Obsah

Běhařov - Úborsko - Ing. Marek Janda - Ubytování se sportovně rekreačním zázemím v Úborsku

Realizací projektu by vzniklo moderní ubytovací zařízení - čtyřpokojový apartmán o kapacitě 8 lůžek. Apartmán by měl vlastní kuchyni s jídelnou a sociální zařízení. Dále by vznikl sklad lůžkovin, WC a šatna pro personál a víceúčelová společenská místnost,která by měla výt využívaná zároveň jako tělocvična (pro hosty i pro místní obyvatele) a školící místnost s bezdrátovým internetem. Projekt podpoří cestovní ruch v Pošumaví.

Vyplacená dotace: 1 118 897,-

Realizaci projektu vzniklo moderní ubytovací zařízení - čtyřpokojový apartmán o kapacitě 8 lůžek. Ubytovaným též doprovodné sportovně rekreační zařízení - víceúčelová společenská místnost, jež měla být využívána jako tělocvična a školicí místnost s bezdrátovým internetem. Předmětem a součástí projektu bylo i sportovní zařízení. Objekt nabízí ubytování s kvalitním zázemím pro trávení volného času návštěvníků a výrazně rozšířil nabídku služeb cestovního ruchu v této části Pošumaví.

zobrazit v mapě

Běšiny, Buková, Kdyně, Chanovice - Živá vesnice

Popis Projektu:
Vzdělávací projekt určený především pro začínající podnikatele a živnostníky na venkově, si dával za cíl především zvýšení kvalifikace místních občanů v oblasti zpracování podnikatelského plánu, efektivního řízení firmy,marketingu, obchodu. Mimo to se projekt zaměřoval též na přiblížení možnosti venkovského podnikání, nových alternativních příležitostí k podnikatel. činnostem, ve svém důsledku ke zvýšení zaměstnanosti, oživení místní ekonomiky.

Vyplacená dotace: 704.013,-

Výsledky projektu:
V rámci projektu byly zorganizovány 3 identické třídění semináře ( v Klatovech, Chanovicích a v Běšinech), s účasti kolem 15 osob v každém semináři, též jedna dvoudenní odborná exkurze. Účastníci byli proškolováni např. v těchto tématech: Podnikatelský plán, založení a provozování firmy, řízení vlastní firmy, možosti získání dotací,marketing, psychologie, využití ICT, alternativní možnosti podnikání na venově, venkovská turistika a agroturistika, aj..Účastníci měli k dispozici soubor studijních materiálů a pomůcek, včetně odborné elektronické publikace, tištěné podklady od lektorů a CD. Hlavním motem - výsledkem projektu bylo nejen získání vědomostí, vzájemné předávání zkušeností, ale také navázání kontaktů a spolupráce mezi jednotlivými účastníky školení - současnými či budoucími venkovskými podnikateli.

zobrazit v mapě

Běšiny - Kozí - Petr Mayer - výstavba skladových prostor

Popis projektu:
Předmětem podnikání Petra Mayera je tesařství a pokrývačství. Tesařské dílně chyběly skladové prostory pro skladování řeziva na výrobu tesařských konstrukcí a stavebně truhlářských produktů. Dřevo je v současnosti skladováno v provizorních prostorách ve stodole souseda, řezivo lze skladovat v areálu dílny bez krytí přístřeškem, což ale komplikuje práci tesařů převážně v zimě, kdy je toto dřevo zmrzlé. Řešením těchto problémů je proto výstavba vlastních skladovacích prostor ideálně v blízkosti výrobní dílny.

Vyplacená dotace: 432.500,-

Výsledek projektu:
Realizací projektu vznikl v areálu Tesařství Petra Mayera v Kozí u Běšin přístřešek pro skladování dřeva v objemu 50 m3 a garáž pro nákladní vůz Avia. Vyřešil se tudíž dlouhodobý problém se zajištěním prostor pro skladování řeziva, dolo k zefektivnění výroby dílny i v nepříznivém počasí.

zobrazit v mapě

Běšiny - Kozí - Rozšíření výroby Tesařství Mayer

Popis projektu:
Petr Mayer podniká od r. 1997 v tesařství a pokrývačství. Hlavní činností tesařské dílny je výroba krovů a střešních konstrukcí, jeji montáž, opravy krovů a střešních konsrukcí, pokrývačské práce. Předmětem projektu bylo vybavit tesařskou dílnu Petra Mayera v Běšinech-Kozí moderními strojními zařízeními, teré umožní rozšířit jeho výrobu o nové tesařské a stavebně truhlářské produkty (konstrukce pro pergoly, balkony, schody, zábradlí...), též efektvně využít odpad dílny. Neměl potřebné strojní zařízení pro rozšíření výroby.

Vyplacená dotace: 279.944,-

Výsldk projektu:
Tesařská dílna Petra Mayera byla rozšířena díky nákupu strojního zařízení, tj. profesionální fomátovací pily pro rozřezávání velkoplošných materiálů, brousícího stroje pro kalibraci a dokončování povrchu dřva (jemné broušení), peletovacího strje pro zpracování odpadu. Formátovací pila a brousící stroj byly umístěny v prostorách tesařské dílny, peletovací stroj ve venkovních zastřešených prostorách dílny. Tyto potřebné stroje umožní rozšíření výroby tesařské dílny o nové produkty tesařské a stavebně truhlářské konstrukce pro pergoly, zemědělské haly, zastřešená stání pro auta, balkóny, zábradlí, schody aj., dřevěný odpad dílny bude využit jako ekologický zdroj vytápění.

zobrazit v mapě

Bolešiny - Bolešiny a Kroměždice pro děti, vč. revitalizace školní zahrady

Předmětem projektu byl obnova občanské vybavenosti v podobě dětského hřiště v centru Kroměždic a dětského hřiště na školní zahradě v Bolešinech, vč. revitalizace zeleně v těchto lokalitách. V areálu bolešinské školní zahrady budou odstraněny nevyhovující dětské prvky a nahrazeny novými zrevitalizována zeleň. Na dětském hřišti v Kroměždicích bylo umístěny též nové dětské prvky, upraven nerovný terén, zrevitalizována stávající zeleň, založen nový parkový trávník.

Vyplacená dotace: 170 981,-

v bolešinské školní zahradě byla provedena montáž dětských herních prvků - pružinového houpadla, tunelu Hroch, sedačkového kolotoče, stanové sítě a zatočené balanční kladiny. Došlo též k revitalizaci zeleně, byl položen nový parkový trávník, provedena úprava stávajících dřevin, výsadba dvou kusů krajových odrůd jabloně. Nejvýznamnější dřeviny v areálu školní zahrady byly označeny tabulkami, v zahradě byla rozmístěn a krmítka a ptačí budky. Také dětské hřiště v Kroměždících bylo vybaveno novými herními prvky, upravena stávající zeleň, založen nový parkový trávník. V rámci projektu "Bolešiny a Kroměždic pro děti, vč. revitalizace školní zahrady" došlo nejen k obnově občanské vybavenosti v těchto obcích, ale školní zahrada získala i vzdělávací a výchovnou funkci.

zobrazit v mapě
Bolešiny - Kabiny k víceúčelovému sportovnímu areálu v obci Bolešiny

Bolešiny - Kabiny k víceúčelovému sportovnímu areálu v obci Bolešiny

Obec Bolešiny měla nevyhovující sociální zázemí ve sportovním areálu, jež využívá široká veřejnost (občanská sdružení, školská zařízení, návštěvníci), v současné době hrozí díky nevyhovujícím podmínkám zastavení Sportovního kubu, jež obec reprezentuje v hokeji i kopané se 4 družstvy. Výstavbou multifunkčního objektu - Kabiny k víceúčelovému sportovnímu areálu se obce Bolešiny snaží vytvořit stabilní podmínky sportovcům, spolkům, návštěvníkům, počítá s vybudováním bezbariérového vstupu.

Vyplacená dotace: 1 754 927,-

Díky projektu vznikl v obci Bolešiny moderní víceúčelový sportovní areál s bezbariérovým vstupem s novými kabinami se sociálním zázemím (šatny, umývárny, sklad údržby hřiště,..) klubovnou a pergolou, pro sportovce i širokou veřejnost.

zobrazit v mapě

Červené Poříčí - Elizavet Shaaken, s.r.o. - Revitalizace západního křídla býv. pivovaru v Červeném Poříčí ses zřízením expozice a naučné stezky

Předmětem projektu bylo provedení rekonstrukce západního křídla budovy bývalého pivovaru v Červeném Poříčí, který byl v havarijním stavu. Bylo provedeno statické zajištění této části budovy a s tím související stavební úpravy. V takto zajištěném objektu byla následně vytvořena výstavní expozice. V okolí objektu bývalého pivovaru bylo zřízena krátká naučná stezka s informačními panely a odpočinkovými místy, která reprezentovala historii objektu bývalého pivovaru a obce Červené Poříčí.

Vyplacená dotace: 1 329 239,-

V rámci projektu bylo provedeno statické zajištění poruch jihozápadního nároží budovy západního křídla bývalého pivovaru v Červeném Poříčí. Konkrétně byly provedeny tyto stavební úpravy: sepnutí zdiva ocelovými kabely, pod betonování základů nároží, drenáž se vsakem a úprava krovu. V opraveném objektu byla vybudována vybavena výstavní expozice zaměřená na středověké nauky (alchymie, astronomie, magie a další) a fakta a mýty tehdejší doby. Dále byla zřízena naučná stezka,prostřednictvím které byly oživeny, resp. zveřejněny, informace o historii obce a místních zajímavostech. Projekt přispěl k záchraně a novému využití západního křídla budovy bývalého pivovaru. Díky nové naučné stezce s informačními tabulemi došlo též ke zlepšení informovanosti turistů i místních obyvatel o historii obce, památkách a dalších zajímavých místech v obci a nejbližším okolí.

zobrazit v mapě

Čímice - Rekonstrukce kaple sv. Cyrila a Metoděje a vybudování vycházkového okruhu

V kapli sv. Cyrila a Metoděje byly kompletně obnoveny omítky, došlo k výměně střešní krytiny, opravě krovu, výměně elektroinstalace a statistickému zajištění celého objektu. V rámci projektu byl vybudován nový vycházkový okruh o 4 zastaveních, odpočinkové místo vybavené lavičkami a přístřeškem.

Vyplacená dotace: 604 744,-

Díky realizovanému projektu byla především zrekonstruovaná a staticky zajištěná kaple sv. Cyrila a Metoděje na návsi v Čímicích, kde není v současné době plně zhodnocena její historická hodnota. Výstupem projektu byl také nově vybudovaný naučný okruh v okolí Čímic s délkou 3,6 km se 4 zastaveními a informačními tabulemi. Součástí naučného okruhu bylo vybudovaní zastřešené odpočinkové místo u vodní nádrže v obci.

zobrazit v mapě

Hejná - Hasičská zbrojnice a společenské centrum Hejná

Projekt "Hasičská zbrojnice a společenské centrum Hejná" bylo již druhou etapou. V I. etapě byly provedeny bourací práce a odvoz sutě ze zchátralé stavby z konce 18.století, jež neměla žádné využití, hyzdila střed obce. V této II. etapě byla provedena kompletní výstavba požární zbrojnice se společenským centrem včetně sociálního zařízení. Taktéž došlo k úpravě veřejného prostranství v blízkosti objektu, jež se nachází v centru obce.

Vyplacená dotace: 1 796 965,-

V centru obce Hejná, kromě nové hasičské zbrojnice, vzniklo společenské centrum (víceúčelový objekt) pro setkávání obyvatel, práci občanských sdružení, přednáškovou činnost, volební místnost, místo pro pořádání besed, nově byla zřízena služba pedikúry. Došlo i ke zvelebení veřejného prostranství před společenským centrem. Obnovením tradičních akcí se z vesnice opět stalo zajímavé prostředí pro život.

zobrazit v mapě

Hartmanice - Odpočinkový okruh pro maminky s dětmi v Hartmanicích

Na základě komunitního projednání s místními obyvateli a zástupci spolku NNO a ostatních institucí byl připraven projektu v rámci něj vzniklo síť dětských hřišť a odpočinkových míst a došlo k propojení zájmové činnosti maminek se zajištěním zábavy dětí. Inspirace byla převzata od partnera z Německa a ze Švýcarska. Místa, kde kde byla vybudována dětská hřiště a odpočinková místa mají logickou návaznost, tzn. v terénu vznikli na sebe navazující odpočinkové okruhy, využitelné pro děti i pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Vyplacená dotace: 333 297,-

Výsledkem projektu byla síť dětských hřišť a odpočinkových míst v obci Hartmanice a jejich místních částech. Projektem došlo k propojení zájmové činnosti maminek se zajištěním zábavy dětí. Výsledky byly určeny pro děti a mládež a zároveň pro matky s malými dětmi. Projekt neopomíjí ani znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Byl pořízen mobilní nájez, který byl umístěný na schody u vchodu ze zájmové dílny a sociálního zařízení v ZŠ, a který vede na dětské hřiště. Pro tuto skupinu libí bylo upraveno sociální zařízení v areálu dětského hřiště TJ Sokol

zobrazit v mapě
Hlavňovice - Hlavňovická náves pro děti

Hlavňovice - Hlavňovická náves pro děti

Předmětem projektu byla instalace herních prvků,dokončení oplocení, úprava ploch a vysazení doprovodné zeleně na návsi v obci Hlavňovice. Projekt byl rozdělen na pozemek u ZŠ a MŠ Hlavňovice a pozemku u fary.

Vyplacená dotace: 309 077,-

Díky realizovanému projektu byly upraveny a vybaveny prostory pro vytvoření zázemí volnočasových aktivit nejen dětí a mládeže, ale i seniorů. Byly pořízeny tyto herní prvky: vahadlová houpačka, velký kolotoč, čtyřhoupadlo, jednodomek s počítadlem, pískoviště 2,5 x 2,5 m s plachtou, řetězová lávka, skluzavka ve svahu, lezecká a šplhací stříška. Dále došlo i k poměrně rozsáhlé parkové úpravy veřejného prostranství (založení trávníků parkovým způsobem, založení živého plotu: Buk lesní 100 ks, vysazení 1 ks Jabloně obecné, 1 ks Jeřábu obecného, 3 ks Přísavnou trojcípého, 4 ks Pustorylu věncovitého, 2 ks Borovice bělokoré, 2 ks Borovice kleč, 4 ks Karlina pražská, 4 ks Kalina tušaj, 2 ks Tavolní popelavý. ¨

zobrazit v mapě

Hlavňovice - Rovná - Radek Krulec - Pneruservis Rovná

Předmětem projektu bylo vybavení provozovny pneuservisu, která byla vybudována přestavbou části bývalého hospodářského objektu na farmě v osadě Rovná. Realizace projektu přinese rozvoj služeb v oblasti oprav a údržby dopravních prostředků, zemědělských strojů či speciálních vozidel. Tyto služby v oblasti dosud chybí.

Vyplacená dotace: 247 000,-

V rámci projektu bylo pořízeno technické a přístrojové vybavení pneuservisu, konkrétně byly zakoupeny následující stroje: hydraulický zvedák, přístroj na doplňování klimatizace, pístový kompresor, hydraulický lis, svařovací přístroj, pákové nůžky profilové, pásová pila na kov, zouvačka a vyvažovačka.

zobrazit v mapě

Horažďovice, Měčín, Kasejovice - Pasport památek

Popis projektu:
Cílem projektu bylo zmapovat nemovité památky včetně drobných památek na území mikroregionu Střední Pošumaví, Horažďovice, Měčín, Kasejovice. V rámci projektu vznikl soupis drobných památek, který sloužil jako podklad pro další činnost vedoucí k ochraně těchto památek a rovněž přinesl podklady pro zvýšení povědomí o historii území. V rámci projektu se vyhotovila mapa území s lokalizovanými památkami, DVD elektronická publikace Katalog památek, databáze v aplikaci Access a webové stránky. Projekt měl přispět k zachování tradičního kulturního dědictví na venkově a tím i k posílení atraktivity dané oblasti. Památky bude zároveň snadné vyhledat a podpoří se tak i cestovní ruch v dané oblasti.

Vyplacená dotace: 214.002,-

Výsledek projektu:
V rámci projektu byly zmapovány památky na daném území. Jedná se např. o kříže, památníky, kapličky, pomníky, sochy či památné stromy. Zároveň byly zajištěny veškeré dostupné informace o těchto objektech. Zjištěné informace mají vliv jednak na obecné povědomí o památkách v této oblasti, tak i na další aktivitu spojenou s jejich ochranou. Výsledky projektu jsou podkladem pro čerpání finančních prostřebdků z fondů Evropské unie, tedy podkladem pro další činnosti zaměřené na ochranu kulturního dědictví venkova.

zobrazit v mapě

Hrádek - Zámek Hrádek, s.r.o. - Zámek Hrádek - rozšíření ubytovací kapacity a sportovního vyžití

Hlavním záměrem projekt bylo rozšíření služeb v rámci stávajícího společenského, kulturního a ubytovacího centra Hrádek. Byly opraveny tří místnosti se společnými sociálním zařízením. Tato ubytovna bude sloužit pro turisty, skupiny mládeže a jiné kolektivy. Dále rozšíření technologie stravování spočívá v instalaci parního konvektomatu, vakuovací techniky, dvou stolů na studenou kuchyni a i chladící lednice. Došlo k vybudování půjčovny sportovních potřeb.

Vyplacená dotace: 1 000 000,-

Výsledkem projektu určeny pro mladé. Rozšíření ubytovací kapacity (6 lůžek ) v rámci zámeckého hotelu. Došlo k doplnění pracovních stolů a konvektomatu, vakuovací techniky dvou stolů na studenou kuchyni a chladící lednici do kuchyňského provozu. V rámci provozu byla vytvořena dvě pracovní místa.

zobrazit v mapě

Hradešice - Obnova a rozvoj kulturního dědictví venkova

Obec Hradešice u Horažďovic je vesnickou památkovou zónou. Předmětem projektu byly stavební úpravy, jenž se týkali návesní kaple v Černíči (obec patřící místně k obci Hradešice), ohradní zdi kolem hřbitova a zpevnění chodníků hřbitova v Hradešicích. Kaple byla vyhlášena kulturní památkou, je určena pro náboženské obřady, tvoří dominantu návsi. Předmětem projektu byla oprava vnitřních a vnějších omítek, výměna střešní krytiny. Důležitá byla i oprava opěrné zdi kolem kaple. Okamžitá celková obnova ohradní zdi kolem hřbitova byla důležitá nejen z hlediska bezpečnosti (hrozilo zhroucení), ale i z hlediska obnova části kulturní památky - kostela Proměnění Páne, jež zde stojí. Dále bylo třeba provést zpevnění povrchu chodníků žulovými kostkami.

Vyplacená dotace: 396 000,-

Kaple na návsi v Černíči je kulturní památkou, došlo zde k opravě vnitřních i vnějších omítek, výměně střešní krytiny a latí, taktéž byla opravena opěrná kamenná zeď kolem kaple. Dále bylo provedeno zpevnění chodníků hřbitova kolem kostela Proměnění Páně v Hradešicích, který je románského původu. Byla provedena celková obnova zdi kolem hřbitova (její částečné rozebrání, opětné vyzdění a celkové vybílení). Na hřbitově byl zpevněn povrch chodníku žulovými kostkami. Díky projektu došlo k obnově kulturního dědictví v obci Hradešice a její části (obci Černíč), sakrální stavby jsou většinou dominantou obcí, jsou spojeny i s mnoha historickými událostmi a místní lidé k nim mají úctu.

zobrazit v mapě

Hradešice - Výměna oken a obnova veřejného prostranství v obci Hradešice

Předmětem projektu byla výměna 10 ks oken v objektu bývalé obecní školy, aby byly zajištěny dobré a tepelné a zvykově izolační vlastnosti části této budovy. Jednalo se o výměnu oken v prostorách, které jsou dnes využívány jako mateřská škola a obecní knihovna. Dále byly vyměněna okna v prostorách plánovaných pro obecní úřad. Rovněž byl opraven chodník vedoucí k budově. V blízkosti objektu vzniklo také veřejné prostranství s lavičkami a zelení.

Vyplacená dotace: 449 087,-

V rámci projektu byla vyměněna okna v objektu bývalé obecní školy, který dnes slouží jako mateřská škola a obecná knihovna, okna byla vyměněna i v prostorách, kde bude sídlit obecní úřad. Výměnou oken došlo ke zlepšení tepelných a zvykově izolačních vlastností daného objektu. Došlo i k opravě chodníku, který byl v nevyhovujícím stavu. Díky projektu došlo k obnově veřejného prostranství s parkovými lavičkami a zelení, kde mohou občané posedět a trávit volný čas.

zobrazit v mapě

Chanovice - TJ Haas Chanovice - Solární ohřev vody pro šatny TJ Haas Chanovice

Sportovní areál TJ Haas Chanovice byl celoročně využíván nejen místními sportovci, ale i ZŠ a MŠ Chanovice a ostatními spolky v obci i v mikroregionu. Současný stav sociálního zázemí TJ však není zcela vyhovující. Stávající bojlery nepostačují na ohřev dostatečného množství teplé vody pro potřeby sportovců. V rámci projektu byl na střeše stávajících kabin TJ Haas Chanovice instalován solární systém na ohřev vody.

Vyplacená dotace: 342 743,-

V rámci projektu byl naistalován solární systém na ohřeb vody pro potřeby sociálního zázemí sportovního areálu TJ Haas Chanovice. Na nová systém bylo napojeno 9 sprch a 10 umyvadel. Díky projektu došlo k výrazné úspoře provozních nákladů.

zobrazit v mapě

Chocomyšl - Rekonstrukce části objektu OV pro volnočasové mládeže, vč. vybudování dětského koutku

Předmětem projektu byla rekonstrukce nevyužívané části suterénu víceúčelového objektu občanské vybavenosti v obci Chocomyšl, zřízení posilovny a cvičebny se šatnou a nezbytným sociálním zařízením ve zmíněných prostorách, vč. revitalizace zeleně a vybudování dětského koutku s herními prvky při řešeném objektu občanské vybavenosti.

Vyplacená dotace: 428 296,-

Výsledkem projektu byla nově zrekonstruovaná část suterénu objektu občanské vybavenosti v obci Chocomyšl, která nově slouží obyvatelům, zvláště pak mladým lidem nově sloužil jako cvičebna a posilovna. Vedle cvičebny a posilovny (celkem 35 m2) zde pro potřeby cvičících byla zbudována malá šatna a sociální zařízení (WC, bidet, sprchový kout umývárna). Vedle objektu občanské vybavenosti navíc vyrostl dětský koutek s herními prvky (dětské houpadlo na pružině, šplhací sestava a řetězová dvojhoupačka - vše pevně spojené se zemí). Rovněž byla revitalizovaná zeleň.

zobrazit v mapě
Chudenice - Bolfánek - Oprava opěrných zdí a oprava rampy s přístupovými komunikacemi u bývalého kostela sv. Wolfganga

Chudenice - Bolfánek - Oprava opěrných zdí a oprava rampy s přístupovými komunikacemi u bývalého kostela sv. Wolfganga

Popis projektu:
Kostel sv. Wolfganga, Šlépějová kaple a přilehlá poustevna(hájenka), stojící na vrcholu kopce Žďár nad Chudenicemi, byly v minulosti nejnavštěvovanějším svatowolfganským poutím místem v Čechách. Po poboření kostela byla zachována věž, která byla později upravena na rozhlednu - dnes známý Bolfánek. Oprava opěrných zdí a rampy s přístupovými komunikacemi souvisí se záměrem stavebníka provést celkovou kulturně společenskou rehabilitaci lokality bývalého poutního kostela. Oprava a částečná obnova historickýh zdí je jednou z několika etap celkové rehabilitace objektu a ploch na Bolfánku. Tato hisoricky a kulturně cenná lokalita, využívaná pro cestovní ruch, byla v havarijním stavu, hrozilo zde nebezpečí z prodlení, pokud by byla oprava odkládána. Realizí projektu došlo k zachování a stabilizaci historických zdí a k obnově historických komunikací v této lokalitě. Zahrnuje opravu přístupového chodníku do Šlépějové kaple a přístupového schodiště ke kostelu. Díky realizaci projektu se zachránil i klenutý sklípek s kamenným ostěním pod bývalým kostelem sv. Wolfganga.

Celkové náklady projektu: 1.064.583,-

Výsledek projektu:
V okolí kaple svatého Wolganga došlo k opravě opěrných zdí (doplnění vypadlých bloků zdiva, vyspárování, dozdění koruny zdiva, doplnění cihelné klenby a záklenků dvou nik), k obnovení přístupového chodníku a schodiště z přírodního kamene (opravě stávajícího stupňovitého schodiště z přírodního kamene), k obnově rampy s vydlážděním plochými přírodními kameny k bočnímu vchodu kaple sv. Wolfganga, opravě sklepního prostoru (doplnění klenby a vypadaného kanenného zdiva). Obnova přispěla nejen ke zvýšení návštěvnosti Bolfánku, s okolím, Americké zahrady, ale záměrem Občanského sdružení Otisk je též vytvoření důstojného prostředí, jako místa setkávání obyvatel a konání obnovených historických a společenských akcí - poutě, jarmarky aj.

zobrazit v mapě

Chudenice - Občanská sdružení Otisk - Úpravy a stavební obnova rozhledny Bolfánek

Bývalý kostel sv. Wolfganga je nemovitou kulturní památkou. Záměrem občanského sdružení Otisk bylo postupně celkově rehabilitovat toho historické místo. Tímto projektem se občanské sdružení rozhodlo řešit zanedbaný stav rozhledny Bolfánek, zejména spodních partií objektu a vstupního prostoru dřevěného schodiště na vyhlídkový ochoz rozhledny, jež byla ve špatném stavu. Zrestaurován bude i oltář Šlépějové kaple. Taktéž bude provedeno celkové venkovní odvodnění. Projekt by měl zlepšit celkový technický stav objektu. Současně byl proveden i archeologický průzkum.

Vyplacená dotace: 1 156 500,-

Na poutním místě nad Chudenicemi na rozhledně Bolfánek byla provedena oprava omítek v prostoru vstupu a obnova historického dřevěného schodiště. Byly obnoveny původní vstupní dveře, zrestaurován oltář v kapli, včetně oltářního obrazu a proveden restaurátorský průzkum omítek věže a kaple. V mezipatrech věže byly instalovány malé výstavní expozice. Stále byla přemístěna a nově upravena pokladna. Součástí projektu byl též archeologický průzkum. Na Bolfánku dochází k obnovení historických poutí, v rámci těchto akcí dochází k oživení kulturních hodnot a společenských tradic. Revitalizovaný objekt rozhledny a přilehlé kaple nabídne tudíž důstojnější a slavnostnější prostředí pro konání těchto akcí.

zobrazit v mapě

Chudenice - Stará škola - zřízení minipivovaru v restauraci Stará škola

Popis projektu:
Předmětem projektu bylo zahájení výroby vlastního piva v restauraci Stará škola v Chudenicích. Došlo tak k zajištění výroby trhem žádaného produktu - místě vařeného piva. Záměrem bylo navázat na historickou tradici pivovarnictví v Chudenicích, oslovit tak místní obyvatele a také zvýšit frekvenci cestovního ruchu.

Vyplacená dotace: 997.250,-

Výsledek projektu:
V rámci projektu bylo do restaurace Stará škola zakoupeno zařízení na výrobu a stáčení piva. Díky tomu bylo v roce 2012 znovu navázáno na tradici pivovarnictví v Chudenicích, která započala již roku 1564. Varna se nachází v zadní části restaurace, spilka a ležácké tanky jsou ve sklepě. Vše je přístupné veřejnosti i s odborným výkladem a ochutnávkou piva rovnou z tanků. V pivovaru se vaří např. klasický světlý ležák Houwárek, polotmavý ležák Bubák, pšeničné pivo Barbucha, tmavý speciál Sukuba, nebo svrchně kvašený IPA Hopkirk. Všechna piva se čepují nefiltrovaná a nepasterizovaná. Byla rozšířena nabídka restaurace a na trhu místních produktů byla vytvořena nová značka.

zobrazit v mapě
Kasejovice - Dům s pečovatelskou službou - zateplení fasády (opravy fasády, výměna oken)

Kasejovice - Dům s pečovatelskou službou - zateplení fasády (opravy fasády, výměna oken)

V domě s pečovatelskou službou Kasejovicích bylo umístěno 17-20 seniorů, bylo zde sídlo pečovatelské služby, i dalších služeb (např.lékař, pedikúra, holič), dále zde byla společenská místnost. Projekt řešil havarijní stav stávajících, zdvojených oken a opravu a zateplení fasády. V budově nebylo umožněno větrání obytných prostor, bez rekonstrukce by bylo nutno dům zavřít.

Vyplacená dotace: 922 314,-

Projekt vyřešil havarijní stav domu pečovatelské služby v Kasejovicích. Proběhla výměna oken za plastová včetně montáže parapetů, tím bylo umožněno větrání obytných prostor. Dále proběhla oprava fasády, včetně zateplení stávajícího pláště typu Okal. Byly provedeny nátěry římsy, konstrukce stávajících únikových schodišť, vyměněno 5 ks dveří. Došlo k celkovému zlepšen tepelné bilance objektu a možnosti dalšího provozování tohoto víceúčelového zařízení. Do projektu se zapojily i děti tím, že se podílely na rozvržení barevnosti fasády.

zobrazit v mapě

Kasejovice - Oprava kapliček a křížků v majetku Města Kasejovice

Šlo zejména o opravu střech, zhotovení sanačních omítek, osazení mříží k zajištění bezpečného větrání, opravě podstavců a rekonstrukci či doplněné křížů podle specifik jednotlivých objektů,

Vyplacena datace: 299 999,-

Díky realizovanému projektu se obnovily tří kříže a dva kapličky v Kasejovicích, v Přebudově jeden křížek a jedna kaplička, v Řesanovicích dva křížky, v Polance dva křížky, v Újezdu u Kasejovic dva křížky, v Chloumku u Kasejovic jedna kaplička.

zobrazit v mapě

Kasejovice - Rozšíření areálu zdraví, sportu a volnočasových aktivit

Předmětem projektu bylo rozšíření fotbalového hřiště, které disponovalo nevyhovujícími rozměry hrací plochy (dle standartních požadavků na fotbalové hřiště. Rozšíření hřiště zároveň umožní využít plochu k dalším aktivitám, jako jsou např. fotbalové turnaje a jiné sportovní soutěže. Také byly naistalovány solární panely, které snížili celkové náklady na provoz sportovního areálu. Dále bylo vybudováno dětské hřiště, které přispělo ke zkvalitnění volného času rodičů s malými dětmi. Vzhledem k tomu, že se areál nachází v blízkosti frekventované komunikace, bylo opraveno i oplocení, čímž bylo zajištěno maximální bezpečnost dětí.

Vyplacená dotace: 318 205,-

V rámci projektu bylo rozšířeno fotbalové hřiště, čímž byly vyřešeny nevyhovující rozměry hrací plochy. Díky tomu byla plocha využívaná k dalším aktivitám, které byly do té doby nerealizovatelné (z hlediska menšího prostoru a snížené bezpečnosti). Také bylo vybudováno dětské hřiště, které ocenily zejména malé děti a jejich rodiče. Došlo také k oplacení areálu, čímž byla zajištěna větší bezpečnost dětí. Stavba " Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích" získala v kategorii sportovních a volnočasových staveb titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012. Součástí této stavby byl solární ohřev vody, jenž měl přínos nejen ekonomický, ale i ekologický. Dále tato stavba získala v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje roku 2013 - Zlatou cihlu v Programu rozvoje venkova.

zobrazit v mapě

Kdyně - Dobříkov - Výstavba občanské vybavenosti v návesním prostoru obce Dobříkov

Popis pojektu:
Projekt řešil využití stávající plochy v návesním prostoru v obci Dobříkov, jež byla po demolici původních objektů dosud neupravená. Na tomto místě vzniklo hřiště pro míčové hry, ohniště a dětské hřiště s pevně zabudovanými herními prvky.V rámci projektu byly zpevněny plochy pro pěší a zatravněny některé plochy v návesním prostoru.

Vyplacená dotace: 732.195,-

Výsledek projektu:
V Dobříkově u Kdyně vzniklo komplexní zázemí - hřiště pro míčové hry a dětské hřiště s pevně zabudovanými herními prvky. Tyto prvky jsou převážně dřvěné, byly opatřeny nátěrem středně hnědé barvy. Hřiště pro míčové hry má umělý trávník. Dále byly zpevněny plochy pro pořádání sportovních a společenských akcí, takžéž zázemí pro společenské setkávání občanů a potencionálních návštěvníků.

zobrazit v mapě

Kdyně - Komunitní škola Kdyňsko, o.s. - Jak podnikat na venkově?

Projekt byl zaměřen na vzdělávání hospodářských subjektů (podnikatelských subjektů, veřejnoprávních organizací), které působí v oblastech podporovaných v ose III PRV. Koncept byl koncipován, tak, aby jej bylo možné absolvovat i při zaměstnání a tím obyvatelům MAS Pošumaví nabídnout přijatelnou formu celoživotního vzdělávání. Projekt se skládal ze sérií 5 kurzů (akcí).

Vyplacená dotace: 106 000,-

Výsledkem projektu byla nejméně 13 absolventů každého z 5 vzdělávacích kurzů. To přispělo ke zvýšení vzdělávacích kurzů. To přispělo ke zvýšení vzdělanosti a informovanosti členů hospodářských subjekt působících na venkově. Projekt nepřímo přispělo k zachování i tvorbě nových pracovních míst, stabilizaci míry nezaměstnanosti na území MAS Pošumaví.

zobrazit v mapě

Kdyně - Modernizace Muzea příhraničí

V rámci projektu došlo k modernizaci Muzea pohraničí ve Kdyni. Bude zrekonstruován plášť historické vstupní brány do parku, která je v areálu muzea, dále vybavení výstavního sálu muzea vitrínami a bezdrátovým internetem. V parku u selského Muzea bylo umístěno odpočívadlo pro turisty.

Vyplacená dotace: 162 032,-

Díky projektu byly instalovány vitríny v expozici v sálu Muzea pohraničí, zařízení pro bezdrátový internet, Venkovní odpočinkové místo pro turisty a opravená fasáda historické vstupní brány.

zobrazit v mapě

Kdyně - Pranty - Luděk Král - Modernizace jízdárny Pranty

V rámci projektu se upravila podlaha jízdárny štěrkovým posypem, poté povrch zhutněn, znovu tím vznikl povrch vhodný pro koně velmi příjemný povrch v jízdárně.

Vyplacená dotace: 222 267,-

Díky realizovanému projektu byla vybudována nová, odpružená podlaha jízdárny. V projektu byly využity nové materiály a postupy, které byly vyrobeny z recyklovaných materiálů. To přispívá k ochraně životního prostředí.

zobrazit v mapě

Klatovy - Habartice - Dětské hřiště Habartice

Projekt řešil vybudování veřejně přístupného dětského hřiště v Habarticích. V nově oploceném areálu se předpokládala úprava povrchu hřiště, osazení herních dětských prvků, včetně solární sprchy pro venkovní použití. Okolí hřiště bylo upraveno. osázeno zelení. Hřiště nabídne dostatek pohybových aktivit pro děti předškolního a školního věku.

Vyplacená dotace: 326 354,-

V obci Habartice u Klatovy došlo k úpravě povrchu hřiště pro nejmenší děti, včetně osazení devíti herních prvků (např. závěsné houpačky, malého kolotoče, houpadla na pružině, basketbalového koše, aj.), a jejich zabetonování. Byla zabudována solární sprcha pro venkovní použití, jež byla napojena na vodovod. Prostor kolem hřiště byl upraven osetím trávy, vysazením keřů, doplněn lavičkami a odpadkovým košem.

zobrazit v mapě

Klatovy - Luby - TJ Start Luby - Hřiště Luby - místo pro sport a hraní

Projekt byl rozdělen do dvou částí v rámci první aktivity byly pořízeny čtyři solární panely a technologie ohřevu TUV pro stávající kabiny (šatny). Drhá část projektu představuje nákup a instalaci nových herních prvků pro dětské hřiště a to dětské houpadlo "koníček", vahadlovou houpašku, hravou lavičku "lokomotiva", šplhající sestavu (3 šplhající pole), lavička bez opěradla a lavička s opěradlem. Dále ošetření stávajících dřevin, doplnění okolí hřiště živým plotem a rekultivací trávníků ve vymezeném prostoru dětského hřiště.

Vyplacená dotace: 221 310,-

Díky realizovanému projektu došlo k doplnění občanské vybavenosti v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže v místní části Luby. Pro stávající kabinu byla pořízena nová technologie pro ohřev TUV a bylo obnoveno téměř nefunkční dětské hřiště v dotřeném prostoru sportovního areálu TJ Start VD Luby, rekultivace a drobné doplnění veřejné zeleně ve vymezeném prostoru dětského hřiště.


zobrazit v mapě

Klatovy - Občanské sdružení Šumava bez hranice - Regionální průvodci a animátoři - nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví

Projekt byl zaměřen na vzdělávání místních obyvatel, kteří mají zájem a povědomí o historii, výletní cíle na území MAS Pošumaví a chtěli by toto předávat ostatním návštěvníkům. Tento vzdělávací projektu si kladl za cíl vyškolit z řad obyvatel, žijících na území, regionální průvodce v cestovním ruchu, specializující se na určité oblasti území MAS Pošumaví, kde budou schopni provádět turisty. Za tímto účelem bylo uspořádáno ve čtyřech identických blocích pětidenní školení, zahrnující teoretické přednášky, praktická průvodcovská a animátorská cvičení, jež si účastnici sami připravili. Proběhla též 1 exkurze.

Vyplacená dotace: 684 452,-

Tento vzdělávací projekt, skládající se ze 4 vzdělávacích bloků a je jedné exkurze, proběhl postupně ve Kdyni, v Horažďovicích, v Hrádku u Sušice a v Klatovech. Účastníci měli k dispozici odborné tištěné materiály, CE. Prezentace z přednášek i odborné materiály byly pro účastníky k dispozici též na internetu. Účastníci všech čtyř bloků se společně zúčastnili exkurze po nejatraktivnějších místech MAS Pošumaví. Z tohoto vzdělávacího projektu vzešlo více než 50 vyškolených průvodců- animátorů, schopných provádět turisty v určitých oblastech území MAS Pošumaví.

zobrazit v mapě

Klatovy - Občanské sdružení Šumava bez hranic - Tvorba zážitkových balíčků a jejich propagace

Projekt byl zaměřen na vzdělávání místních podnikatelů a obyvatel na území MAS Pošumaví, kteří měli zájem o rozšíření a zatraktivnění nabídky služeb cestovního ruchu. Tento projekt si v první části školení kladl za cíl přiblížit problematiku tvorby balíčků produktů cestovního ruchu místním podnikatelům, průvodcům a dalším zájemcům, aby mohli rozšiřovat své služby. Další část byla věnována samotným zážitkovým balíčkům.

Vyplacená dotace: 299 400,-

Díky projektu bylo proškoleno min. 50 místních podnikatelů a dalších zájemců, kteří prošli celkem šestidenním školením (vč. jednodenní exkurze). Výstupem bylo tedy několik zážitkových balíčků, které do našeho území pomohli přivést větší počet návštěvníků, kteří si odvezli příjemné zážitky a vzpomínky. Samotná implementace však zážitkových balíčků již nebyla předmětem tohoto projektu.

zobrazit v mapě

Klatovy - Občanské sdružení Šumava bez hranic o.s. - Zvyšování informační gramotnosti místních obyvatel k zachování kulturního dědictví venkova

Projekt byl zaměřen na vzdělávání místních obyvatel v oblasti ochrany a rozvoje dědictví venkova, předpokládala využití tohoto portálu na vyškolení osob se zájmem o historii a život v regionu prostřednictvím kurzů (práce s PC a internetem, představení a práce s portálem "Poznej svého souseda", aj). Vzdělávání bude využívat i formu e-learningových kurzů.

Vyplacená dotace: 754 778,-

Přednášky - školení realizovala spol. Úhlava, kurzy probíhaly paralelně v Eurocampu v Běšinech a v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech. Kurzy zahrnovaly přednášky odborníků k tématu regionálního kulturního dědictví, obnova, ochrany a rozvoje dědictví venkova, ovládání PC, práce na internetu, představení internetového portálu "Poznej svého souseda" - práce v aplikaci, zadávání nových dat, aj. Byla využita též forma e-learningových kurzů. Dne 8.4.2010 proběhla poslední přednáška a zakončení projektu.

zobrazit v mapě

Klatovy - statistické zajištění památkového objektu st. p.č. 485, oprava fasády objektu č.p. 56

Popis projektu:
Měšťanský dům č.p. 56 na náměstí Míru v Klatovech je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v seznamu kulturních památek. Hospodářský objekt umístěn na st. p.č. 485, je také nemovitou kulturní památkou, tvoří dvorní trakt objektu č.p.66 - je jeho nedílnou součástí.Projekt řešil statické rozlišení hospodářského objektu st.č.p.485, opravu fasády č.p.66 v Klatovech.Tato nemovitá kulturní památka z roku 1572 v centru Klatov je vlivem dlouhodobé absence jakékoliv údržby v havarijním stavu, část konstrukcí byla poničena požárem. Narušení některých částí nosných konstrukcí byla v takovém stupni, že hrozilo zřícení. Záchrana objektu byla nutná, aby nedošlo k totální devastaci a v budoucnu bylo možno pokračovat v rekonstrukci. Dvorní trakt objektu měl částečně opadanou a odfouklou fasádu. Zděné patrové arkády jsou využívány k výstavám a verzisážím. Následná rekonstrukce umožnila nejn pořádání různých akcí, ale zajistí uchování objektu pro další pokojení.

Vyplacená dotace: 861.027,-

Výsledek projektu:
Výstupem projektu bylo statické zajištění nemovité kulturní památky, objektu na st.č.p.485 a oprava fasády č.p.66. Bylo provedeno statické zajištění svilých a vodorovných konstrukcí, oprava fasády - odstranění stávajících narušených omítek, provedení nových sanačních omítek, silikonový nátěr.Bylo provedeno hloubkové tmelení trhlin,zastřešení, ochozu poškozeného požárem bylo sejmuto, nově provizorně zakryto. Tím je zabráněno destrukci této památky a bylo možno pokračovat v rekonstrukci.

zobrazit v mapě

Klatovy - Úhlava - Zázemí pro vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na děti a mládež

Popis projektu:
Projekt byl zaměřen na podporu dětí a mládeže obývající venkovský region na území MAS Pošumaví. Pořízení zázemí a vybavení bylo využíváno pro vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity. V rámci projektu byl pořízen rychlerozkládací nůžkový stan 2x3m, rozkládací přenosné stoly a židle, prezentační technika, přenosné herní prvky, jež bude možno využívat po celém území MAS Pošumaví.

Vyplacená dotace: 86.812,-

Výsledek projektu:
V rámci projektu bylo pořízeno technické zázemí, pro osvětovou, vzdělávací, sportovní a jinou kulturní činnost zaměřenou na děti a mládež z území MAS Pošumaví. Bylo pořízeno technické zázemí, skládající se z nůžkového rozkládacího stanu o velikosti 2x3m s potiskem, 5m rozkládacích stolů, 5 rozkládacích židl, 1 informačního banneru, sloužícího k představení aktivit žadatele, informačních stojanů, dále byly pořízeny mobilní herní prvky - např. skákací pytel, chůdy, překážková dráha, prolézací tunel, házecí sada,aj..Díky projektu bude moci Úhlava, o.p.s. využívat své dlouholeté praxe v celoživotním i mimoškolním vzdělávání.

zobrazit v mapě

Klatovy - Vícenice - Dětské hřiště Vícenice

Předmětem projektu bylo vybudování dětského, veřejně přístupného hřiště s pískovištěm v obci Vícenice u Klatov, pro děti od 1 do 12 let. Došlo k  úpravě povrchů, osazení čtyřmi hracími prvky, vybudování venkovní sprchy a upravení veřejného prostranství kolem hřiště.

Vyplacená dotace: 167 480,-

Ve Vícenicích u Klatov bylo vybudováno dětské hřiště s pískovištěm. Realizace projektu zahrnovala úpravu plochy a jejího povrchu, vytvoření zpevněných pískových a zatravněných ploch, osazení 4 ks hracích prvků včetně zabetonování kotvících prvků pro závěsnou houpačku, malý kolotoč, školkové pískoviště a lezecký prvek. Součástí vybavení bylo i solární sprcha. V areálu dětského hřiště byla též upravena zeleň, vysázeny keře a osazeny lavičky s odpadkovým košem. Dětské hřiště přispělo ke zlepšení vybavenosti pro spolkovou a zájmovou činnost dětí, setkávání obyvatel, napomohlo ke zvýšení atraktivity obce.

zobrazit v mapě

Klatovy - Tělocvičná jednota Sokol Klatovy - Oprava fasády na památkové budově Sokolovny v Klatovech (východní část) - II. etapa

Tělocvičná jednota Sokol Klatovy byla nezisková organizace, která zajišťuje sportovní vyžití pro širokou veřejnost Klatov i okolí. V majetku TJ Sokol Klatovy byl atletický stadion a historická budova sokolovny v Klatovech z roku 1907, která je kulturní památkou. Budova se nacházeli v historické části města na frekventovaném místě. První etapa opravy fasády budovy byla provedena v roce 1992. V rámci projektu byla provedena oprava fasády východní části budovy včetně klempířských prací, neboť tato část budovy rekonstrukcí dosud neprošla. Rovněž byl zhotoven bezbariérový mobilní přístup do sokolovny.

Vyplacená dotace: 382 461,-

V rámci projektu byla realizována oprava fasády východní části historické budovy sokolovny v Klatovech. Chybějící části architektonických prvků byly doplněny do původních tvarů, aby byl zachován vzhled budovy a její historická hodnota. Původní klempířské prvky, okapy, svody a oplechování říms a parapetů byly nahrazeny novými z pozinkovaného plechu. Na závěr byla fasáda opatřena dvoubarevným silikátovým nátěrem. Také byl vybudován bezbariérový mobilní přístup v místě zadních vchodových dveří, který usnadní postiženým spoluobčanům přístup do budovy - na cvičení, kurzy, semináře nebo různé sportovní a kulturní akce.

zobrazit v mapě

Klatovy - zázemí výstavy klatovských karafiátů - stavební úpravy+přístavba WC

Popis projektu:
Pěstování klatovských karafiátů je zájmovou činností, navazující na historické tradice města. Výstavní zahrada se nachází v historickém centru města Klatovy, je majetkem města a pěstitelům klatovských karafiátů byla dána do trvalého užívání. Na pozemku byl postupně od roku 1959 vybudván výstavní pavilon jko otevřený přístřešek a klubovna pro pěstitele karafiátů. K dispozici bylo jen suché WC. Tato výstavní zahrada vítá každoročně v polovině července na výstavě klatovských karafiátů velké množství návštěvníků z ČR i ze zahraničí. Modernizací stávajícího skromného zázemí a přístavbou WC chtělo město přispět k vytvoření lepších podmínek nejen pro pěstitele, ale i pro návštěvníky výstav.

Vyplacená dotace: 501.089,-

Výsledek projektu:
Stávající pavilón v areálu výstavní zahrady klatovských karafiátů byl obezděn ze strany k sousednímu pozemku, zdivo bylo obloženo dřevem. Objekt klubovny zůstal zachován v původním rozsahu, fasáda obložena, okna a dveře vyměněny za nové, dřevěné, byla provedena přístavba WC. Dále byly zpevněny plochy z žulové dlažby, na pozemk byla zavedena přípojka vodovodu, kanalizace. Zrealizováním projektu bylo získáno zázmí pro členy ČZS - pěstitele klatovských karafiátů, kteří výstavní zahradu využívají pro klubovou činnost, prezentaci a expozici výstav. Realizace projektu má pro město Klatovy zásadní význam v udržení zájmu pěstitelů i veřejnosti o klatovský karafiát.

zobrazit v mapě

Kolinec - areál volného času

Popis projektu:
Realizací projektu "Areál volného času Kolinec" měl Městys Kolinec snahu vytvořit vhodné zázemí pro odpočinek a sprotovní využití celé rodiny. Projekt řešil problematiku trávení volného času především pro obyvatele Městyse Kolinec, ale i pro návštěvníky i turisty. V místě se nachází tenisový kurt, koupaliště, tenisové hřiště, ale zcela chybělo dětské hřiště, které by sloužilo pro aktivity nejmenších návštěvníků areálu. Umístění do areálu se jeví jako velice vhodné. Cílem projektu bylo vybudování především bezpečného dětského hřiště s certifikovanými herními prvky, ale též zřízení zázem - sportovních kabin, včetně sprch a toalet pro sportující veřejnost, počítáno je i s vybudováním klubové místnosti.

Vyplacená dotace: 1.492.821,-

Výsledek projektu:
V obci Kolinec vznikl areál aktivního odpočinku pro celou rodinu, multifunkční zařízení pro různé druhy sportu a využití volného času, tzn. ve stávajícím areálu přibylo víceúčelové hřiště, dětské hřiště s pevně zabudovanými herními prvky.Realizací projektu vzniklo i moderní zázemí pro sportující veřejnost se sprchami i toaletami včetně klubové místnosti pro rozvoj spolkové činnosti.

zobrazit v mapě

Kolinec - Jindřichovice - Jiří Chroust - Zámecké apartmány Jindřichovice

Zámek Jindřichovice se nachází v klidném prostředí Šumavského podhůří v obci Jindřichovice, 15 km od Klatov. V současnosti byl zámek využíván jako ubytovací zařízení. Předmětem projektu bylo pořízení nového vybavení pokojů a společenských prostor stylovým nábytkem, dále pak rozšíření nabídky služeb, možnosti relaxace a volnočasových a sportovních aktivit. Zároveň byly vytvořeny podmínky pro konání nejrůznějších akcí v rámci nových společenských prostor, čímž dojde v menší míře i k rozvoji tzv. kongresového cestovního ruchu (školení, semináře apod.).

Vyplacená dotace: 208 404,-

V rámci projektu bylo pořízeno kvalitnější vybavení pokojů a společenských prostor. Rovněž byla rozšířena nabídky služeb, a to konkrétně nabídky wellness využití hostů. Za tímto účelem byly zakoupeny vířivé vany, posilovací stroje a drobné sportovní nářadí a náčiní, jako např. síť na volejbal, pálky na stolní tennis, rakety na badminton a míče. Do zámeckého parku byla též umístěna volně stojící trampolína a basketbalový koš, což přispěje ke sportovnímu vyžití návštěvníků zámku. také byly pořízeny drobné propagační materiály.

zobrazit v mapě

Koloveč - dětské hřiště pro věkovou kategorii 1 - 12 let

Popis projektu:
Dřívější dětské hřiště v Kolovči již několik let nesloužilo ke svému účelu, jednotlivé herní prvky byly demontovány a odstraněny pro svoje opotřebení. Projekt se zabýval obnouvou dětského hřiště v Kolovči pro věkovou kategorii 1-12 let. Tento projekt na ploše cca 600m2 v klidové zóně obce, počítal s montáží jednotlivých certifikovaných herních prvků, s realizací dopadových ploch pro jednotlivé herní prvky, doplněním laviček a odpadkového koše, včetně upravení přístupových ploch k herním prvkům a lavičkám. Byly provedeny terénní úpravy této plochy, zatravnění její části, výsadba okresních květin a dřevin, oplocení, byl nainstalován informační panel.Celá lokalita byla trvale oplocena, toto dětské hřiště bude přístupné veřejnosti ve stanovených hodinách, dle provozního řádu.

Vyplacená dotace: 529.411,-

Výsledek projektu:
Na dětském hřišti v Kolovči byly odstraněny nevyhovující herní prvky a upraven terén. Dále došlo k montáži a k pevnému ukotvení jednotlivých herních prvků, z níchž hlavní je hrací domek s věží a doplňkové, to je houpačky, houpadla, prolézačky, pískoviště aj. Byla provedena montáž a instalace ostatního vybavení, doplnění laviček, odpadkových košů, informačních cedulí a stávajícího oplocení.V Kolovči bylo vytvořeno zázemí k hrám, odpočinku a setkávání dětí ve věku 1-12 let, včetně jejich rodičů, umožňující smysluplné využití jejich volného času.

zobrazit v mapě

Křenice - Dětské hřiště Křenice

Projekt reaguje na absenci funkční občanské vybavenosti pro oblast sportu a volnočasových aktivit dětí v obci Křenice u Chudenic, kde žije cca 200 obyvatel. Požadované dětské hřiště s herními prvky by mělo být vytvořeno na nevyužívaném oploceném pozemku zahrady a budovy obecního úřadu. Součástí projektu by měly být než parkové úpravy.

Vyplacená dotace: 195 303,-

V rámci projektu bylo vybaveno a upraveno zázemí pro volnočasové aktivity nejmenších děti v obci Křenice. Na plochu byly instalovány herní prvky Kulihrášek (multifunkční sestava), Tarzan (dvouhoupačka), Skipy (vahadlová houpačka), Motorka (pružinové houpadlo), Hnízdečko (houpačka), stůl a 2 lavičky, odpadkový koš a pískoviště 2,5 x 2,5 m s plachtou. Došlo též k parkovým úpravám tohoto prostranství. Díky projektu došlo ke zlepšení vzhledu vesnice a především ke zlepšení podmínek pro smysluplné zapojení děti a mladých lidí do volnočasových aktivit.

zobrazit v mapě

Malý Bor - Týnec - Stavební obnova kaple sv. Václava v Týnci, včetně ošetření památné lípy v Malých Hydčicích

Předmětem projektu byl stavební obnova kaple sv. Václava v Týnci, revitalizace zeleně u zmíněné kaple a ošetření památné lípy v Malých Hydčicích. Vnitřní úpravy kaple, fasády, střecha i oddrenážování a venkovní úpravy kolem kaple.

Vyplacená dotace: 305 215,-

Cílem realizovaného projektu bylo obnovit kulturní dědictví venkova v podobě týnecké kaple sv. Václava a následnou propagací a zpřístupěním veřejnosti.

zobrazit v mapě

Měčín - Oprava kaple u kostela v Měčíně

V rámci projektu byly odstraněny předchozí omítky a nahrazeny vápenoštukovými omítkami. Dále byly odstraněny či opraveny zasolená zdiva, způsobené vlivem vzlínající vlhkosti, biologické napadení zdiva (mechy) a mechanické poškození (praskliny vzniklé v místech, kde se zahradní stěna kaple spojuje s ohradním zdí kostela) i úprava fasády.

Vyplacená dotace: 94 692,-

Díky realizovanému projektu došlo k odstranění či úpravě biologické i mechanické poškození omítky a fasády. Opravení kaple vede ke zlepšení celkového dojmu a vzhledu malého náměstí v Měčíně.

zobrazit v mapě

Měčín - Přístavba garáž a ozelenění areálu hasičská zbrojnice v Měčíně

V současné době byla hasičská auta zaparkována v prostorově nevyhovujícím objektu hasičské zbrojnice. Nové hasičské auto Tatra parkovalo v původním úzké garáži, ze které se s tatrou vyjíždělo a hlavní zajíždělo velice složitě.

Vyplacená dotace: 319 795,-

Výsledkem projektu byla nová garáž pro hasičské auto, ozelenění zbývající plochy a do vysázení pěti smrků, osivem v areálu hasičské zbrojnice v Měčíně. Celá přestavba hasičské zbrojnice byla rozdělena do dvou projektů, v prvním projektu se realizovalo vybudování klubovny SDH, sociální zařízení, přípojka plynu a částečně zatravnění areálu. V druhém projektu se plánovala přestavba garáže na nové hasičské auto.

zobrazit v mapě

Měčín - Vybudování klubovny včetně soc. zařízení v areálu hasičské zbrojnice v Měčíně

Město Měčín vlastní objekt hasičské zbrojnice, kde jsou pouze garáže. Proto připravili vybudování areálu pro volnočasové aktivity občanů, mládeže - klubovny hasičské zbrojnice. Došlo k vybudování klubovny včetně sociálního zařízení s ohřevem vody pomocí solárních panelů, s bezbariérovým přístupem. Upraveno bylo též prostranství před budovou hasičské zbrojnice.

Vyplacená dotace: 367 991,-

Došlo k vybudování hasičské zbrojnice, včetně sociálního zařízení, čímž byla zkvalitněno technické zázemí. Budova disponuje bezbariérovým přístupem, pro ohřev vody byly použity solární panely. Součástí projektu byla též úprava části pozemku v areálu hasičské zbrojnice a zatravnění. Zbudováním klubovny a sociálního zařízení se výrazně zlepšilo využití tohoto areálu pro občany, mládež a hasiče města Měčín.

zobrazit v mapě

Mochtín - Hoštičky - Milan Doležal - Klempířská dílna a zázemí Hoštičky

V rámci projektu byla dostavěna stávající hrubá stavba objektu rodinného domu na klempířskou dílnu, vzorkovnu a administrativní zázemí pro potřeby podnikání žadatele a bude sloužit pouze k tomuto účelu.

Vyplacená dotace: 1 310 173,-

Výsledkem projektu byl vznik klempířské dílny se vzorkovnou a administrativním zázemím a vzniklo nové pracovní místo. Vznikla nová provozovna specializované stavební činnosti využívající tradiční řemeslnou výrobu.

zobrazit v mapě

Mochtín - stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín

Popis projektu:
Objekt kabin z roku 1982 v obci Mochtín byl využíván jako zázemí pro sportovní ativity v obci Mochtín. Byl nepodsklepený, přízemní, spultovou plechovkovou střechou, v některých místech silně poškozenou.Technický stav tohoto objektu byl evyhovující základním hygienickým požadavkům. Projekt by měl přestavbou prostor garáže a stávajícího občerstvení vyřešit rekonstrukci klubovny s kuchyňkou, v areálu by měly vzniknout samostatně přístupné šatny pro sportovce, umývárna s WC a skladem, na východní straně krytá terasa, dřevěná pergola s průhlednou krytinou.Ohřev teplé vody byl zajištěn pomocí solárního panelu.

Vyplacená dotace: 1.520.000,-

Výsledek projektu:
Stavebními úpravami kabin TJ Sokol Mochtín vznikla klubovna, jako zázemí pro sportoce, rozhodčí a veřejnost /s bezbariérovým vstupem/, krytá terasa-dřevěná pergola, sklad nářadí a hadic, sklad dresů a rekvizit, hygienické zázemí, 2 samostatně přístupné šatny pro sportovce s umývárnou a WC se solárním ohřevem teplé vody. Tato stavba se sociálním zázemím u sportovního areaálu výrazně zlepší sportovní a společenský život obce Mochtín.

zobrazit v mapě

Mrákov - Modernizace školní družiny Mrákov

V základní škole v obci Mrákov byly nevyhovující prostory pro školní družinu, jež byla v jedné menší místnosti objektu školní jídelny. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření odpovídajícího zázemí pro školní družinu, propojením dvou učeben a upravením prostoru pro tyto účely, včetně vybudování sociálního zařízení. Okolí objektu bude osázeno zelení, taktéž náves obou spádových obcí tj. Mlýneček a Nový Klíčov.

Vyplacená dotace: 238 394,-

V obci Mrákov bylo zmodernizováno zázemí pro školní družinu. Družina pro děti vznikla propojením dvou jižně orientovaných tříd. Sociální zařízení bylo přebudováno ze stávajícího. Vybavení projektu poskytla ZŠ spolu s obcí Mrákov bezplatně. V okolí družiny byla vysázena zeleň. Také ve dvou dalších místních částech - Mlýneček a Nový Klíčov - bylo veřejné prostranství osázeno zelení. Projektem byly zkvalitněny podmínky pro péči o děti a došlo též ke zlepšení životního prostředí a vzhledu obcí Mrákov, Mlýneček a Nový Klíčov.

zobrazit v mapě

Mrákov - rekonstrukce dětského hřiště

Popis projektu:
Obec Mrákov má přes 1100 obyvetel, je zde i mateřská škola. Cílem projektu byla obnova současného dětského hřiště, vybudovaného v roce 2001, jež je v nevyhovujícím stavu. Všechny prvky, mimo domečku se skluzavkou a pískoviště, musely být kvůli bezpečnosti odstraněny. Rekonstrukcí hřiště došlo v první řadě ke zvýšení bezpečnosti dětí, ale též ke zlepšení občanské vybavennosti obce v oblasti volných časových aktivit, ale i ke zvýšení atraktivity obce.

Celkové náklady projektu: 442.501,-

Výsledek projektu:
V obci Mrákov bylo zrekonstruováno dětské hřiště. Byly zde namontovány nové herní prvky, nový typ trojhoupačky, houpací pružiny RYBA a ZAJÍC, tabule + počítadlo, stůl, lavičky aj.Vzniklo dostatečně kvalitní zázemí k volnočasovým aktivitám, odpovídajícím potřebám a významu obce i jeho spádového území.

zobrazit v mapě
Myslovice - Nástavba na č.p. 56 s využiím na OÚ s víceúčelovou místností

Myslovice - Nástavba na č.p. 56 s využiím na OÚ s víceúčelovou místností

Popis projektu:
Obec Myslovice, ležící na trase silnice Klatovy - Plánice měla nevyhovující místnost obecního úřadu, byla to místnost, která dříve sloužila jako sklep. Neměla archiv, přes její kancelář se chodilo do knihovny. Tyto prostory byly velmi nevyhovující, proto s představitelé obce rozholi řešit výstavbu obecního úřadu nástavbou na č.p. 56, s tím, že bude též vyřešena i místnos pro spolkovou činnost obci, veřejný přístup k internetu, vše s bezbariérovým přístupem.

Vyplacená dotace: 1.800.000,-

Výsledek projektu:
Nástavba obecního úřadu v Myslovicích byla provedena nad restaurací č.p.56 nad celým přízemím objektu. V nástavbě byly vybudovány prostory obecního úřad - kancelář OÚ, kuchyňk, archiv OÚ, knihovna s veřejným přístupem na internet, zasedací místnost, 2x sociální zařízení vč. invalidního WC a úklidové místnosti. Přístup vznikl schodištěm ze dvora a šikmou zvedací plošinou pro invalid. občany. Výstavbou obecního úřadu získala obec důstojné prostředí, jak pro svojí práci, tak pro činnost spolků v obci. Bylo pamtuváno i n invalidní osoby vybudováním bezbariérového přístupu.

zobrazit v mapě

Nalžovské Hory - Zázemí pro kulturní a sportovní akce s regionálním významem

Město Nalžovské Hory se rozhodlo zakoupit mobilní zázemí pro  pořádání kulturních, společenských a sportovních, akcí, které bude bezbariérové. Cílem bylo vytvořit dostatečné kapacitní a kvalitní zázemí pro konání nejrůznějších akcí, jež probíhají i ve spádových obcích (např. ochotnicé divadlo, filipojakubská pouť, soutěže SDH, aj.) Projekt zahrnoval nákup mobilního pódia včetně zastřešení a velkoprostorového stanu včetně vybavení (stoly + lavice+ ohřívače). Dosud veškeré akce byly závislé na klimatických podmínkách.

Vyplacená dotace: 508 335,-

Město Nalžovské Hory zakoupilo velkoprostorový stan o rozměrech 10x15 m, pódium 3x5 včetně zastřešení, a další vbavení stanu (lavice, stoly, mobilní ohřívače). Realizací tohoto projektu " Zázemí pro kulturní a sportovní akce s regionálním významem" se zlepší společenský a kulturní život v obci i spádovém území. Město Nalžovské Hory by toto zařízení v případě zájmu pronajímat.

zobrazit v mapě

Němčice - Víceúčelová přístavba budovy Obecního úřadu Němčice

Obec Němčice se nachází na území MAS Pošumaví. Budova OÚ nevyhovovala z kapacitního hlediska, prostory byly navíc bez sociálního zařízení a sloužili zároveň jako obecní sklad. Tyto prostory nepostačovali z kapacitního hlediska jak pro fungování veřejné správy, tak pro společenské aktivity. V obci chyběly prostory pro pořádání různých společenských či klubových akcí. Situace v obci neumožňovala rozvoj již existujícím spolkům a bránila v zakládání nových. Multifunkční přístavbou budovy OÚ vznikne zázemí pro veřejnou správu, školící centrum a společenské a kulturní aktivity.

Vyplacená dotace: 1 436 042,-

V rámci projektu vznikla jednopodlažní přístavba budovy OÚ, kde se nachází víceúčelový společenský sál o kapacitě 20 až 30 osob a kompletní sociální zařízení včetně úklidové komory. Vzniklo zázemí pro fungování veřejné správy, dále školící centrum s využitím multimediálních technologií (PC s veřejným přístupem k internetu) a zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí, spolkovou činnost, klubovna pro zájmové organizace a sportovní kluby. V okolí objektu vzniklo veřejné prostranství s parkovou úpravou a lavičkami.

zobrazit v mapě
Nezamyslice - Muzeum Nezamyslicích kostelů v bývalé márnici v Nezamyslicích

Nezamyslice - Muzeum Nezamyslicích kostelů v bývalé márnici v Nezamyslicích

Předmětem byla rekonstrukce bývalé márnice v areálu nezamyslického kostela Nanebevzetí Panny Marie a kaple sv. Erazima, kde vzniklo Muzeum sousedních kostel. Šlo o drobnou expozici s informačními panely s několika exponáty z depozitářů kostelů. V souvislosti s provozem Muzea bylo zřízeno jedno pracovní místo.

Vyplacená dotace: 791 625,-

V rámci realizovaného projektu došlo k rekonstrukci bývalé márnice, který byla v havarijním stavu realizovala se zejména výměn a střešní krytiny, klempířské prvky, oprava, omítky, výměna okenních i dveřních výplní, nové přípojky elektro včetně rozvodů či oddrenážování objektu, provedení přístupového chodníku a v opravené budově bylo zřízení malého muzea. Součástí projektu bylo pořízení vnitřního mobiliáře muzea. Díky projektu se daří obnovit i místní tradice " slavnost svěcení košťátek ". Projekt zřízením jednoho pracovního místa podpořil zaměstnanost místních občanů.

zobrazit v mapě

Nová Ves - Klubovna pro mládež

Předmětem projektu bylo vybavení klubovny pro mládež v přízemí budovy obecního úřadu v Nové Vsi. Dále vzniklo veřejné prostranství s parkovými lavičkami a zelení.

Vyplacená dotace: 178 656,-

Díky realizovanému projektu byl pořízen zahradní set, gril, sedací souprava, stůl, obývací stěna, domácí kino, stolní fotbal, šípky monitor, bar s židlemi, skříňka pod umyvadlo, rychlovarná konvice, lednice a doplňky. Došlo k rekonstrukci stávajícího vodovodu (umyvadlo, baterie, instalace) a osvětlení včetně elektroinstalací, výsadbě zeleně, keře a jiné dřeviny typické pro místní oblasti, osazení parkových laviček.

zobrazit v mapě

Nová Ves - Náves dětem

Popis projektu:
Obec Nová Ves se nachází 3km o města Kdyně, chybělo zde dětské hřiště i jakýkoli prostor, vyhrazený dětem. Cílem projektu bylo vytvořit občanskou vybavenost v obci, zaměřenou na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Jako nejvhodnější pro umístění herních prvků pro děti byl vybrán pozemek u místního koupaliště, v rámci projektu byla bezplatně poskytnuta od místního podnikatele PC sestava s veřejným přístupem k internetu. Dále byl i upraven prostor v okolí dětského hřiště, umístěny parkové lavičky a vysázena zeleň.

Vyplacená dotace: 219.159,-

Výsledek projektu:
Realizací projektu "Náves dětem" vzniklo zázemí pro děti - venkovní dětské hřiště s herními prvky: herní sestava s pískovištěm, přužinovým houpadlm z přírodních materiálů, venkovní stolní tenis. Tyto prvky jsou certifikovány dle platných norem. Bylo též upraveno veřejné prostranství, umístěny dvě parkové lavičky, odpadkový koš a vysázeny listnaté keře. V místě bylo užito ekologického osvětlení. V blízkosti bylo vytvořeno veřejné přístupové místo k internetu. V obci každoročně probíhají tradiční společenské akce zaměřené na děti - Dětský den, Lampionový průvod, konec školního roku, projekt podpořil nejen místní společenské sportovní a spolkové aktivity, zaměřené na děti a mládež, ale celkově zlepšil vzhled obce.

zobrazit v mapě

Nová Ves - Oprava kaple

Cílem projektu byla kompletní obnova kapličky v Nové Vsi.

Vyplacená dotace: 180 900,-

Díky realizovanému projektu byla opravena kaple. Byl částečně snížen terén kolem stavby, vyskládán okapový kamenný chodníček, obnova fasády kapličky, doplněna sanační omítka, odstranění rzi na zvoničce a kopuli povrch ošetřen novým nátěrem, impregnace a ošetření stávajícího krovu. V interiéru kapličky byla provedena restaurace soch, vnitřních maleb, opraven oltář a doplněno ozvučení i osvětlení. Kolem kaple byly umístěny parkové lavičky.

zobrazit v mapě

Nová Ves - Rekonstrukce budovy OÚ Nová Ves

Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy obecního úřadu v Nové Vsi a její uzpůsobení pro potřeby veřejnosti, neboť budova se nachází v přirozeném středu obce na návsi a tvoří většinu občanské vybavenosti. Dále vzniklo veřejné prostranství s parkovými lavičkami a zelení. K tomu byla pořízena základní technika na údržbu zeleně v obci. Cílem projektu bylo zvýšení kvality občanské vybavenosti pro veřejnou správu, vzdělávací a společenské aktivity a také zlepšení vzhledu obce a životního prostředí.

Vyplacená dotace: 440 606,-

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu. Vzniklo odpovídající zázemí včetně vybavení pro fungování veřejné správy a zasedání OÚ, pro spolkovou činnost a scházení lidí, ale zejména pro besedy, přednášky a školení, o které projevují občané obce velký zájem. V objektu došlo k propojení kanceláře se společenskou místností a vybavení tohoto prostoru dataprojektorem a odpovídajícím nábytkem (stoly + židle). Objekt byl také elektronicky zabezpečen. Mládež využívá zejména nově vzniklý přístřešek na dřevo, který slouží také závětří před vstupem do klubovny, která se nachází v suterénu. V klubovně byla osazena krbová kamna a nová chladnička. V posilovně, která byla též v suterénu budovy, byl položen nový zátěžový koberec. Dále byla zvelebena náves výsadbou zeleně, parkovými úpravami a umístěním laviček. Pro údržbu veřejných prostranství byla pořízena také odpovídající technika.

zobrazit v mapě

Pačejov - Strážovice - Víceúčelové hřiště Strážovice

Popis projektu:
Na výstavbě víceúčelového hřiště dříve stával rybníček, toto místo zarůstá křovinami a hyzdí vzhled obce. Na tomto pozemku se vybudovaly sportovní plochy pro účely víceúčelového hřiště. Celý pozemek byl oplocen a z části zatravněn. Bude vybudováno volejbalové hřiště, doskočiště, osazení herní prvky pro děti. Víceúčelové hřiště zlepší vzhled návsi a především umožní sprotovní využití mládeže, členů SDH a zájemců i z ostatních okolních obcí. Hřiště pomůže zlepšit podmínky pro využití volného času.

zobrazit v mapě

Pačejov - Velešice - Stavební úpravy hasičské zbrojnice, budovy čp. 35 ve Velešicích - II. etapa

Jedná se o II. etapu stavebních úprav stávajícího objektu v majetku SDH Velešice. Šlo o budovu, která byla dlouhodobě ve špatném stavebně technickém stavu a nemůže být používána. Ve II. etapě chtěl žadatel provést následující stavební práce v části objektu zahrnující klubovnu a příslušenství. Konstrukce podlah izolacemi tepelnými a proti vodě. Rozvody vnitřních vodoinstalací, kanalizace, elektroinstalace. Vnitřních omítky a obklady. Osazení oken, dveří. Osazení zařizovácích předmětů, rozvodu ústředního topení v klubovně a příslušenství, úklid a vymalování. V II. etapě byla rovněž provedena revitalizace ploch okolí objektu, tj. zřízení nového trávníku a výsadba zeleně.

Vyplacena dotace: 395 000,-

Díky projektu bylo možné rekonstruovat budovu. Objekt byl a to nejen po dobu vázanosti projektu na účel dotace, sloužil všem občanům Velešic a Týřovic pro jejich společenské, sportovní a vzdělávací aktivity a to hlavně pro děti a mládež i pro další věkové kategorie obyvatel. Členům SDH umožní snáze takovéto aktivity pro své spoluobčany organizovat. Klubovnu budou využívat i další spolky a sdružení, s kterými SDH Velešice uzavře příslušnou dohodu o užívání.

zobrazit v mapě

Plánice - Klubovna hasičského spolku Zbyslav

Projekt byl zaměřen na zajištění občanské vybavenosti pro společenský život ve Zbyslavi. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu občanské vybavenosti, ve kterém vznikne klubovna, tedy zázemí pro spolkové, společenské a kulturní aktivity ve Zbyslavi. Navíc dojde k obnově návsi a vytvoření veřejného prostranství s parkovými lavičkami a zelení. K obnově návsi vysázením zeleně dojde také v dalších dvou místních částech Města Plánice (Kvasetice a Pohoří). Cílem projektu byl zkvalitnění života v obcích, zejména pro mladé lidi.

zobrazit v mapě

Plánice - Nová Plánice - Oprava kapliček v Nové Plánici a Kvaseticích

V rámci projektu byly obnoveny dvě menší kaple, kaplička v Nové Plánici a Kvaseticích. Stávající stav již neumožňuje jejich bezpečné využití. U objektů došlo k opravě střech, oken vnitřních i venkovních omítek a k výměně dveří. Dále k opravě okapového chodníku s odvodněním obvodových nosných zdí budovy.

Vyplacená dotace: 211 748,-

Díky realizovanému projektu byly obnoveny dvě kaple, kaple v Nové Plánici a v Kvaseticích. Došlo k opravě střech, oken, vnitřních i venkovních omítek i výměně dveří, opravě okapového chodníku s odvodněním nosných zdí budovy.

zobrazit v mapě

Plánice - oprava krovu a střechy kostela svatého Blažeje - I. etapa

Popis projektu:
Kostel svatého Blažeje v Plánici, postavený po roce 1755, je nemovitou kulturní památkou. Projekt řešil opravu krovu a střechy. Patní části krovu byly zasaženy dřevokaznou houbou a hmyzem, též stávající krytina byla dožitá. Kostel slouží k liturgickým účelům plánické farnosti, občas je využíván pro pořádání koncertů klasické hudby. V této první etapě se plánuje výměna krovu a provedení výměny střešníh krytin nad presbytářem.

Vyplacená dotace: 852.420,-

Výsledek projektu:
Opravou krovu a střechy presbytáře kostela svatého Blažeje v Plánici bylo zamezeno zatékání a dalšímu možnému poškození stavebních konstrukcí kostela. V rámci projektu došlo k vyklizení koruny zdiva od suti, pro opravy bylo použito smrkové řezivo. Po mechanickém očištění krovu byla provedena impregrace dvojitým nástřikem vhodným roztokem Bochemitu. Oprava narušených prvku krovu byla provedena vyřezáním napadených částí a jejich doplnění řezivem. Stávající krytina byla demontována, včetně laťování, byla použita nová tvrdá krytina, jež zlepšila i celkový dojem stavby.

zobrazit v mapě

Plánice - Přístavba zdvižné plošiny za účelem zřízení bezbariérového přístupu - zdravotní středisko Plánice

Budova zdravotního střediska v Plánici je třípatrová a má bezbariérový vstup z náměstí. V 1. patře budovy se nachází lékárna a pobočka České pošty, ve 2. patře ordinovali zubní a obvodní lékaři, ve 3. patře budovy se nacházela gynekologická ordinace. Záměrem projektu byla přístavba zdvižné plošiny ve zdravotním středisku - výtah pro lékařské ordinace.

Vyplacená dotace: 1 104 885,-

V Plánici vzniklo díky přístavbě vertikální zdvižné plošiny Modelu E 06 moderní zdravotní středisko s bezbariérovým přístupem. Projekt vyřešil zřízení bezbariérového vstupu do II a III patra stávajícího objektu zdrav. střediska. Byla provedena přístavba zasklené ocelové konstrukce výtahu šachty s hydraulicky ovládanou kabinou a vodícím zařízením. Umístěna byla do prostoru dvora zdravotního střediska k obvodové zdi stávajícího objektu (nosnost 300 kg, rychlost 0,1 - 0,15 m/s.) Ve zdravotním středisku v Plánici byl nyní umožněn bezbariérový pohyb v obou patrech budovy, došlo ke zkvalitnění života zdravotně handicapovaných spoluobčanů, seniorů, ale i široké veřejnosti z celého regionu, neboť zdravotní středisko v Plánici navštěvují i pacienti, kteří nespadají pod správní území města Plánice.

zobrazit v mapě

Plánice - stavební úpravy v základní a mateřské škole

Popis pojektu:
Budova Základní školy v Plánici, jediná úplná základní škola v mikroregionu Pláncko, je stará 105 let. Chodby byly v současné době v havarijním stavu, dveře byly původní, jež nedovolují uzamčení učeben, ve špatném stavu se nacházely též omítky chodeb, svítidla. Projekt měl vyřešit tento špatný technický stav základní a mateřské školy - vyměnit podlahy na chodbách, opravit omítky, vyměnit dveře a svítidla, provézt stavební úpravy mateřské školy - prostory šaten WC a umývárny. Využit měl být i solární ohřev vody.

Vyplacená dotace: 1.350.000,-

Výsldek projektu:
V mateřské škole v Plánici došlo ke stavebním úpravám v obou pavilonech, zahrnujícím opravu WC, osazení nových dveří, nové elektroinstalace, vodovodu, kanlizace, omítek, obkladů, dále opravu šaten, umýváren. V budově základní školy došlo ke stavebním úpravám chodby v přízemí budovy, které zahrnují výměnu podlahy, opravu omítek, malby, výměnu dveří do učeben, elektroinstalaci, zatrubnění chodeb pro počítačovou síť. Byla pořízena a instalována počítačová sestava možností veřejného přístupu k internetu. Na střeše školy byla usazena kolektorová soustava solárních panelů pro ohřev vody. Výsledkem tohoto projektu je nejen nutné zvýšní bezpečnosti zaměstnanců a žáků, ale též zlepšení prostředí školy a školky.

zobrazit v mapě

Předslav - Makov - Obnova a modernizace lesního amfiteátru v Makově

Popis projektu:
Historie lesního amfiteátru začla již v roce 1933, kdy byl založen divadelní spolek J.K. Tyl. Or doku 1947 se v Lesním amfiteátru odehrálo v průběhu let 140 divadelních her, řada filnových a hudebních představení. Areál postupně chátral a v pol.90 let byl využíván z části, proto je potřeba investovat do modernizace areálu, hlavně do obnovy dřevěných částí laviček, oprav jeviště, hlediště a technického zázemí.

Vyplacená dotace: 247.500,-

Výsledek projektu:
V Lesním amfiteátru Makov doško k obnově dřevěných laviček, tj. výrobě a montáži dřevěných částí laviček (sedáků a opěradel)na již zabudované betonové patky. Lavičky jsou v areálu rozmístěny ve třech polích. Dál došlo k zednickým opravám jeviště a hlediště, skládajících se z drobných oprav vypadaných částí podpěrných, opěrných zdí, oprav omítky, vybílení místnosti technického zázemí, vymalování místnosti šatny a místnosti pro občerstvení. Realizací projektu může být úspěšně obnovena původní funkce areálu, jako místa setkávání občanů při kulturních, společenských akcí a získáno zázemí pro aktivitymístních spolků i ZŠ a MŠ při konání různých programů a projektů.

zobrazit v mapě

Předslav - Měchoplupy - Obnova a renovace oltáře kaple sv. Apoleny v Měcholupech

Předmětem projektu bylo restaurování oltáře s obrazem sv. Apoleny v kapli sv. Apoleny v Měcholupech. Vzhledem k historickému významu kaple bylo již dříve přistoupeno k její obnově. Nyní bylo restaurování oltářní architektury, figurálních plastik a zlacených řezeb včetně obrazových rámů a restaurování oltářního obrazu sv. Apoleny a obrazu s motivem Nejsvětější trojice.

Vyplacená dotace: 405 000,-

V rámci projektu proběhlo restaurování oltáře sv. Apoleny a obrazu s motivem Nejsvětější trojice. Od roku 2007 se obec Předslav snažila otevřít kapli veřejnosti i pro jiné než církevní záležitosti. Za tímto účelem byl postupně na náklady obce zřízena trvalá výstava o působení Řadu maltézských rytířů v Měcholupech, v ČR i ve světě.

zobrazit v mapě

Předslav - Měcholupy - Renovace předmětů kulturního dědictví venkova trvale umístěných v kapli sv. Apoleny v Měcholupech

Na základě výsledku komunitního plánování bylo přistoupeno k renovaci kulturního dědictví venkova: prapor Maltézských rytířů z roku 1859, hedvábná vesta z roku 1860, varhaní skříň a rodový znak. V rámci projektu by mělo dojít k restaurování uvedených kulturních předmětů.

Vyplacená dotace: 208 028,-

Díky projektu bylo možné restaurovat (očistit, doplnit, retušovat a vytvarovat) kulturní předměty. Od roku 2007 se obec Předslav snažila otevřít kapli sv. Apoleny veřejnosti i pro jiné než pravidelné církevní záležitosti. Kaple byla v pravidelných termínech otvírána veřejnosti. V neposlední řadě došlo k záchraně historicky cenných předmětů kulturního dědictví venkova.

zobrazit v mapě

Předslav - Měcholupy - Renovace varhan trvale umístěných v kapli sv. Apoleny v Měcholupech - I. etapa

Předmětem byla příprava renovace varhan kaple sv. Apoleny od neznámého autora, které byly nefunkční. Samotná renovace byla provedena dle restaurátorského a konzervátorského záměru, který vznikl na základě odborného posouzení a doporučení pracovníka Národního památkového ústavu.

Vyplacena dotace: 220 500,-

Výsledkem realizovaného projektu bylo obnovení funkčnosti základních částí varhan a zejména jejich zpevnění syntetickou pryskyřičí Solakryl BMX, která musela být před započetím dalších etap restaurování dostatečně vytržena. Došlo k demontáži varhan, opravám vzduchového hospodářství varhan včetně zkoušky chodu, renovací vzdušnic, očištění, renovaci a konzervaci rejstříkové mechaniky a manuálové klaviatury.

zobrazit v mapě
Předslav - Měcholupy - Rekonstrukce technického zázemí a areálu

Předslav - Měcholupy - Rekonstrukce technického zázemí a areálu

Popis projektu:
Předmětem projektu byla údržba a opravy kabin, střechy a tribun v rámci areálu sportoviště v Měcholupech. V kabinách se provedla výměna oken a střešní krytiny. Na tribuně se také vyměnila betonová dlažba a poškozené lavičky. Rovněž byla zhotovena stupňovitá betonová plocha pro umístění pevně připojených konstrukcí laviček pro 150 diváků. V rámci projektu bylo provedeno také zatravnění a výsadba okrasných dřevin. Sportovní arál je využíván převážně mládeží ze širokého okolí, fotbalové družstvo TJ Měcholupy hraje okresní přebor, a široká veřejnost zde uskutečňuje svoje volnočasové aktivity. Tento projekt přispěl tedy mimo jiné i ke zlepšení podmínek pro setrvání obyvatelstva na venkově.

Vyplacená dotace: 447.404,-

Výsledek projektu:
V rámci rekonstrukce technického zázemí areálu TJ v Měcholupech byla provedena výměna střešní krytiny a výměna oken, čímž došlo ke zlepšení tepelných vlastností stavby. Dále byla zhotovena stupňovitá betonová plocha pro umístění pevně připojených konstrukcí laviček pro 150 diváků. Zároveň je na krytou část tribuny zajištěn bezproblémový přístup pro tělesně postižené a matky s kočárky. Rovněž došlo k zatravnění plochy areálu a výsadbě okrasných jehličnanů.

zobrazit v mapě
Předslav - TJ Sokol Předslav - Oprava budovy sokolovny v Předslavi

Předslav - TJ Sokol Předslav - Oprava budovy sokolovny v Předslavi

V obci Předslav se nachází budova sokolovny z roku 1923 s velkou tradicí pořádání tělovýchovných i společenských akcí (např. maškarní plesů). Exteriér budovy byl v nevyhovujícím stavu. Cílem projektu bylo vylepšit vzhled budovy, jež patří k dominantám obce, zabránit jejímu dalšímu chátrání a také upravit prostranství před sokolovnou.

Vyplacená dotace: 405 571,-

Poškozená omítka byla odstraněna a budova sokolovny byla nově omítnuta a vybílena. Byly zasazeny nové vchodové dveře, vyměněny poškozené okapy a nalakovány ostatní oplechované části budovy. Na prostranství před sokolovnou bylo vybudováno dětské hřiště s lavičkami. Realizací tohoto projektu se podařilo obnovit původní vzhled sokolovny, jež může být opět označena za důstojnou dominantou obce.

zobrazit v mapě
Předslav - Rekonstrukce budovy sokolovny

Předslav - Rekonstrukce budovy sokolovny

Tj Sokol Předslav má k dispozici starou budovu sokolovny, jejíž sál by měl obyvatelům Předslavi i okolních obcí sloužit ke sportovním i kulturním účelům. Tělovýchovné aktivity, společenská akce, plesy, zde měly dlouhou tradici. Budovat byla v nevyhovujícím stavu, členové Sokola se snažili pracovat na její rekonstrukci (např. rekonstrukci podlahy), ale i ta by byla brzy znehodnocena díky starým, netěsnícím oknům, jejichž výměna byla předmětem právě tohoto projektu. Kromě výměny oken z roku 1923 by měli být v rámci projektu též být vybíleny stěny a obloženy dřevěným obkladem.

Vyplacená dotace: 293 003,-

V budově sokolovny v Předslavi byla vyměněná stará, shnilá okna za nová, dřevěná, aby byl zachován původní ráz stavby. Dále byla provedena výmalba a obložení stěn dřevěným obkladem. (Po těchto pracích mohla být položena parketová podlaha na stávající, již vybudovanou podkladovou plochu, což není předmětem této dotace). Rekonstrukcí vnitřních prostor stávající budovy sokolovny vznikly důstojné prostory pro obyvatele Předslavi i okolních obcí ke konání sportovních a kulturních akcí.


zobrazit v mapě
Předslav - Římskokatolická farnost Plánice -- dokončení opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího

Předslav - Římskokatolická farnost Plánice -- dokončení opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího v Předslavi byl nemovitou kulturní památkou, slouží k liturgickým účelům místní farnosti, ve věži kostela bylo letní sídliště netopýra velkého. Původní krovová konstrukce měla napadená zhlaví trámů dřevokaznými houbami a dožilou střešní krytinu. Realizace projektu zahrnovalo dokončení opravy krovu a střechy kostela, tím bude zamezeno zatékání do krovové konstrukce a další možné degradaci stavebních konstrukcí kulturní památky. Nová střešní krytina zlepší celkový dojem stavby.

Vyplacena dotace: 927 459,-

Byla dokončena oprava poškozených částí krovu a střechy kostela sv. Jakuba Většího, obsahovala tesařské a klempířské konstrukce, zednické a sanační práce, včetně položení tvrdé krytiny. Tím bylo zamezeno zatékání a dalšímu možnému poškozování stavebních konstrukcí kostela. Kostel získal jednotnou střešní krytinu.

zobrazit v mapě

Sušice - Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad - Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblasti diverzifikace

Projekt byl zaměřen na vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblasti diverzifikace činností nezemědělské povahy. Realizace projektu proběhla prostřednictvím seminářů, které byli zaměřené na diverzifikaci. O této problematice byli připraveny studijní materiály (na CD, na internetu i v papírové podobě), které měli účastníci k dispozici. Také byly představeny některé projekty, které již fungují. Díky těmto seminářům dojde k doplnění vzdělání a rekvalifikace obyvatelstva, což bude mít kladný dopad na podnikání v tomto prostoru.

Vyplacená dotace: 295 657,-

V rámci projektu "Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblasti diverzifikace"proběhla školení 22. a 29.9.2011 v penzionu "Apartmány Na statku" v Horním Staňkově. Školení byla zaměřena na možnosti rozdělení podnikatelských aktivit do různých oblastí, jež napomáhají rozvoji venkova, ale též na možnosti financovat z EU, přítomným byly představeny projekty, které již fungují. Tato školení byla přínosem nejen pro podnikatelské subjekty, ale též pro venkovské obyvatelstvo.

zobrazit v mapě

Švihov - Federace židovských obcí v České republice - Záchrana náhrobků na starém židovském hřbitově v k.ú. Švihov u Klatov, okr. Klatovy

Projekt řešil záchranu nemovité kulturní památky - starého hřbitova na okraji městečka Švihov. V rámci projektu byla restaurovaná část projektu poškozených nebo erozí ohrožených náhrobků tohoto významného kulturního dědictví regionu Klatovy.

Vyplacená dotace: 222 750,-

Výsledkem projektu byla dlouhodá stabilizace stavu historický cenných náhrobků ohrožovaných účinky eroze, zachováni a možnost prezentace obsahu epitafů na náhrobcích, které obsahují jinde už nedostupné osobní informace o příslušnicích zaniklé místní židovské komunity o jejich příbuzenských vazbách apod. Vznikl tak nedocenitelný veřejnosti plně zpřístupněný zdroj badatelských informací.

zobrazit v mapě
Švihov - Kamýk - Michaela Bidmonová - Kočárem do pohádky neb povoznictví stále žije!

Švihov - Kamýk - Michaela Bidmonová - Kočárem do pohádky neb povoznictví stále žije!

Obnovuje tradiční činnost v regionu, znovu obnovení povoznictví. Zakoupení kočáru a saní (replika z filmu Tři oříšky pro Popelku)včetně postrojů a sedla, úprava garážového stání pro kočár a saně (zpevnění hliněné podlahy, zabezpečovací systém proti krádeži).

Vyplacená dotace: 189 500,-

Poskytnutí služeb zážitkové turistiky spojené s prezentací a dalším využitím historického způsobu přepravy osob. Projekt také využívá historické atmosféry okolí hradu Švihov a míst spojených s natáčením filmové pohádky Tři oříšky pro popelku.

zobrazit v mapě

Švihov - festivalový stan

Město Švihov organizovalo každý rok několik kulturních akcí, jež se odehrávala v prostoru zahrady hradu Švihov, např. mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů - Švihovské hudební léto, koncerty, Den spolků, Den dětí, taktéž místní spolky pořádají spoustu akcí v zahradě hradu. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu letních kulturních akcí a k nestálému počasí bylo třeba zajistit kryté pódium i hlediště. Zakoupení festivalového stanu by výrazně napomohlo v organizování kulturních a sportovních akcí nejen ve Švihově, ale i v dalších obcích mikroregionu Běleč, jež stejně jako místní spolky, vyjádřily přání si tento festivalový stan na své akce pronajímat.

Vyplacená dotace: 787 499,-

Město Švihov zakoupilo v rámci projektu festivalový stan s duralovou konstrukcí, velikosti 14x30m, včetně nábytku, tj. 40 skládacích stolů a 80 ks lavic, jež umožní sezení 300 návštěvníků. Tento stan je a bude využíván na kulturní akce ve Švihově, ale i v dalších obcích mikroregionu Běleč po řadu let. Poprvé byl využit dne 6.6.2009 při konání 36. ročníku Švihovského hudebního léta.

zobrazit v mapě

Švihov - Římskokatolická farnost Švihov - Švihov - oprava podlahy a vybudování topení v lodí kostela sv. Václava - I. etapa

Kostel sv. Václava ve Švihově byl nemovitou kulturní památkou, jež slouží k liturgickým účelům místní farnosti, ale též pořádání kulturních akcí, zejména koncertů. Realizace projektu zahrnuje I. etapu opravy podlahy lodi kostela s vytápěním. Vytápění pomocí topných těles bude osazeno pod sedací plochu lavic. Vybudováním topení se zvýší komfort návštěvníků kostela a současně umožní častější využití na pořádání kulturních akcí i v zimních měsících.

Vyplacená dotace: 641 588,-

Výsledkem projektu bylo oprava podlahy kostela sv. Václava ve Švihově. Rozkrytím stávající podlahy byla odstraněna stávající novodobá betonová mazanina s xylolitovou povrchovou vrstvou, jež byla nahrazena podlahou novou. Pod lavice byly umístěny přímotopné panely, ve zdi kostela byly nainstalovány odvětrávací kanálky, jež umožní lepší cirkulaci vzduchu v kostele.

zobrazit v mapě

Švihov - Stavební úpravy ZŠ a MŠ - dokončení výměny oken + solární ohřev vody

Popis projektu:
Základní škola Švihov je jedinou úplnou ZŠ v mikroregionu Běleč. Budova školy byla otevřena před 50 lety. Okna byla v havarijním stavu,některá z nich již nešla otevírat. V minulých letech byly na základě města Švihov vyměněny hlavní dveře vchodů a okna na západní straně budovy. V rámci projektu bylo vyměněno 66 ks oken a 4 ks dveří. Výrazně se tím snížili úniky tepla. Dále byly v rámciprojektu instalovány na střeše školy panely na solární ohřev vody, v rámci toho dojde ke snížení spotřeby zemního plynu.

Vyplacená dotace: 1.304.603,-

Výsledek projektu:
V rámci projektu doško k výměně 50 let starých oken v budově základní školy ve Švihově, včetně rámů a zárubní za dřevěná eurookna, do oken byly namontovány žaluzie. Dále byly vyměněny 4 ks dveří. Na střeše školy byly nainstalovány panely na solární ohřev vody. Výměnou oken se nejen zvýšila bezpečnost žáků a zaměstnanců, snížily se úniky tepla, ale zlepšilo se i prostředí učeben, jež jsou využívány nejen pro výuku, ale také pro zájmovou činnost dětí.

zobrazit v mapě

Švihov - Václav Hostaš - Novostavba truhlářské dílny

Předmětem bylo dokončení novostavby konkrétně zastřešení - vazníkovým krovem s plechovou střešní krytinou, zhotovení sádrokartonového stropu a zateplení stropu.

Vyplacená dotace: 250 000,-

Na okraji obce Dolany vznikla nová moderní provozovna truhlárny s většími prostorami a lepší možností konkurovat podobným provozovnám. Díky realizovanému projektu bylo zajištěno snížení provozních nákladů na vytápění.

zobrazit v mapě

Švihov - Václav Hostaš - Vybavení truhlářské díly strojním zařízením

Truhlářská dílna byla vybavena zastaralou technologií a byla závislá na dodávkách služeb od jiných dodavatel. Vybavením novými dřevoobráběcími stroji se stala soběstačnou, zvýšila kapacitu výroby a vytvořila nová pracovní místo, které vyžaduje obsluha nových zařízení, došlo i k úspoře elektrické energie.

Vyplacená dotace: 250 000,-

Díky projektu došlo ke zvýšení kapacity výroby, zrychlení výroby, snížení nákladů na energie, materiál, služby i dopravu. Vytvoření nových pracovních příležitostí. Dále k zvýšení kvality vyráběných produktů, proniknutí na další trh.

zobrazit v mapě

Švihov - Václav Hostaš - Vytápění novostavby truhlářské dílny

Projektu kompletně zajišťoval realizaci vytápění novostavby truhlářské dílny instalaci kotle, radiátorů a rozvodů topné vody v prostorách novostavby.

Vyplacená dotace: 122 728,-

Díky realizovanému projektu došlo ke kompletnímu vytápění novostavby truhlářské dílny.


zobrazit v mapě

Švihov - Výměna oken v mateřské škole a úprava prostranství před mateřskou školou Švihov

Předmětem projektu byl proveden II. etapy výměny oken ve dvou podlažích mateřské školy. Okna mateřské školy byla po více jak 50 letech v havarijním stavu, netěsní, byla částečně nefunkční. Vlivem velkých úniků tepla bylo ve třídách, hlavně v zimních měsících, chladno. Rovněž bylo upraveno prostranství před mateřskou školou - byl zasazen živý plot a také byly pořízeny stoly s lavičkami a venkovní tabule, která louží pro výuku dětí.

Vyplacená dotace: 273 444,-

V rámci projektu byla provedena výměna oken v mateřské škole. Nevyhovující dřevěná okna byla nahrazeno novými - plastovými. Tím došlo ke zlepšení zvukových a tepelně-izolačních vlastností objektu mateřské školy a minimalizovaly se velké úniky tepla. Do oken byly namontovány také žaluzie. Do areálu byly umístěny stoly s lavičkami a tabulí, které slouží jednak k venkovní výuce dětí, ale také skýtají možnost posezení a trávení volného času na čerstvém vzduchu. Rovněž byl vysazen živý plot, jenž dotváří okolí mateřské školy.

zobrazit v mapě

Úboč - Ateliery fara Úboč - Oprava bývalé fary v Úboči pro činnost OPS "Ateliery fara Úboč"

V Úboči u Chudenic, na místě bývalé tvrze, se nachází barokní fara z roku 1726. Tento objekt byl provozuschopný jen částečně, tudíž pro kvalitní činnost OPS bylo zde nezbytné vybudování hygienického zařízení, dále byla nutná oprava podlah, omítek a oken. Tyto, ale i další úpravy, např. zabudování solárních panelů pro ohřev vody byly nutné, aby mohlo vzniknout stabilní umělecko-rekreakční zázemí nejen pro umělce, ale i pro širokou veřejnost.

Vyplacená dotace: 497 536,-

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám barokní fary v Úboči, tzn. výměně některých oken, opravě podlah a omítek. Pro ohřev tepelné vody bylo užito solárních panelů, přilehlé okolí bylo upraveno. Získáním dalších kvalitních prostor pro uměleckořemeslnou činnost umělců a studentů je nyní možné pořádat pravidelné akce, zakládající tradici (keramická, malířská, sklářská a kovářská symposia, vzdělávací a přednáškové semináře, hudební a divadelní představení). Tyto kulturně-umělecké akce zde mohou probíhat vždy od dubna do konce listopadu.

zobrazit v mapě

Velhartice - Drouhavec - Jiří Zelený - bourárna masa a prodejna - vybavení stroji

Popis projektu:
Předmětem projektu bylo dovybavit existující provozovnu (bourárnu a prodejnu masa), kterou zemědělský podnikatel, Jiří Zelený, vybudoval na své farmě v Drouhavči. Za tímto účelem byly dobourány a prodejny masa zakoupeny nové moderní stroje, které zrychlí a zkvalitní zpracování hovězího masa, čímž se zvýší také kvalita výrobků a pochopitlně i konkurenceschopnost současného provozu, což se promítne i do zvýšení ekonomické stability rodinné farmy. Zpracování a prodej masa přímo na farmě, tzv. ze dvora, přináší nejen rozšíření vlastních podnikatelskýh aktivit, ale i zvyšování atraktivity regionu, místní gastronomie a zpestření nabídky na trhu.

Vyplacená dotace: 244.950,-

Výsledek projektu:
V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení do provozovny - bourárny a prodejny masa na farmě v Drouhavči. Díky nákupu moderních výkonných strojů (mycí stroj SILO, kutr MADO MTK 661 a vakuový stroj MERLIN 52 Plyn) je nyní možné zpracovávat větší objem produkce masa najednou a také rozdělení jednotlivých druhů masa a jejich zabalení je rychlejší a kvalitnější. Pořízené stroje přispěly k zefektivnění produkce farmy a rovněž i ke zvýšení konkurenceschopnosti provozu.

zobrazit v mapě

Velhartice - Drouhavec - Jiří Zelený - Nový zdroj tepla

Předmětem projektu byly stavební úpravy stávajícího objektu, se změnou užívání na sušárnu dřeva a nový zdroj tepla pro vytápění jednotlivých provozů farmy a hospodářský objektů. Stavební práce uvnitř projektu ve stávajícím přístavku kolny pro hospodářskou mechanizaci. V této stavebně upravované části byla nově vybudována: teplovzdušná sušička dřeva s kapacitou max. 10 m3, sklad paliva (biomasy - štěpky) pro zdroj tepla, manipulační prostor pro možnost nezásobování paliva (štěpek), prostor zdroje tepla a garáž. V rámci projektu vznikne jedno nové pracovní místo na pozici obsluhy sušárny a nového zdroje tepla.

Vyplacená dotace: 1 310 173,-

Výsledkem projektu byli stávajícího objektu (přístavku kolny pro hospodářskou mechanizaci) a pořízení technologického vybavení (zařízení) sušárny dřeva a nového zdroje tepla pro vytápění jednotlivých provozů farmy a hospodářských objektů. V upraveném projektu vznikla teplovzdušná sušička dřeva s kapacitou max. 10 m3, sklad paliva (biomasy- štěpky) pro zdroj tepla, manipulační prosto pro možnost nazásobování paliva, prostor zdroje tepla a garáže.

zobrazit v mapě

Velhartice - Drouhavec - Jiří Zelený - Rozšíření nezemědělských činností farmy Drouhaveč o zpracování dřeva

Zemědělský podnikatel Jiří Zelený disponuje vlastní produkcí dřeva, kterou již částečně zpracovává na pásové pile. Rozhodl se rozšířit tuto podnikatelskou činnost a dovybavit provozovnu pro zpracování vlastní produkcí dřeva, čímž by mohl rozšířit výrobu například o nové stavebně truhlářské produkty (prkna, fošny, střešní latě, krokve, trámy a jiné výrobky pro dřevěné konstrukce) a též uspokojit poptávku po palivovém dříví. Kromě pásové pily nemá žádné další strojní zařízení, proto se rozhodl zakoupit nové moderní stroje s příslušenstvím. Díky realizaci předloženého projektu by rozšířil svoji nezemědělskou výrobu a zvýšil svoji konkurenceschopnost.

Vyplacená dotace: 1 012 928,-

Díky realizaci projektu si Jiří Zelený pořídil do své provozovny v Drouhavči u Velhartic nové stroje na zpracování dřeva - omítací pilu, vodorovnou štípačku větších kmenů, linku na výrobu palivového dříví a balící zařízení, jež umožňuje strojové řezání, štípání, naložení a zabalení palivového dříví pro konečného odběratele. Vzniklý dřevní odpad byl štěpkován a využíván jako obnovitelný zdroj energie, jako palivo pro potřeby vytápění objektů žadatele - farem Drouhaveč a Horní Staňkov.

zobrazit v mapě

Velhartice - modernizace dětského hřiště a obnova veřejného prostranství

Popis projektu:
Dětské hřiště ve Velharticích z roku 1984 bylo v nevyhovujícím stavu a s výjimkou pískoviště bylo nebezpečné, tudíž muselo být uzavřeno. Z tohoto důvodu přistupovala obec Velhartice k jeho celkové modernizaci. Realizací tohoto projektu došlo k vybudování bezpečného a moderního dětského hřiště, složeného z jednotlivých herních prvků a taktéž k úpravě okolí hřiště.

Vyplacená dotace: 237.480,-

Výsledek projektu:
V obci Velhartice došlo nejprve k dmontáži stávajících, nevyhovujících prvků ( skluzavky, houpaček, dvojvěžě, auta, pružinového hopuadla). Došlo k ternénním úpravám a zatravnění,vybudování základů a osazení laviček, stolů, odpadkových košů a kolostavu. Areál je každoročně na počátku června využíván jako zázemí pro oslavy Dne dětí. Realizací projektu došlo k vybudování bezpečného a moderního hřiště, které ve Velharticích zcela chybělo.

zobrazit v mapě

Vřeskovice - TJ Vřeskovice - Oprava šaten vytvoření víceúčelové plochy ve sportovním areálu TJ Vřeskovice

Ve sportovním areálu TJ Vřeskovice se koná každým rokem koncem června turnaj v národní házené Memoriál Miroslava Choda a turnaje neregistrovaných sportovců v nohejbalu a odbíjené. Předmětem projektu byla oprava budovy šaten – střechy, instalace solárního ohřevu vody, rekonstrukce sociálního zařízení, vytvoření šatny se soc. zařízením pro rozhodčí dle nových řádů národní házené a vybudování víceúčelové plochy pro hřiště s pískovým povrchem pro menší děti na vybíjenou, odbíjenou či nohejbal. Tato plocha složí mimo jiné také jako parkovací plocha, která v obci chyběla, a to především v době utkání v národní házené.

Vyplacená dotace: 449 375,-

Výsledkem projektu bylo obnovený multifinkční objekt se sociálním zázemím a ekologickým moderním způsobem ohřevu teplé vody. V rámci projektu byla provedena oprava střešního pláště, včetně opravy nosných dřevěných prvků krovu, oplechování a instalace hromosvodu. Dále byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení, která spočívala v demontáži starého vybavení a jeho výměně. Tak byl naistalován solární ohřev vody. Rovněž byla zhotovena víceúčelová plocha o rozměrech 16x24 m pro hřiště s pískovým povrchem.

zobrazit v mapě

Všeruby - nutné opravy sokolovny

Popis projektu:
Cílem projektu bylo zlepšení podmínek občanské vybavenosti v obci Všeruby u Kdyně, jedalo se o budovu sokolovny, jež je využívána jako kryté sportoviště, tělocvična pro místní školu, cvičenížen, kulturní dům a klubovna pro všerubské spolky. Budova byla ve špatném technickém stavu, bylo nutno provést základní stavební úpravy, např. sanaci vnějšího zdiva,souvisjící elektroinstalaci, odkanalizování, vybudování oddělených šaten... Součástí projektu byla též úprava okolí a pořízení techniky na údržbu zeleně v obci.

Vyplacená dotace: 852.380,

Výsledek projektu:
V rámci projektu byly provedeny nutné stavební opravy objktu sokolovny ve Všerubech u Kdyně, sanac vnějšího zdiva v části budovy, s tím související elektroinstalace a odkanalizování, byly vybudovány oddělené šatny. Kolem hřiště a sokolovny byly provedeny parkvé úpravy, rekonstrukce venkovního schodiště a opěrné zídky. Pořízeny byly 2 křovinořezy na údržbu zeleně, chybějící mobiliář, tj. 15 ks laviček, odpad.koše, 8 stojanů na kola. Tím bylo zlepeno významné zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity obyvatele Městyse Všeruby u Kdyně.

zobrazit v mapě
Žihobce - Oprava drobných sakrálních staveb obce Žihobce 2011/2012

Žihobce - Oprava drobných sakrálních staveb obce Žihobce 2011/2012

Předmětem projektu byla oprava a obnova křížků, božích muk a kapliček v katastru obce Žihobce, tj. Bílenice, Kadešice, Rozsedly, Šimanov jež byli ve špatném technickém stavu. Návrh na opravy křížků se skládali z čištění, asanace, penetrace, tmelení trhlin, závěrečné povrchové úpravy, konzervace. Návrh na opravy božích muk představuje opravu vnějších omítek včetně nátěru, opravy střešních krytin a výklenku včetně výplně. V rámci projektu byla opravena též kaple. Tím došlo k záchraně kulturně-historických památek, jež tvořili dominanty jednotlivých obcí.

Vyplacená dotace: 327 610,-

V rámci projektu byly opraveny drobné sakrální památky (28 křížků, 1 boží muka, 1 kaple) v katastru obce Žihobce, tj. Bílenice, Kadešice, Rozsedly, Šimanov. Křížky bylo nutno v rámci opravy přemístit odborné dílny, kde byla provedena renovace tlakovým tryskáním, poté byly křížky ošetřeny voskovým nátěrem proti vlivu povětrnostních podmínek, opětovné byly investovány na původních místo, současně byly ošetřeny a zpevněny základní desky. Došlo k opravě kaple a božích muk. Objekt kaple byl vysušen, byly opraveny vnější a vnitřní omítky vč. nátěrů, krovy, střešní krytina, opraveny výplně. Zrekonstruována byla vstupní vrata kaple, opraveny opěrné zídky a v jejich okolí odstraněny nežádoucí křoviny. V obci Žihobce byly opraveny drobné sakrální, kulturně-historické památky pro další generace.

zobrazit v mapě

Žihobce - TJ Žihobce - Stavební úpravy šaten ve sportovním areálu v Žihobcích

V obci Žihobce, vzdálené 35 km od Klatov, v místě realizace projektu se v současné době nachází fotbalové hřiště, 2 tenisové kurty a koupaliště z 80. let. V blízkosti koupaliště se nacházejí kabiny z 50. let, jež dosud nebyly rekostruovány a již nevyhovují dnešním standardům. Problematické bylo zde zejména sociální a technické vybavení, jež včetně rozvodů a sítě byly předmětem tohoto projektu.

Vyplacená dotace: 1 049 204,-

Ve sportovním areálu v Žihobcích díky projektu vzniklo moderní zázemí pro sportovce a sportující veřejnost - kabiny se sprchami a toaletami. V projektu byly využity solární panely, které se budou spolupodílet na ohřevu teplé užitkové vody. Byl použit solární systém tvořený 4 ks deskových solárních kolektorů, umístěných na západní střeše. Sportovní areál vytvoří vhodné zázemí pro odpočinek a sportovní vyžití celé rodiny.

zobrazit v mapě

Žihobce - Žihobecko se otevírá - místním i návštěvníkům

Projekt řešil rekonstrukci stávajících WC v I. a II. NP budovy, montáž plošiny pro imobilní občany v prostoru schodiště budovy, revitalizace dětského hřiště v zámeckém parku v Žihobcích výměnu a doplněním čtyř prvků, revitalizace květinových a keřových záhonů před budovou, revitalizace zeleně v obci Bílenice a Kadešice

Vyplacená dotace: 1 330 549,-

Díky realizovanému projektu byly rekonstruovány WC, revitalizace dětského hřiště, květinových a keřových záhonů nebo zeleň na návsi v Bílenicích i Kadešicích. Pořízení a montáž plošiny pro imobilní občany.

zobrazit v mapě
Jiří Zelený - Stavební úpravy RD na krátkodobé ubytování

Jiří Zelený - Stavební úpravy RD na krátkodobé ubytování

Žadatel chtěl diverzifikovat svoji podnikatelskou (zemědělskou) činnost rozšířením nabídky svých produktů o ubytovací prostory. Bytovou jednotku v 1 NP užíval uživatel k soukromému bydlení, v druhém NP byli nutné částečné úpravy k vybudování ubytování, včetně 3 NP vznikly cca 4 apartmány, vzniklá ubytovací kapacita měla mít celkem 10 lůžek. V postranní části objektu se nacházely prostory, ve kterých chtěl žadatel vybudovat půjčovnu sportovního vybavení (kola, lyže).

Vyplacená dotace: 996 444,-

Výsledkem projektu bylo malokapacitní ubytovací zařízení ke krátkodobému ubytování a půjčovnaa sportovního vybavení, včetně sportovního vybavení (lyže, běžky, kola. Ve 2 NP byly odděleny vchody do jednotlivých pokojů, vznikly 2 pokoje po 2 lůžkách, společenská místnost, sociální zázemí a kuchyň, ve 3 NP - v podkrovím prostoru, byly vybudovány 3 pokoje po 2 lůžkách, obývací pokoj a kuchyň. Pokoje byly vybaveny nábytkem, společenské místnosti navíc krbovými kamny, audiovizuální technikou aj. Bylo vybaveno o i sociální zázemí, kuchyně. Projekt výrazně prospěl k  podpoře cestovní ruchu v této části Pošumaví.

zobrazit v mapě

Nová Ves - Pozvednutí společenského, kulturního a spolkového života

V obci Nová Ves u Kdyně chyběli mobilní zařízení využitelné pro akce konané pod širým nebem. Předmětem projektu bylo pořízení velkoprostorového stanu o rozměru 6x12m, včetně jeho vybavení, tj. sety: stůl + lavice, benzínová elektrocentrála, venkovní tepelné zářiče a zářivková svítilna. Tento stan bude sloužit i okolním obcím.

Vyplacená dotace: 133 539,-

V rámci projektu byl zakoupen stan, benzinová elektrocentrála, 13 stolů, 26 židlí, 4 y kamna, agregát, láhve PB s náplněmi, 2 svítidla.Vzniklo tak zázemí potřebné pro pěstování kulturního života, tedy pro pořádání tradičních slavností, společenských akcí, činnost místních spolků. Mobilní vytápění, pořízení v rámci projektu zajistí využití stanu i za nepřízně počasí.

zobrazit v mapě

Červené Poříčí - Budování zázemí pro spolkovou činnost na pozemku p.č. 111/1, k.ú. Červené Poříčí

Pozemek p.č. 111/1 v Červeném Poříčí byl určen pro využití sportoviště a rekreační plochy. Zatravněná plocha o celkové rozloze 13 988 m2 byl převažující měrou využívána ke sportovní činnosti místního Sboru dobrovolných hasičů. Pozemek a stávající objekt stavebních buněk byl využíván při dalších společensko-kulturních akcích, např. stavění máje, oslav Dne dětí, pořádání táboráků, pouťových oslav, oslav a výročí spolku SDH, aj. příležitostech. Nejvce však pozemek využívají členové SDH, k jejichž činnosti bylo nutné vyrvořit potřebné zázemí, r. 2006 byly osazeny 2 stavební buňky, opláštěny palubkovým dřevěným obkladem. V r. 2008 byly zakoupeny další 2 stavební buňky, spojené, jež bylo třeba také opláštit. Opláštění buněk, přívod vody na uvedený pozemek, včetně venkovních úprav byl předmětem tohoto projektu.

Vyplacená dotace: 180 000,-

Díky projektu bylo vytvořeno kvalitní zázemí pro potřeby spolků, působících v obci Červené Poříčí, pro sportovní, kulturní a rekreační činnost. Byly opláštěny a zastřešeny 2 skladové buňky palubkovým dřevem, zavedena vodovodní přípojka na pozemek, provedeny venkovní úpravy v okolí buněk. Ve vzniklých prostorách bylo možné lépe realizovat spolkovou činnost, zároveň byl esteticky vylepšen vzhled obce.

zobrazit v mapě

Loučim - Stavební úpravy přízemí budovy OÚ Loučim

Obec Loučim nemá zajištěnou občanskou vybavenost v oblasti krytých prostor ke sport. a kulturnímu využití dětí, mládeže, vhodné prostory nemají ani místní spolky - TJ Sokol Loučim, SDH, chybí školské, předškolské zařízení. Současný stav tělocvičny a ostatních volných prostor v přízemí budovy OÚ Loučim (sociální zařízení a topení) bylo v nevyhovujícím stavu. Díky projektu mohl vzniknout v přízemí budovy OÚ Loučim moderní víceúčelové zařízení, které mělo sloužit místním občanům, především dětem a mládeži a místním spolkům pro volnočasové aktivity, sportovní vyžití a kulturní a společenské akce.

Vyplacena dotace: 718 817,-

Díky projektu bylo opraveno přízemí budovy OÚ Loučim na víceúčelové zařízení. Vznikla malá tělocvična, dvoupokojová klubovna pro děti, mládež a TJ Sokol, Spolková místnosti pro činnost SDH, v rámci projektu byla dále vyměněna okna a dveře, vybudováno sociální zařízení s kotlem s ohřívačem. Víceúčelové zařízení mělo sloužit všem místním občanům včetně dětí, mládeže i místních spolků pro využití volného času v oblasti sportu, kultury a konání společenských akcí.

zobrazit v mapě

Město Klatovy - Oprava střechy kaple ve Vícenicích

Uvedená stavba se nacházela ve středu obce Vícenice a tvořila její dominantu. Byla postavena v roce 1897 jako přízemní nepodsklepený objekt, bez izolace proti vlhkosti, s obvodovými konstrukcemi zděnými a sedlovou střechou krytou taškami, krytina byla dožilá, sloupy staticky narušené. V první etapě došlo k demontáži pokrývačské konstrukce, konstrukce pokrývačské montáže, konstrukci klempířské a tesařské u zvonice.

Vyplacená dotace: 76 978,-

V kapli ve Vícenicích byla odstraněna stávající krytina střechy, latění, očištěna stávající krovová konstrukce pomocí nástřiku lignofixu EKO. Dále byla provedena montáž latění, folie a krytiny (Bobrovka pálená režná). V souvislosti s výměnou krytiny byla provedena i oprava říms a štítů. Opravena byla též konstrukce zvoničky.

zobrazit v mapě