Navigace

Obsah

Přehled dotačních programů Plzeňského kraje

Typ: ostatní
Informace zástupkyně hejtmana Plzeňského kraje paní Mgr. Olgy Kalčíkové veřejnosti v regionu působnosti MAS Pošumaví

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vám poslala na vědomí a pro možnou inspiraci přehled programů, které byly schváleny Radou Plzeňského kraje dne 24.1.2006, a které může využít široká veřejnost

Jedná se o tyto programy:

 

1) Dotační programy v oblasti mládeže a sportu

a) Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2006 (termín pro podání žádostí do: 3.3.2006)

b) Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2006 (termín pro podání žádostí do: 3.3.2006)

c) Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2006 (do 3.3.2006)

d) Podpora tělovýchovy a sportu v PK v roce 2006  (do 3.3.2006)

2) Výstavba víceúčelových hřišť s umělým povrchem a rekonstrukce povrchů tělocvičen a sportovních hal v PK (do 3.3.2006)

Zásady poskytování dotací z rozpočtu PK pro oblast mládeže a sportu v rámci gesce Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK pro rok 2006 (můžete najít na stránkách www.plzensky-kraj.cz ).

3) Grantový program PK v oblasti kultury pro rok 2006 (podání žádostí do 10.3.2006, do 12.00 hodin):

Předmět podpory:  kulturní projekty v oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, literatura, audiovize, kulturní dědictví,
a nově též postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS - ARTAMA a pořadateli z pověření MK ČR)

4) Zachování a obnova kulturních památek PK (podání žádosti do 15.3, do 16.00 hodin):

Předmět podpory:
- dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky (střešní pláště, krovové konstrukce, statické zajištění objektů, fasády včetně průzkumů, výplně  okenních
a dveřních otvorů, týkající se repase a obnovy původních řešení, restaurování umělecko řemeslných prvků, detailů a nástěnných maleb)

- dotace na restaurování ohrožených umělecko řemeslných a  výtvarných děl umístěných v krajině

- dotace na podporu průzkumů k hlubšímu poznání historické hodnoty a ochrany památkových objektů. Jedná se zejména
o archelolgické, stavebně historické, dendrochronologické průzkumy a archivní rešerše

- dotace na podporu prezentace památkového fondu včetně osvětových aktivit. Jedná se zejména o sborníky přednášek
a další výstupy z odborných seminářů, konferencí
a prezentačních výstav k památkové péči

 

Dotace může být poskytnuta max.do výše 70% celkových rozpočtových nákladů v r. 2006 na konkrétní akci, která je předmětem žádosti, při obnově kulturní památky v přísl. kalend. roce, nejvýše však ve výši 1 000 000,-Kč. V případě restaurátorských prací (restaurování umělecko řemeslných prvků, detailů a nástěnných maleb, dotace na restaurování ohrožených umělecko řemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru) a obnovy sakrálních staveb (kostel, klášter, kaple) max. do výše 90% celk. rozpoč. nákladů na konkrétní akci, která je předmětem žádosti, při obnově kulturní památky v příslušném kalendářním roce, nejvýše však ve výši 1 000 000,-Kč

/oproti roku 2005 se Program rozšířil o dotace na  restaurování ohrožených umělecko řemeslných a výtvarných děl umístěných
v krajině a také restaurování uměl. řemesl. prvků, detailů a nástěnných maleb a také se navýšila nejvyšší možná výše dotace při  obnově kulturní památky v příslušném roce
na 1 000 000,-Kč/

5) Obnova historického stavebního  fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (do 15.3.2006, do 16.00 hodin):

Předmět podpory:

- Podpora regenerace veřejných ploch, zeleně a drobných staveb dotvářejících prostředí památkových rezervací a zón

- Dotace na stavební a umělecko řemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitosti,která není prohlášena za kulturní památku, ale nachází se na území rezervací a zón

- Dotace na stavební a umělecko řemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou objektů drobné architektury dotvářející kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky

Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 30% celkových rozpočtových nákladů v r. 2006 na konkrétní akci, která je předmětem žádosti a bude realizovaná v příslušném roce, nejvýše však ve výši 200 000, - Kč.

V případě předmětu podpory na stavební a umělecko řemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou objektů drobné architektury dotvářející kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky může být dotace poskytnuta maximálně do výše 90% celkových rozpoč. nákladů na konkrétní akci, která je předmětem žádosti a bude realizována v příslušném kalendářním roce, nejvýše však ve výši 30 000, - Kč.

Připomínám, že ještě  běží  tyto programy, které byly schváleny RPKdne 10.1.2006:

 

- Pravidla a programy pro poskytování finančních prostředků na ekologické projekty v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2006 (dále jen Pravidla). Příjem žádostí bude ukončen 10.3.2006 ve 14:00 hodin,

- Pravidla Plzeňského kraje pro poskytování finančních prostředků pro oblast ochrany vod a zásobování pitnou vodou (dále jen Pravidla). Jedná se o rozšíření původních pravidel o oblast zásobování pitnou vodou (žádosti příjímány průběžně).

- Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v roce 2006. Žádosti měst, obcí či venkovských mikroregionů jsou přijímány v termínu do 28.2.2006.

  

Více informací můžete najít na stránkách
www.plzensky-kraj.cz .

Samozřejmě ráda zprostředkuji potřebné informace
i kontakty, o něž byste  případně měli zájem.
 
S přáním pevného zdraví a srdečným pozdravem

Olga Kalčíková v.r.

 

 

 


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod