Navigace

Obsah

Povinné orgány MAS

 

 

ORGÁNY MAS POŠUMAVÍ

VÝKONNÁ RADA - STATUTÁRNÍ ORGÁN (rozhodující orgán)
 • Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
 • Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou 
 • Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem
 • Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem 
 • Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou 

 • Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Vondráčkem
 • Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Princ, OSVČ 
 • Plánicko z.s.p.o., zastoupené Zdeňkem Pavlíčkem
 • Jan Helíšek, OSVČ
 • Ing. Zdeněk Hynčík, OSVČ

 

Činnost výkonné rady je dána stanovami Místní akční skupiny Pošumaví z.s. a dalšími dolumenty v souvislosti se standardizací MAS. Výkonná rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedy, kteří zastupují spolek navenek. V současné době jsou do těchto funkcí zvoleni:

Předseda:        

Ing. Martin Kříž, nominován za Město Klatovy 


Místopředsedové:      

Ing. Hana Kalná, nominována za Prácheňsko z.s.p.o.

Zdeněk Pavlíček, nominován za Plánicko z.s.p.o.


Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Pošumaví, z.s.., a tvoří ji všichni členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti spolku určených stanovami a vlastním jednacím řádem.

 
Výběrová komise MAS Pošumaví (výběrový orgán)
 
 • LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem 
 • Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čápovou
 • Eva Mašková, OSVČ
 • Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba
 • Petr Klásek, fyzická osoba
 • Ing. Radana Šašková, fyzická osoba
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
 • Ing. Jiří Hamhalter, fyzická osoba
 • Ing. Stanislav Šlehofer,  OSVČ
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Olgou Kalčíkovou
 • Bc. Markéta Vondrová, fyzická osoba
 • SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA
 • Komunitní škola Kdyně, o.s., zastoupená Ing. Lucií Cihlářovou

    
Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.

 

Zájmové skupiny

 

1. Infrastruktura, služby a kvalita života na venkově

Zaměření zájmové skupiny:

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb, technické a dopravní infrastruktury, včetně protipovodňových a protierozních opatření. Zlepšení kvality života v obcích, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova.

Členové:

Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska z.s., Farma Číhaň s.r.o.., Panoráma z.s., Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, z.s., Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., okresní organizace SPMP Klatovy, Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická farnost Sušice, Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Atrium, s.r.o., Mgr. Kamil Pikhart -OSVČ, Eva Mašková - OSVČ,, Ing. Zdeněk Hynčík, Ing. Václav Hlinka, Ing. Stanislav Šlehofer, Mgr. Pavel Princ.

Členy jsou fyzické i právnické osoby, jejichž hlavním předmětem zájmu je komplexní přístup k vyváženému rozvoji území ve veřejném zájmu.

 

2. Rozvoj podnikání a jeho diverzifikace, regionální marketing a cestovní ruch

Zaměření zájmové skupiny:

Podpora rozvoje drobného podnikání a diverzifikace hospodářských činností zemědělců, tvorba nových pracovních míst. Zvýšení úlohy cestovního ruchu pro posílení místní ekonomiky a vytváření podmínek pro lepší propagaci regionu, marketing a spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informační činnosti. 

Členové:

Sdružení obcí Kdyňsko, Město Kasejovice, Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské katakomby z.s., Lamberská stezka, z.s., Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad, z.s., Modelklub č. 186 Bolešiny, MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Statek Sobětice s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s., Veterinární centrum, s.r.o.

Členy jsou ostatní podnikající osoby (fyzické i právnické) s převažujícími činnostmi na venkově obecně, na zemědělské půdě, PUPFL, při těžbě a zpracování dřevních hmot, v cestovním ruchu, rekreaci atd. Podnikající osoby, neziskové organizace, osoby, odborníci, občané, jejichž hlavním zájmem je otázka zajištění rekreace a rozvoje cestovního ruchu v území.

 

3. Vzdělávání

Zaměření zájmové skupiny:

Zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a environmentální výchovy a osvěty a využití vzdělávací kapacity území MAS pro rekvalifikace a diverzifikace dovedností pro vytváření pracovních příležitostí.

Členové:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Komunitní škola Kdyňsko o.s., Komunitní škola Švihov, o.s., Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, z.s.., Úhlava o.p.s., Security Investment, s.r.o., Vlastimil Hálek - OSVČ.

Členy zájmové skupiny jsou ty organizace (fyzické i právnické) i občané, jejichž specifickou prioritou je otázka rozvoje vzdělanosti v území.

 

4. Životní prostředí a přírodní bohatství

Zaměření zájmové skupiny:

Ochranou přírodního bohatství zvyšovat přitažlivost jak pro obyvatele a návštěvníky regionu.

Členové:

DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK, o.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o., EPIN s.r.o., Jan Helíšek

Členy zájmové skupiny jsou ty organizace či jednotlivci, kteří se podílejí na ochraně přírodních zdrojů v regionu působnosti, a to jak na profesionální , tak dobrovolné bázi.

 

Dozorčí rada

 • Epin, s.r.o., zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
 • Střední Pošumaví z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Kutilem
 • Město Sušice, zastoupené Bc. Petrem Mottlem

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti pro region   

 • Petr Klásek, starosta obce Chanovice
 • Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
 • Jiří Jukl, Střední Pošumaví z.s..p.o.
 • Mgr. Karel Zrůbek, Prácheňsko z.s.p.o.
 • + další podle projednávané problematiky

 

Pracovní skupina pro rozvoj místního hospodářství a cestovního ruchu

 • Ing. Petr Šátral, hotel Centrál Klatovy,
 • Ing. Makéta Janotová, Úhlava o.p.s. 
 • Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. Veterinární centrum s.r.o.
 • Ing. Libuše Poskočilová, Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál
 • + další podle projednávané problematiky   

 

VÝKONNÍ PRACOVNÍCI:

CLLD

 • Ing. Markéta Baštařová Janotová - vedoucí manažerka CLLD a MAS
 • Eva Kyrálová - manažerka PRV
 • Ing. Jan Kolář - manažer IROP a OP Zaměstnanost
 • Věra Dvořáková - administrativní pracovnice IROP a OP Zaměstnanost
 • Ing. Jiří Kaisr - administrativní pracovník PRV

 

MAP

 • Mgr. Jindřich Haišman - hlavní manažer a koordinátor MAP II
 • Ing. Marie Kaufnerová - koordinátorka spádovosti škol a projektu MAP II
 • Ing. Ivo Šašek, CSc. - manažer projektu spolupráce Venkov 21. století
 • Jindřiška Bělohlavá, DiS - finanční a administrativní manažerka MAP II
 • Václava Šulanová - koordinátorka a administrátorka projektu MAP II

 

 Právní forma Místní akční skupiny Pošumaví

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. rozhodla na svém jednání 4.12.2014 o změně právní formy sdružení na zapsaný spolek s účinností od 1.12.2014.

Valná hromada zároveň rozhodla, že přenese sídlo spolku ze Švihova do Klatov a to rovněž s účinností od 1.12.2014. Nová kontaktní adresa spolku je:
Místní akční skupina Pošumaví z.s.
Plánická 174
339 01 Klatovy
IČ, DIČ a číslo účtu zůstávají v platnosti a jsou stejné jako u dřívějšího zájmového sdružení právnických osob.