Obsah

Podopatření LEADER +

Typ: ostatní
(podopatření Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 2.1.4. Rozvoj venkova)

Ministerstvo zemědělství na základě Smlouvy o přistoupení k EU, umožňující využití opatření typu LEADER+ vyhlásilo 10. 9. 2004 podmínky pro poskytování finanční pomoci z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pro období 2004 – 2006. Možnost získání pomoci MAS z OP Zemědělství je omezena na tříleté období. Podporu MAS lze poskytovat pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními akčními skupinami. Tato podpora je určena především těm oblastem, ve kterých je již k dispozici dostatečná administrativní kapacita a zkušenosti s akcemi typu místního rozvoje venkova. Strategie bude implementována prostřednictvím individuálních projektů. LEADER+ je financován z fondů EU 70-80% a ze státního rozpočtu ČR.

LEADER+ je určeno venkovským oblastem; jeho cílem je podněcovat a podporovat subjekty na místní úrovni k úvahám nad možnostmi jejich území v dlouhodobější perspektivě. Záměrem je podporovat realizace originálních strategií udržitelného rozvoje, jejichž cílem je uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, zlepšování kvality života, životního prostředí a posílení ekonomického prostředí. Budou podporovány územní strategie, které jsou příkladem kvalitních pilotních projektů spolupráce a mohou následně být realizovány i v dalších venkovských oblastech.

Pro potřeby podopatření LEADER+ byla Místní akční skupinou Pošumaví vypracována Integrovaná územní strategie rozvoje venkova MAS Pošumaví a předložena k výběrovému řízení na Ministerstvo zemědělství (resp. SZIF). Seznam vybraných MAS bude zveřejněn v lednu 2005.

Pro realizaci strategie bylo vybráno téma 2:

Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech

Udržení a rozvoj kvalitních služeb jsou nezbytné podmínky pro život venkovských oblastí. Ve své podstatě také posilují přitažlivost těchto oblastí. Je třeba omezovat diskriminaci a podporovat začleňování slabších vrstev stejně jako rovnost mezi muži a ženami. Zvyšovat atraktivitu území, aby se udrželo, ale i přilákalo obyvatelstvo.

Aktivity, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou např.: 

 • průzkumy, analýzy, expertizy, předběžné studie,

 

 • kulturní, společenské a zábavné akce související s tématem (festivaly, slavnosti, pouti),
 • vzdělávání,
 • informace pro uživatele,
 • propagace, vnitřní komunikace,
 • služby nezbytné pro hospodářství a život obyvatelstva na venkově,
 • podpora pracovních aktivit, včetně s tím souvisejících studií, se zřetelem na dostupnost těchto oblastí, hromadnou dopravu, správu a obnovu veřejných nezastavěných prostranství s cílem podporovat zlepšení stavu životního prostředí, zapojit slabší vrstvy a respektovat rovnost příležitostí,
 • snahy uplatnit nové služby,
 • vytváření a obnova multifunkčních společenských prostor,
 • posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro širokou veřejnost,
 • modernizace veřejných služeb,
 • podpora iniciativ majících za cíl využívání obnovitelných zdrojů paliv a energie,
 • studie a práce v oblasti ochrany rázu krajiny,
 • aktivity, jejichž cílem je integrace slabších vrstev do společnosti a podpora jejich potřeb

 

Místní akční skupina Pošumaví v tomto programovacím období neuspěla.

 


Vytvořeno: 13. 4. 2016
Poslední aktualizace: 30. 1. 2017 10:47
Autor: admin prevod