průběhem, organizací i výsledky práce spokojeni.
celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Seminář k robotické stavebnici Lego WeDo 1

Seminář k robotické stavebnici Lego WeDo

Dne 21.5.2019 proběhl seminář týkající se využití robotické stavebnice Lego WeDo ve výuce.
Byl to navazující seminář pro učitele ZŠ, kteří se věnují technice, zaměřený na vyšší formu programování robotů. Stavebnice WeDo rozvíjí u žáků technické dovednosti, prostorové vnímání a umožňuje jim pochopit základy programování.
celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Souihrn pro asistenty primární logopedické prevence (logopedické asistenty) 1

Souhrn pro asistenty primární logopedické prevence (logopedické asistenty)

Dne 20.5.2019 se uskutečnilo malé opakování pro ty, kteří již dříve absolvovali akreditovaný kurz "PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE" a ujistit je ve správnosti jejich počínání při práci s dětmi. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ 1

Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ

Pro rodiče dětí, které budou vstupovat v následujícím školním roce do MŠ, bylo uspořádáno dne 14.5.2019 setkání ve spolupráci s ředitelkou MŠ Tylova Sušice, paní Miroslavou Oudesovou. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Exkurze pro žáky – Kašperk a sklárna Zlatý potok  1

Exkurze pro žáky – Kašperk a sklárna Zlatý potok

Dne 10.5.2019 byla uspořádána vzdělávací exkurze pro podporu polytechnického vzdělávání a pro rozvoj místně zakotveného učení, které se zúčastnilo 91 žáků a 6 pedagogů. celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Resuscitace dospělých i dětí a život ohrožující stavy¨- seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ 1

Resuscitace dospělých i dětí a život ohrožující stavy¨- seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ

Dne 7.5.2019 proběhl seminář s cílem proškolit pedagogy v poskytování první pomoci a v používání výukové pomůcky -figuríny Prestan pro nácvik KPR.
celý text

ostatní | 7. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
první předchozí
ze 2
poslední