Navigace

Obsah

Opatření 1.3.1 Sociální podnikání - tvorba pracov. příležitostí pro znevýhodněnou skupinu obyvatel

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Specifický cíl strategie

1.3 SCLLD:Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

Název

opatření

1.3.1: Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 2.2:Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)

Popis opatření

Za podpory místní samosprávy vytvořit sociální podnik, zaměřený na podnikání v oblastech, které mají charakter služeb v dané oblasti chybějících. Vytvoří se tím nová pracovní místa zejména pro osoby se zdravotním postižením nebo zkrácené pracovní úvazky pro pečující osoby, matky na rodičovské dovolené apod.    

 

Typy projektů

- nákup nebo rekonstrukce potřebných prostor pro rozvoj kapacit sociálního podnikání

- vybavení prostor sociálního podnikání pro poskytování nových služeb a produktů

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- církevní organizace

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty-CLLD

 

10.výzva Sociální podnikání (27.7.2018 - 12.10.2018)

15. výzva Sociální podnikání (5.6.2019 - 30.9.2019)

 


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 3. 12. 2019 9:43
Autor: