Navigace

Obsah

CLLD IROP MAS Pošumaví 2021 – 2027

Typ: ostatní
V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je součástí aktivit MAS programový rámec IROP. Podporované aktivity pro investiční projekty v IROP jsou: bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, kulturní památky, cestovní ruch.

Alokace MAS Pošumaví pro programové období 2021 – 2027 je 101 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání (a to nejen naší MAS, ale i ostatních). Přiděleno tedy máme nyní 70,8 mil. Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 67,2 mil. Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Rozdělení alokace mezi opatření bylo schváleno usnesením Valné hromady MAS Pošumaví, z.s. dne 5.10. 2022. Alokace je součástí příloh zprávy.

Harmonogram výzev IROP, zde jsou informace o vyhlášení výzev tzv. velkého IROP a nadřazených výzvách CLLD.

 

Specifikace oblastí podpory v CLLD IROP 2021 – 2027

 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

– výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
– zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
– doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

– výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službaminebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury;
– realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

 

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí

– ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
– revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
– revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

 

Podpora jednostek sboru dobrovolných hasišů katergorie jednotek požární ochrany II, III a V

– výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích.

 

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny

– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS;
– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny.

 

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol

– podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
– budování vnitřní konektivity škol;
– budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
– rekonstrukce učeben neúplných škol;
– doprovodná část projektu: budování a modernizace doprovodné infrastruktury zázemí školy; zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační
učebny); zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

 

Revitalizace kulturních památek

– revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; o doprovodná část projektu: parkoviště u památek.

 

Veřejná infrastruktura udržiteleného cestovního ruchu

– budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu);
– budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
– propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
– rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.


Přílohy

Vytvořeno: 13. 4. 2023
Poslední aktualizace: 3. 1. 2024 9:38
Autor: Filip Unzeitig