Navigace

Obsah

Opatření 1.2.1 Sociální služby - zařízení pro sociální služby

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj.

Specifický cíl strategie

1.2:Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby

Název

opatření

1.2.1: Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj

 

Vazba na specifický cíl IROP

4.1  Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi)

Popis opatření

Při komunitním projednávání řešení sociální situace na Klatovsku je zřejmé, že chybí domovy se zvláštním režimem, které poskytují pobytové služby osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí (v žádném případě se nejedná o klasické domovy pro seniory). V regionu není domov se zvláštním režimem provozován. Dalším možným řešení, zejména pro menší obce, je podpora samostatného bydlení s cílem posloužit výše uvedeným skupinám, ve formě bytových jednotek. Cílem opatření bude nákup nebo rekonstrukcí řešit rozšíření kapacit pro tyto sociální služby, včetně vybavení dle specifických potřeb uživatelů. Podle konkrétních požadavků je součástí těchto opatření i vyčlenění nezbytných prostor pro sociální pracovníky, kteří budou vykonávat potřebné sociální služby. Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle §44 zákona č. 180/2006 Sb.

Typy projektů

- nákupem nebo rekonstrukcí řešit rozšíření kapacit pro sociální služby

- úpravy prostor pro poskytování sociálních pobytových služeb a jejich vybavení

- vytvoření prostor pro sociální pracovníky

- sociálně terapeutická dílna

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- církevní organizace

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele a potřebné dokumenty:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

 

9. výzva Rozvoj sociálních služeb (27.7.2018 - 12.10.2018) PRODLOUŽENO do 31.12.2018

18. výzva Rozvoj sociálních služeb (12.8.2019 - 20.12.2019)

21. výzva Rozvoj sociálních služeb (17.12.2020 - 31.1.2021)

 


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 8. 1. 2021 15:47
Autor: