Navigace

Obsah

Povinné orgány MAS

 

 

ORGÁNY MAS POŠUMAVÍ

VÝKONNÁ RADA - STATUTÁRNÍ ORGÁN (rozhodující orgán)
 • Kdyňsko, zastoupený Ing. Vladislavem Vilímcem
 • Klub přátel Klatovska, z.s., zastoupený Věrou Kadlecovou 
 • Město Klatovy, zastoupené Ing. Martinem Křížem
 • Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, zastoupený Jířím Juklem 
 • Prácheňsko z.s.p.o., zastoupené Ing. Hanou Kalnou 

 • Úhlava o.p.s., zastoupená Ing. Pavlem Honzíkem
 • Veterinární centrum s.r.o., zastoupené Ing. Tomášem Zeleným, Ph.D.
 • Klatovské katakomby, z. s., zastoupené Ing. Václavem Chroustem 
 • Plánicko z.s.p.o., zastoupené Ing. Josefem Sommerem
 • Jan Helíšek, OSVČ
 • Ing. Zdeněk Hynčík, OSVČ

 

Činnost výkonné rady je dána stanovami Místní akční skupiny Pošumaví z.s. a dalšími dolumenty v souvislosti se standardizací MAS. Výkonná rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedy, kteří zastupují spolek navenek. V současné době jsou do těchto funkcí zvoleni:

Předseda:        

Ing. Martin Kříž, nominován za Město Klatovy 


Místopředsedové:      

Ing. Hana Kalná, nominována za Prácheňsko z.s.p.o.

Ing. Josef Sommer, nominován za Plánicko z.s.p.o.


Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS Pošumaví, z.s.., a tvoří ji všichni členové spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech činnosti spolku určených stanovami a vlastním jednacím řádem.

 
Výběrová komise MAS Pošumaví (výběrový orgán)
 
 • LAMBERSKÁ STEZKA, spolek, zastoupená Karlem Baumrukem 
 • Město Kasejovice, zastoupené Ing. Marií Čápovou
 • Eva Mašková, OSVČ
 • Ing. Eliška Heidlerová, fyzická osoba
 • Petr Klásek, fyzická osoba
 • Ing. Radana Šašková, fyzická osoba
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, zastoupené Ing. Jaromírem Kolářem
 • Ing. Pavel Vondráček, fyzická osoba
 • Ing. Stanislav Šlehofer,  OSVČ
 • Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, zastoupená Olgou Kalčíkovou
 • Bc. Markéta Vondrová, fyzická osoba
 • SPMP ČR pobočný spolek Klatovy, zastoupený Mgr. Věra Tomaierová MPA
 • Komunitní škola Kdyně, o.s., zastoupená Ing. Lucií Cihlářovou

    
Výběrová komise provádí výběr projektů podle předem stanovených výběrových kritérií a sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodové hodnoty.

 

Zájmové skupiny

1. Infrastruktura, služby a kvalita života na venkově

Členové:

Město Klatovy, Město Sušice, Plánicko z.s.p.o., Běleč, z.s.p.o., Klub přátel Klatovska z.s., Farma Číhaň s.r.o.., Panoráma z.s., Vlastivědná společnost Regio v Klatovech, z.s., Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Tuláci, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., okresní organizace SPMP Klatovy, Pošumavské sportovní sdružení Klatovy, Římskokatolická farnost Sušice, Sportovní klub Bolešiny, Tělovýchovná jednota Haas Chanovice, Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín, Alfastav, spol. s r.o., Atrium, s.r.o., Milan Doležal - OSVČ, Mgr. Kamil Pikhart -OSVČ, Eva Mašková - OSVČ,, Ing. Zdeněk Hynčík, Ing. Václav Hlinka, Ing. Stanislav Šlehofer, Mgr. Pavel Princ.

Zaměření zájmové skupiny:

Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb, technické a dopravní infrastruktury, včetně protipovodňových a protierozních opatření. Zlepšení kvality života v obcích, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova

2. Rozvoj podnikání a jeho diverzifikace, regionální marketing a cestovní ruch

Členové:

DSO Kdyňsko, Město Kasejovice, Střední Pošumaví z.s.p.o., Klatovské katakomby z.s., Lamberská stezka, z.s., Spolek pro rozvoj zemědělského podnikání - jihozápad, z.s., Modelklub č. 186 Bolešiny, MASO WEST, s.r.o., Auto Kalný s.r.o., Farma Loužná, Statek Sobětice s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice, Výrobně obchodní družstvo Velký Bor, Měcholupská zemědělská a.s., Asavet, a.s., Veterinární centrum, s.r.o., Jitka Pyšková

Zaměření zájmové skupiny:

Podpora rozvoje drobného podnikání a diverzifikace hospodářských činností zemědělců, tvorba nových pracovních míst. Zvýšení úlohy cestovního ruchu pro posílení místní ekonomiky a vytváření podmínek pro lepší propagaci regionu, marketing a spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informační činnosti. 

3. Vzdělávání

Členové:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy, Komunitní škola Kdyňsko o.s., Komunitní škola Švihov, o.s., Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, z.s.., Úhlava o.p.s., Security Investment, s.r.o., Vlastimil Hálek 

Zaměření zájmové skupiny:

Zvýšení dostupnosti celoživotního vzdělávání a environmentální výchovy a osvěty a využití vzdělávací kapacity území MAS pro rekvalifikace a diverzifikace dovedností pro vytváření pracovních příležitostí

4. Životní prostředí a přírodní bohatství

Členové:

DSO Měčínsko, Prácheňsko z.s.p.o., OTISK, o.s., Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Plánice, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klatovy I - Střed, Ekofarma Bílek, s.r.o., EPIN s.r.o., Jan Helíšek

Zaměření zájmové skupiny:

Ochranou přírodního bohatství zvyšovat přitažlivost jak pro obyvatele a návštěvníky regionu

 

Dozorčí rada

 • Epin, s.r.o., zastoupená Ing. Miroslavou Vackovou
 • Mgr. Pavel Princ - fyzická osoba
 • Město Sušice, zastoupené Bc. Petrem Mottlem

 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti pro region   

 • Petr Klásek, starosta obce Chanovice
 • Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
 • Jiří Jukl, Střední Pošumaví z.s..p.o.
 • Mgr. Karel Zrůbek, Prácheňsko z.s.p.o.
 • + další podle projednávané problematiky

 

Pracovní skupina pro rozvoj místního hospodářství a cestovního ruchu

 • Ing. Petr Šátral, hotel Centrál Klatovy,
 • Ing. Makéta Janotová, Úhlava o.p.s. 
 • Ing. Tomáš Zelený, Ph.D. Veterinární centrum s.r.o.
 • Ing. Libuše Poskočilová, Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál
 • + další podle projednávané problematiky   

 

VÝKONNÍ PRACOVNÍCI:

CLLD

 • Ing. Markéta Baštařová Janotová - vedoucí zaměstnanec CLLD
 • Eva Kyrálová - manažerka PRV
 • Ing. Jan Kolář - manažer IROP a OP Zaměstnanost
 • Bc. Alžběta Merglová - administrativní pracovnice IROP a OP Zaměstnanost
 • Ing. Jiří Kaisr - administrativní pracovník PRV

 

MAP

 • Ing. Radana Šašková - koordinátorka MAP Klatovy
 • Mgr. Jindřich Haišman - koordinátor MAP Sušice
 • Ing. Radka Schustrová - koordinátorka MAP Horažďovice
 • ng. Marie Kaufnerová - metodička MAP Horažďovice, Klatovy, Sušice
 • Ing. Ivo Šašek, CSc. - finanční a administrativní manažer MAP Klatovy
 • Jindřiška Bělohlavá, DiS - finanční a administrativní manažerka MAP Sušice a Horažďovice

 

 Právní forma Místní akční skupiny Pošumaví

Valná hromada Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. rozhodla na svém jednání 4.12.2014 o změně právní formy sdružení na zapsaný spolek s účinností od 1.12.2014.

Valná hromada zároveň rozhodla, že přenese sídlo spolku ze Švihova do Klatov a to rovněž s účinností od 1.12.2014. Nová kontaktní adresa spolku je:
Místní akční skupina Pošumaví z.s.
Plánická 174
339 01 Klatovy
IČ, DIČ a číslo účtu zůstávají v platnosti a jsou stejné jako u dřívějšího zájmového sdružení právnických osob.