Navigace

Obsah

Aktuální dotační možnosti - PRÁZDNINY 2017

Typ: náš tip | ostatní
Aktuální dotační možnosti pro školské organizace a další subjekty zabývající se především vzděláváním dětí a žáků do 15 let jsou zaměřené na: rozvoj sportovní základny pro všechny, polyfunkčních komunitních center, infrastruktury škol, školních zahrad včetně lesních školek, podporu volnočasových, ekovýchovných a preventivních aktivit, ale také na propojování formálního vzdělávání s neformálním včetně vzdělávání pracovníků a jiné.
Uvedené výzvy mají termíny ukončení příjmu žádostí od poloviny srpna do listopadu 2017 !!!

Dotační možnosti pro školy a další subjekty zabývající se vzděláváním prázdniny 2017 !!!!!

Níže jsou rozepsány aktuální dotační možnosti pro školské organizace a další subjekty zabývající se především vzděláváním dětí a žáků do 15 let zaměřené na: rozvoj sportovní základny pro všechny, polyfunkčních komunitních center, infrastruktury škol, školních zahrad včetně lesních školek, podporu volnočasových, ekovýchovných a preventivních aktivit, ale také na propojování formálního vzdělávání s neformálním včetně vzdělávání pracovníků a jiné.

Uvedené výzvy mají termíny ukončení příjmu žádostí od poloviny srpna do listopadu 2017 !!!

V níže uvedeném přehledu nemusí být funkční hyperaktivní odkazy, funkční verzi si stáhněte zde

 

Aktuálně otevřené či připravované výzvy:

Stručný přehled

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

 •         Výzva OP VVV - BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II je zaměřena na zavádění formativního hodnocení v MŠ, ZŠ a SŚ, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků , propojování formálního a neformálního vzdělávání (včetně zájmového), podporu pracovníků formálního a neformálního vzdělávání, podporu učitelů odborného cizího jazyka na SŠ; kompetence pro demokratickou kulturu (nové programy pro děti a mládež – cílem je podpora aktivního zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů společenského života) – uzávěrka 29. 9. 2017
 •  Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ  -  uzávěrka 15. 8. 2017

 

Ministerstvo pro místní rozvoj:

Integrovaný regionální operační program:

·        polyfunkční komunitní centra -  uzávěrka 16. 11. 2017

·        Výzvy MAS Pošumaví

o   Infrastruktura pro základní školy - předpokládaná uzávěrka 30. 9. 2017

o   Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – připravuje se na podzim 2017

 

Ministerstvo životního prostředí

·        Operační program životní prostředí -  Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (včetně projektů nuceného větrání ve školách) - uzávěrka 29.9. 2017

·        Národní program životního prostředí  -  Projekty úprav školních zahrad (ZŠ, MŠ) vč. lesních školek – předpokládaný termín vyhlášení výzvy 3. čtvrtletí 2017

Plzeňský kraj

·        MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU V ROCE 2017 – uzávěrka 15. 10. 2017

 

Nadace ČEZ:

·        oranžové hřiště – výstavba nebo obnova veřejně přístupných hřišť,

·        podpora regionů – veřejně prospěšné projekty.

...................................................................................................................................

Podrobnější informace k jednotlivým výzvám:

Výzvy OP VVV (Operační program vývoj, výzkum, vzdělávání) – Harmonogram výzev zde.

Zdroj/číslo a název výzvy:             BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II

Zaměření výzvy               : Žádost musí obsahovat jen jednu z povinně volitelných aktivit:

 • podpora zavádění formativního hodnocení v MŠ, ZŠ a SŚ,
 • vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků
 •         propojování formálního a neformálního vzdělávání (včetně zájmového) – tvorba, ověření a evaluace programů pro děti a žáky
 •         podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání
 •         podpora učitelů cizího jazyka - proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka
 •         kompetence pro demokratickou kulturu (nové programy pro děti a mládež – cílem je podpora aktivního zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů společenského života)

Termín podávání žádostí:           20. 06. 2017 až 29. 09. 2017, do 10.00 hod.

Kdo může žádat:  právnické osoby zapsané ve školském rejstříku; VŠ; OSS; PO OSS; ÚSC a jejich PO; DSO; právnické osoby, jejichž činnost je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizního vysílání;  NNO, které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost alespoň v jedné z těchto oblastí: a) práce s dětmi a mládeží, b) školství, c) vzdělávání, školení a osvěty a  mají formu spolku, pobočného spolku, ústavu, OPS, nadace nebo nadačního fondu, registrované církve nebo náboženské společnosti; zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů; akreditované vzdělávací instituce; organizace zaměstnavatelů (svazy) a odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku.

Období realizace: 24 až 36 měsíců, nejdéle do 31.12.2021

Výše celkových způsobilých výdajů: min. 3 mil. max. 15-30 mil. dle zvolené aktivity

Poznámky: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. Způsob financování pro organizace, které nejsou OSS nebo jejich PO - ex ante. Míra spolufinancování dle typu žadatele.

Podrobnější informace jsou na stránkách MŠMT.

 

Výzvy MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj/číslo a název výzvy:  133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

Zaměření výzvy               :

Obsahem tohoto podprogramu je s ohledem na tradice napomáhat nekomerčním sportovním organizacím a ÚSC při rozvoji zejména stávajících sportovních zařízení, které jsou v jejich majetku, případně je mají v dlouhodobém pronájmu, a dále doplňovat nabídku sportovních zařízení.

Jedná se tedy o

- novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby

- rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb)


Kdo může žádat

- obec, městská část), obvod statutárního města (dále jen „ÚSC“)

- spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku

Termín podávání žádostí: žádosti bude možné odesílat do 15. 8. 2017 (včetně).    

Kdo může žádat: - obec, městská část, obvod statutárního města (dále jen „ÚSC“);

- spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku

Období realizace: do 31. 12. 2018

Výše dotace: min. 40 001 Kč, max. 20 000 000 Kč

Maximální výše dotace je stanovena na 60 % z celkových nutných a oprávněných nákladů na akci, za dalších podmínek stanovených zněním textu podprogramu.

 

 

 

Výzvy MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 Zdroj/číslo a název výzvy: Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 – dotační titul DT 6- Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Zaměření výzvy               : Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

 na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

 na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

  Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít.

 Dotace není poskytována na:

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.),

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Termín podávání žádostí: 19. 6. do 18. 8. 2017

Kdo může žádat: pouze obce do tří tisíc obyvatel, které jsou zřizovatelem základních škol

Období realizace: Zahájení realizace akce a čerpání finančních prostředků, tj. dotace musí být v roce 2017. Ukončení realizace akce a dočerpání finančních prostředků, tj. dotace může být v roce 2018

Výše dotace: Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů SR nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU. Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje - v takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků kraje nepřesáhla 90 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Poznámky: Povinná spoluúčast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce může být tvořena vlastní dodávkou materiálů a dobrovolnou prací občanů obce. Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu stavební rozpracovanosti). Pokud je akce stavebního charakteru rozdělena do více etap, lze podat žádost o dotaci pro další etapu akce.

 

IROP – Integrovaný regionální operační program     Harmonogram výzev IROP

Zdroj/číslo a název výzvy:
Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Zaměření výzvy               : Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby.

Termín podávání žádostí:           do 16. 11. 2017 do 14:00 hodin

Kdo může žádat: Kraje, obce a DSO a organizace jimi zřizované či zakládané, NNO, církve, církevní organizace.

Období realizace: Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021. Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do této výzvy v MS2014+.

Způsobilé výdaje – výše dotace: Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 10 mil. Kč.

 • kraje a jimi zřizované organizace – 5 %
 • obce a jimi zřizované organizace
 • 5 % - dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace
 • 5 % - nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 10 %

 Poznámky:

Kontaktním místem pro administraci programu IROP jsou územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky - kontakty naleznete zde.

Polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a to minimálně v tomto rozsahu:

1)     minimálně jedna z následujících sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel služeb musí být pověřen výkonem SOHZ v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU –

 • centra denních služeb,
 •  denní stacionáře,
 •  nízkoprahová denní centra, o
 •  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 •  odborné sociální poradenství,
 •  sociálně terapeutické dílny,
 •  sociální rehabilitace,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

 2)     volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,

 3)     kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby,

 4)     environmentální služby a podpora jejich využití

 

IROP – Integrovaný regionální operační program přes MAS  Pošumaví

Zdroj/číslo a název výzvy:
„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ - CLLD MAS Pošumaví

Zaměření výzvy               :
Podporovány budou aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto zařízení.

Termín podávání žádostí:           bude vyhlášena na začátku září - upřesňuje se!!!

 

Zdroj/číslo a název výzvy: VÝZVA MAS Pošumaví týkající se infrastruktury základních, středních a vyšších odborných škol / bude  vyhlášena v rámci 68. výzvy IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4  /

Zaměření výzvy               :
Aktivita Infrastruktura základních škol: Stavební úpravy, modernizace a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Hlavní aktivity:
- stavby  a  stavební  práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek.

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských  zařízení  pro  základní  vzdělávání  podle  zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním  akčním plánem vzdělávání (MAP).

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: Stavební úpravy, modernizace a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Hlavní aktivity:
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol.

Projektové  záměry  musí  být  v  souladu  s  Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP).

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů.
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (část výdajů na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů projektu musí být v rozpočtu projektu uvedena jako nezpůsobilý výdaj):
 demolice související s realizací projektu,  pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy,  úpravy zeleně a venkovního prostranství,  projektová dokumentace, EIA,  zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),  pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),  povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

Termín podávání žádostí: bude upřesněno, předpoklad srpen až září 2017             

Kdo může žádat
Aktivita Infrastruktura základních škol:
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol:
- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Období realizace: nejdříve 1.1.2014, podrobnosti stanoví výzva; nejpozději 30. 6. 2019.
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu do MS2014+.

Způsobilé výdaje – výše dotace: Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč; maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč; způsob financování ex-post

Poznámky:
Projektové žádosti musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP /KAP (strategický rámec obsahuje Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD pro ORP Horažďovice, Sušice nebo Klatovy a je součástí schváleného MAP/KAP). Tyto dokumenty jsou zveřejněny na www.uzemnidimenze.cz.

 Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce stávajících školních budov pouze z důvodu nevyhovujícího technického stavu.


Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky je relevantním záměrem, pokud bude uvedena v MAP v seznamu projektových záměrů.

Klíčové kompetence IROP jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):  Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),  Člověk a jeho svět,  Matematika a její aplikace,  Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),  Člověk a svět práce, a průřezová témata RVP ZV,  Environmentální výchova.

Tyto oblasti a obory musí mít škola zapracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Oblast Člověk a svět práce lze do ŠVP zapracovat a předložit aktualizovanou část ŠVP s první Zprávou o udržitelnosti projektu. 
 

 

 

Výzvy OPŽP – Operační program Životní prostředí   Harmonogram výzev OPŽP

 

Zdroj/číslo a název výzvy: 70. výzva -  PO 5: Energetické úspory - SC 5.1Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Zaměření výzvy               : Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.


Typy podporovaných projektů a aktivit:

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
 • Zateplení obvodového pláště budovy,
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Termín podávání žádostí: do 29.09.2017

Kdo může žádat: obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školská zařízení, neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí a státní organizace.

Výše podpory: Podpora je poskytována formou nevratné dotace nebo zvýhodněného úvěru, popřípadě jejich kombinace. Výše poskytované dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35 % do 50 % celkových způsobilých výdajů. V případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla činí výše podpory 70 % celkových způsobilých výdajů.

Poznámky: PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla -  (vhodné pro školy a další organizace  k zajištění podmínek přílohy č. 3 -Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých)

 

Výzvy NPŽP - Národního programu životního prostředí    Harmonogram výzev na rok 2017

Zdroj/číslo a název výzvy: Projekty úprav školních zahrad (ZŠ, MŠ) vč. lesních školek

Zaměření výzvy               : přesné znění výzvy zatím není známo. Výzva bude vyhlášena v rámci prioritní oblasti 6. „Environmentální prevence“ a podoblasti Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta NPŽP

Termín podávání žádostí:           Výzva by měla být vyhlášena v 3. čtvrtletí roku 2017 – viz harmonogram NPŽP výše.

Poznámky: Podpora v NPŽP je poskytována formou dotace, půjčky nebo kombinací dotace a půjčky. Její výše může být stanovena procentuálním podílem, minimální či maximální fixní částkou, případně jejich kombinací. Může dosahovat až 80 % z celkových způsobilých výdajů na  projekt (výjimečně i 100 % u vybraných opatření).

 

 

DOTACE - PLZEŃSKÝ KRAJ                   http://dotace.plzensky-kraj.cz/img/logo.png

Zdroj/číslo a název výzvy: Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017

Zaměření výzvy               : Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu: • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje. • Podpora při pořádání a organizování akcí, soustředění a soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, pořádání akcí celostátního a mezinárodního významu. • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. • Podpora reprezentačních výběrů startujících za Plzeňský kraj, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje. • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých. • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit. • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.

Termín podávání žádostí:           od 1. 4.  - 15. 10. 2017 23:59:59

Kdo může žádat: fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu

Období realizace: Poskytnutou dotaci/příspěvek lze čerpat od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017– tedy i na náklady předfinancované příjemcem.

Poznámky: Dotaci/příspěvek nelze použít na:

a)      výdaje na krytí investičních nákladů (např. zařízení kanceláří, kluboven, stavební nebo jiné investice),

b)      výdaje na občerstvení, pohoštění, stravu/stravné a dary

c)       úhradu DPH

d)      úhradu pokut a jiných nákladů sankčního charakteru,

e)      úhradu pojištění,

f)        výdaje na úhradu členských poplatků ve střešních, zahraničních nebo nadnárodních organizacích,

g)      výdaje na financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit,

h)      výdaje na úhradu nákladů spojených s použitím soukromých vozidel,

i)        výdaje, které nelze účetně doložit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PS:

·        Pokud nemáte kapacitu napsat si projekt sami, využijte na internetu seznamy organizací či osob, které v minulosti podávali projekty např. do ROP (regionálního operačního programu) a jsou např. evidováni na jihočeském kraji; na webu ROP Jihozápad atp.

 

Bezplatné přednášky pro školy: o Evropské unii – EUROCENTRUM Plzeň


Příloha

Vytvořeno: 9. 8. 2017
Poslední aktualizace: 9. 8. 2017 7:51
Autor: Ing. Marie Kaufnerová