Navigace

Obsah

Výzvy MAS Pošumaví z.s.

Typ: ostatní
V současné době MAS Pošumaví nechystá žádné výzvy podle strategie CLLD, protože stále probíhá proces jejího schvalování. Pokud se vše podaří zdárně dokončit, budou vyhlašovány výzvy do PRV, IROP a OP Zaměstnanost.

Prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví byly v území její působnosti v letech 2007 – 2015 podpořeny projekty v celkové hodnotě necelých 67,5 milionu korun. S vlastní spoluúčastí žadatelů byly v území vytvořeny hodnoty v částce téměř 90 milionů korun.

Na období 2014 – 2023 je možnost čerpat ze tři programů částku cca 180 000 000,-, což s finanční spoluúčastí žadatelů překračuje 200 000 000,- Kč. Toto čerpání je však podmíněno několika závaznými faktory. Místní akční skupina musí být standardizována ministerstvem zemědělství, aby mohla vykonávat funkci regionálního „distributora“ těchto prostředků. Tento krok byl splněn 26.11.2015. K tomuto datu obdržela MAS Pošumaví z.s. osvědčení o splnění všech náležitostí standardizace.

Na základě tohoto osvědčení mohla MAS Pošumaví prostřednictvím systému MS2014+ zaslat na ministerstvo pro místní rozvoj Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 -2020. Tato strategie, někdy označovaná zkratkou anglického názvu CLLD, vznikala za účasti celé řady dobrovolníků z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací téměř tři roky a zahrnuje všechny oblasti regionálního rozvoje na území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví z.s.

V současné době stále probíhá její hodnocení na ministerstvu pro místní rozvoj. Strategie úspěšné prošla formálním hodnocením a počátkem července 2016 obdržela MAS Pošumaví prostřednictvím MMR protokol s připomínkami od hodnotitelů vše tří programů. Připomínky byly vypořádány a 22.7.2016 bylla strategie odeslána prostřednictvím systému MAS2014+ zpět k posouzení hodnotitelům, zda připománky byly zapracovány podle jejich představ. Nyní běží lhůta v rámci, které mohou oponenti posoudit, jakým způsobem se MAS s jejich podněty vypořádala. 

První výzvy do operačních programů by v případě úspěšného průběhu schvalování strategie Místní akční skupina Pošumaví z.s. mohla vyhlásit na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu roku 2016. Princip výzev bude podobný jako v předchozím období, mění se ale technické náležitosti. Projekty se budou podávat prostřednictvím systému MS2014+ a komunikace s žadateli se díky tomu z části přesune do elektronické podoby. Nicméně osobní a telefonický styk bude i nadále zachován a bude důležitou součástí vzájemných vztahů.

Jaké programy bude tedy Místní akční skupina Pošumaví z.s. administrovat? Stejně jako v minulém období to bude Program rozvoje venkova, který bude více zaměřen na zemědělství a lesnictví. Nicméně si v něm možná najdou své i nezemědělští venkovští živnostníci. Obce budou hledat možnosti financování svých potřeb v Integrovaném regionálním operačním programu. I když jednotlivá opatření tohoto programu se v mnohých oblastech míjejí s potřebami regionu Pošumaví, jak byly deklarovány při komunitních projednávání, přesto podle předběžného zájmu bude o podávání projektů velký zájem. Opatření operačního programu Zaměstnanost jsou zaměřena na sociální problematiku, která je v regionu aktuálnější než řešení nezaměstnanosti.

Opatření všech třech programů, na která bude možno v rámci výzev podávat projekty, jsou uvedena menu těchto stránek. Plné znění je potom k dispozici ve strategii CLLD.


Vytvořeno: 22. 7. 2016
Poslední aktualizace: 5. 9. 2016 08:48
Autor: Ing. Ivo Šašek