Navigace

Obsah

Opatření 1.2.2 Sociální služby - terénní služby, sociální prevence a poradenství

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství

 

1.2:Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby

 

Název

opatření

1.2.2: Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi)

Popis opatření

Cílem opatření je vytvořit funkční materiálně-technické zázemí pro činnost sociálních služeb, které se zaměřují na poskytování sociální pomoci, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. K tomu jsou zapotřebí nejen kapacity jednotlivých sociálních zařízení, ale je nezbytné, aby tyto služby byly poskytovány obyvatelům na rozlehlém území MAS Pošumaví. Jedná se tedy o vybavení mobilních terénních služeb, které umožní poskytování těchto služeb i v malých obcích nebo odlehlých lokalitách Pošumaví, které jsou oprávněny poskytovat sociální služby ve smyslu §35 zákona č. 108/2006 Sb., kde nejsou výhradní podporovanou skupinou senioři.   

 

Typy projektů

Aktivity a projekty pro realizaci výše uvedených opatření budou vycházet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a budou zaměřeny na:

- nákup mobilních prostředků pro poskytování sociální pomoci, sociální prevence a odborného sociálního poradenství zejména v malých obcích a odlehlých lokalitách rozlehlého území MAS Pošumaví

- pořízení vybavení pro činnost mobilních a ambulantních služeb potřebnými pomůckami pro práci v terénu

- zajištění mobility pro osoby se zdravotním postižením v regionu, a tím kompenzace jejich sociálního vyloučení v důsledku zdravotních nebo věkových důvodů

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- církevní organizace

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

 

8. výzva Mobilita sociálních služeb (3.4.2018 - 8.6.2018)


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 3. 12. 2019 9:51
Autor: