Navigace

Obsah

Návrh programového rámce v IROP pro Pošumaví

Typ: ostatní
Místní akční skupina Pošumaví na základě schváleného Integrovaného regionálního operačního programu a komunitního projednání v regionu Pošumaví navrhla do své strategie CLLD následující programový rámec.

Programový rámec IROP

Specifický cíl strategie

1.2:Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby

 

Název

opatření

 1. 1.2.1: Podpora nákupu, výstavby nebo rekonstrukce stávajících zařízení pro rozvoj sociálních služeb a pro jejich komunitní rozvoj

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 1. (vazba na SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi)

Popis opatření

Při komunitním projednávání řešení sociální situace na Klatovsku je zřejmé, že chybí domovy se zvláštním režimem, které poskytují pobytové služby osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí (v žádném případě se nejedná o klasické domovy pro seniory). V regionu není domov se zvláštním režimem provozován. Dalším možným řešení, zejména pro menší obce, je podpora samostatného bydlení s cílem posloužit výše uvedeným skupinám, ve formě bytových jednotek. Cílem opatření bude nákup nebo rekonstrukcí řešit rozšíření kapacit pro tyto sociální služby, včetně vybavení dle specifických potřeb uživatelů. Podle konkrétních požadavků je součástí těchto opatření i vyčlenění nezbytných prostor pro sociální pracovníky, kteří budou vykonávat potřebné sociální služby. Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle §44 zákona č. 180/2006 Sb.

 

Typy projektů

Aktivity a projekty pro realizaci výše uvedených opatření budou vycházet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a budou zaměřeny na:

- nákupem nebo rekonstrukcí řešit rozšíření kapacit pro sociální služby

- úpravy prostor pro poskytování sociálních pobytových služeb a jejich vybavení

- vytvoření prostor pro sociální pracovníky

- sociálně terapeutická dílna

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- církevní organizace

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 6 75 10
 1. Kapacita služeb a sociální práce
 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

5 54 01

 1. Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

 1. Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

 

Specifický cíl strategie

1.2:Zajištění potřebné infrastruktury pro sociální služby

 

Název

opatření

 1. 1.2.2: Podpora vybavení mobilního týmu pro poskytování terénních služeb sociální prevence a sociálního poradenství

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

 1. (vazba na SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi)

Popis opatření

Cílem opatření je vytvořit funkční materiálně-technické zázemí pro činnost sociálních služeb, které se zaměřují na poskytování sociální pomoci, sociální prevence a odborného sociálního poradenství. K tomu jsou zapotřebí nejen kapacity jednotlivých sociálních zařízení, ale je nezbytné, aby tyto služby byly poskytovány obyvatelům na rozlehlém území MAS Pošumaví. Jedná se tedy o vybavení mobilních terénních služeb, které umožní poskytování těchto služeb i v malých obcích nebo odlehlých lokalitách Pošumaví, které jsou oprávněny poskytovat sociální služby ve smyslu §35 zákona č. 108/2006 Sb., kde nejsou výhradní podporovanou skupinou senioři.   

 

Typy projektů

Aktivity a projekty pro realizaci výše uvedených opatření budou vycházet ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a budou zaměřeny na:

- nákup mobilních prostředků pro poskytování sociální pomoci, sociální prevence a odborného sociálního poradenství zejména v malých obcích a odlehlých lokalitách rozlehlého území MAS Pošumaví

- pořízení vybavení pro činnost mobilních a ambulantních služeb potřebnými pomůckami pro práci v terénu

- zajištění mobility pro osoby se zdravotním postižením v regionu, a tím kompenzace jejich sociálního vyloučení v důsledku zdravotních nebo věkových důvodů

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace

- příspěvkové organizace organizačních složek státu

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- církevní organizace

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 6 75 10
 1. Kapacita služeb a sociální práce
 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

5 54 01

 1. Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

5 54 02

 1. Počet poskytovaných druhů sociálních služeb

 

 

Specifický cíl strategie

1.3 SCLLD:Tvorba pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel podporou podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

 

Název

opatření

 1. 1.3.1: Podpora vzniku a rozvoji sociálního podnikání pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 2.2:Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)

Popis opatření

Za podpory místní samosprávy vytvořit sociální podnik, zaměřený na podnikání v oblastech, které mají charakter služeb v dané oblasti chybějících. Vytvoří se tím nová pracovní místa zejména pro osoby se zdravotním postižením nebo zkrácené pracovní úvazky pro pečující osoby, matky na rodičovské dovolené apod.    

 

Typy projektů

- nákup nebo rekonstrukce potřebných prostor pro rozvoj kapacit sociálního podnikání

- vybavení prostor sociálního podnikání pro poskytování nových služeb a produktů

Příjemci podpory

- nestátní neziskové organizace

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- církevní organizace

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 1 04 11
 1. Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním
 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

 1 01 05

Počet nových podniků

1 00 00

Počet podniků pobírající podporu

1 01 02

Počet podniků pobírající granty výchozí

1 03 00

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

1 04 00

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

1 04 03

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny

 

 

Specifický cíl strategie

3.2 SCLLD: Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy

 

Název

opatření

3.2.1: Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy

 1.  

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 1.2:„Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“)

Popis opatření

V současné době řada obcí nemá podél frekventovaných komunikací vybudované chodníky, a obyvatelům tak hrozí střet s projíždějícími vozidly. Situace je vážná zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo orientací. Z toho vyplývají cíle opatření, která by měla být zaměřena na bezpečný pohyb chodců a zejména na osoby se sníženou pohyblivostí a orientací. Řešení bezbariérovosti chodníků, zastávek autobusové dopravy, případně přechodů pro tyto osoby, včetně zvukových zařízení, přispěje k jejich lepšímu začleňování do společnosti.

Typy projektů

- budování bezpečných chodníků pro pěší dopravu osob

- doprovodnými opatřeními bude současné řešení bezbariérovosti pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí a zvukových zařízení pro osoby se sníženou orientací

Při opakovaném komunitním projednání obce od cyklostezek upustily. Zájem byl z hlediska turismu, nikoli cyklodopravy.

Příjemci podpory

- obce

- dobrovolné svazky obcí

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

 

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 7 51 20

Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě

 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

7 50 01

 1. Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě

 

 

Specifický cíl strategie

3.3 SCLLD: Zvyšovat ochranu života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením IZS

 

Název

opatření

3.3.1: Výstavba garážových prostor k ochraně techniky a posílení vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů

 1.  

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 1.3:„Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“)

Popis opatření

Stanice sborů dobrovolných hasičů jsou často v nevyhovujícím stavu nebo nepostačují požadavkům na spolehlivou ochranu před klimatickými nepříznivými podmínkami. Proto je žádoucí rekonstrukcemi nebo výstavbou stanic vytvořit pro techniku vhodné zázemí. Vzhledem k podmínkám podhůří Šumavy je dále potřebné posilovat vybavení SDH kategorie II a III a specializovanou technikou řešit důsledky větrných smrští či orkánů v ORP Klatovy a Sušice (seznam konkrétních jednotek SDH II a III kategorie je k dispozici v MAS Pošumaví).

Typy projektů

 • nákup nebo rekonstrukce stanic SDH II a III kategorie
 • pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi popř. pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek  

Příjemci podpory

- obce, které zřizují jednotky požární ochrany dobrovolných hasičů kategorie II a III podle přílohy č. 5 zákona o požární ochraně (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 5 75 20

Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS

 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

5 75 01

 

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS

5 70 01

Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS

 

 

 

Specifický cíl strategie

3.4. SCLLD: Ochrana kulturního dědictví našich předků zvyšováním jeho ochrany a revitalizace

 

Název

opatření

Opatření 3.4.1: Podpora ochrany a využití potenciálu kulturního dědictví pro turismus v území MAS Pošumaví

 1.  

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 3.1:„Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“)

Popis opatření

Na území MAS Pošumaví se nalézá pozoruhodné množství kulturních památek a z toho 4 národní kulturní památky a 5 kulturních památek zařazených do Indikativního seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP, které mají značný význam pro turistický ruch v území. Proto má velký význam zpřístupňování dalších objektů v rámci těchto památek a dále rekonstrukcí venkovních areálů, včetně drobných staveb. Níže uvedené typy projektů slouží především ke zvyšování návštěvnosti památek a tím i zvyšování zaměstnanosti a rozšiřování služeb cestovního ruchu. Podporovány budou pouze NKP a kulturní památky zařazené do Indikativního seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP.

 

Typy projektů

- zpřístupňování přilehlých areálů a parkových staveb, které se týkají zejména obnovy drobných staveb jako bývalé konírny, zřízení oranžérie, kočárovny, obnovu a výsadbu dřevin v prostorách podporovaných památek

- záchrana a restaurace interiérů doprovodných staveb hradů, zámků a církevních památek. Jedná se zejména o statické zajištění, stabilizace a zabezpečení nevyhovujících staveb z hlediska statiky pro zpřístupnění návštěvníků a tím zvyšování návštěvnosti. Dále se jedná o stavební obnovu střech, poškozeného zdiva a vnějších omítek, obnova okenních a dveřních výplní, restaurace maleb, konstrukce a výplní stropů. Dovybavení skanzenu, který je součástí NKP

 

Příjemci podpory

-vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících (národní kulturní památky, památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014)

 

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 9 10 10

Počet návštěv kulturních památek a památkových institucí zpřístupněných za vstupné

 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

9 05 01

Počet revitalizovaných památkových objektů

9 10 05

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

9 06 01

Počet revitalizací přírodního dědictví

 

 

Specifický cíl strategie

3. 5. SCLLD: Tvorba regulačních a územních plánů pro rozvoj a ochrany území

 

Název

opatření

3.5.1: Podpora pořízení regulačních opatření a územních studií pro rozhodování v území

 1.  

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 3.3:„Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje“)

Popis opatření

Na základě územně analytických podkladů a územních plánů vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území, včetně územní přípravy investic zaměřených na dopravní a technickou infrastrukturu. Zpracováním regulačních plánů vytvořit podmínky pro využití pozemků, staveb a komplexní řešení krajiny s respektováním ochrany životního prostředí. Na základě komunitních projednání vyplynul požadavek ORP Klatovy, jehož většina území spadá do MAS Pošumaví. Předpokládá se, že zbývající části, které nespadají do území MAS, si bude ORP financovat samostatně.

 

Typy projektů

- změny územních plánů

- pořízení regulačních plánů

- pořízení územních studií

 

Příjemci podpory

 • - obce s rozšířenou působností

 

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru
 1. 9 02 10

Plocha území pokrytá územním plánem, regulačním plánem a územní studií

 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

9 02 00

Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií

 

9 02 02

Počet regulačních plánů

9 02 04

Počet územních studií – veřejná infrastruktura

 

 

Specifický cíl strategie

4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání

Název

opatření

 1. 4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních zařízení, základního a středního vzdělávání

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 2.4:„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“)

Popis opatření

Zajistit dostatečnou kapacitu předškolních zařízení péče o děti, včetně úpravy venkovních zařízení, a aby rodičům bylo umožněno zapojit se na pracovním trhu. Základní školy a střední školy investičně podpořit jak ve smyslu stavebních úprav, tak pořízení vybavení pro rozvoj žáků v daných klíčových kompetencích. Klíčové kompetence jsou zaměřeny na oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. Podpořit spolupráci mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického a přírodovědného vzdělávání. MAS Pošumaví je nositelem projektů Místních akčních plánů vzdělávání ve třech ORP (Klatovy, Sušice, Horažďovice). Na základě této spolupráce bude podporovat komunikaci mezi zřizovateli jak MŠ, tak ZŠ a řediteli těchto škol. Zároveň bude MAS zajišťovat animaci školských zařízení a metodicky podporovat tvorbu šablon.

 

Typy projektů

- rozšíření kapacit předškolních zařízení a návazných venkovních prostor

- stavební úpravy, modernizace a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích,

- příprava výukových materiálů pro výuku technických a řemeslných oborů a oborů přírodovědného charakteru

- podpora předškolní a školní  výchovy vybavením laboratoří, odborných učeben, dílen apod.

Příjemci podpory

-zařízení péče o děti do 3 let,

-školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,

-další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 

 

Minimální

 a maximální výše

 1. MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

 1. Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

Výsledky

 1. Indikátory výsledku
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém

 1. Indikátory výstupu
 1. Kód NČI2014+
 1. Název indikátoru

5 00 00

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 20

Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení

 

5 00 01

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

5 01 20

Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let

 

 


Vytvořeno: 24. 7. 2016
Poslední aktualizace: 3. 12. 2019 9:43
Autor: Ing. Ivo Šašek