Navigace

Obsah

Základní programové dokumenty

Typ: ostatní
Alokace PRV na léta 2014 - 2020 Základními programovými dokumenty jsou Společný strategický rámec (SSR), Dohoda o partnerství a Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020.

Společný strategický rámec je dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Evropskými strukturálními a investičními fondy jsou Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (KF), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF).


Mezi Českou republikou a Evropskou komisí byla dne 26. srpna 2014 uzavřena Dohoda o partnerství, která definuje hlavní oblasti podpor a priority ČR napříč všemi dotčenými fondy.

Koordinátorem Dohody o partnerství bylo Usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. 11. 2012 ustanoveno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Více informací o koordinačních aktivitách MMR naleznete na webových stránkách Strukturálních fondů.

K naplňování Dohody o partnerství přispějí jednotlivé programy, mezi které patří Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV). PRV úspěšně navazuje na předcházející programové dokumenty: Program rozvoje venkova 2007 – 2013, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v ČR, Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004–2006 či programy SAPARD a Leader ČR.


Příloha

Vytvořeno: 8. 7. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 8:48
Autor: Ing. Ivo Šašek