Navigace

Obsah

SZP - VÝZVA č. 2 - Společná zemědělská politika - intervence 52.77 LEADER na období 2023–2027

Typ: ostatní
SZP - VÝZVA č. 2 - Společná zemědělská politika - intervence 52.77 LEADER na období 2023–2027  3 SZP - Výzva č. 1 - NEBYLA Z DŮVODU TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ NA RO SZIF ČB VYHLÁŠENA
MAS Pošumaví, z.s vyhlašuje dne 27.05.2024 výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Strategického plánu SZP (Společné zemědělské politiky) na období 2023–2027 intervence 52.77 LEADER.

llogo

 

Odkaz na výzvu na webu SZIF: RO SZIF České Budějovice - zde naleznete Fiche, způsob výběru i programový rámec

 

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

 

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 32.500.000, - Kč

 

Ke stažení vzor pro přílohu k plnění PK MAS:

Velikost obce (místní části)  - dle počtu obyvatel s trvalým pobytem 
- lze použít i vlastní přílohu (nutné uvést k 1.1.2024, osob s trvalým pobytem, podpis a razítko)

 

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci těchto oblastí:

Fiche 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
(omezeno pouze pro velké podniky)

a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (včetně zkrácení dodavatelského řetězce)
c) Peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v podniku
d) Školkařská produkce a pěstování okrasných rostlin

Fiche 2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese (omezeno pouze pro velké podniky)

a) Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
b) Lesní školkařská činnost
c) Dřevozpracující provozovny

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

a) Zemědělské podnikání
b) Zpracování a uvádění na trh produktů
c) Lesnické podnikání
d) Nezemědělské podnikání

Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
c) Drobné památky místního významu
Definice „Drobných památek místního významu“
d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory)

Termín příjmu žádostí: od 10.06. do 10.07.2024

Upozorňujeme, že žádosti  (včetně příloh) je nutné podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Portálu Farmáře.

Prezentace ze semináře  

Pozvánka na seminář 

 

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů:

1.

05.06.2024  

od 14:00 hod.

Klatovy, Plánická 174, Dominikánský klášter -  zasedací místnost 1. patro

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat telefonicky.            

 

Kontaktní osoba: 

Eva Kyrálová

Telefon: 720 982 178

Email: kyralova@masposumavi.cz

 

Upozornění při vyplňování žádosti: 

Vyplnit je nutné pouze  E1 Preferenční kriteria - žadatel (včetně odůvodnění žadatele ke každému kritériu)

část E2 Preferenční kriteria přidělená MAS vyplňují hodnotitelé  Výběrové komise MAS Pošumaví, z.s. - při ukládání žádosti Vám bude žádost hlásit chybu E2 - tak je to v této fázi správně

Také prosím využívejte v horní části první strany žádosti "rozklikávací " pole Menu, naleznete zde Instruktážní list pro vyplnění žádosti a Kontrolu po vyplnění žádosti

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO ŽADATELE:

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.  Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat  Informace k přístupu do Portálu farmáře a vyplnit Žádost o přístup 
Postup pro nastavení zasílání zpráv z Portálu Farmáře

Postup pro žadatele na podávání Žádosti o dotaci a pro MAS na administraci na Portále farmáře (intervence 52.77)

 

PRAVIDLA

OBECNÉ INFORMACE

  • Pravidla pro publicitu
  • Finanční zdraví
  • Definice malých a středních podniků - poradce RO SZIF Praha p. Bednářová - tel. 703 197 497
  • Veřejné zakázky - poradce RO SZIF Praha p. Šťouračová - tel. 703 197 169
  • Střet zájmů

Definice pojmů v Žádosti o dotaci dle MAS Pošumaví, z.s.:

Inovace:

V rámci strategie budou realizovány projekty s inovativními prvky, které budou dlouhodobě udržitelné, přispějí k naplňování cílů strategie a prokáží synergický efekt, který je pro funkci venkova podstatný. Při uplatnění inovativních postupů se může jednat o nové nápady na technologie, výrobky, služby nebo procesy, které se v praxi osvědčí, ať už v rámci činnosti jednoho subjektu, nebo v rámci regionu. Mohou přinést růst a rozvoj, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zkvalitnění stávajících produktů nebo procesů, lepší využívání místních zdrojů nebo nové způsoby spolupráce mezi místními partnery. Při realizaci jednotlivých projektů by měl být dostatečně využit potenciál, kterým region disponuje, a to se zaměřením na ekologii a životní prostředí. Zapojením inovací do přípravy a realizace projektů dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů i celého regionu. Inovativní projekty přinášejí přidanou hodnotu do území v podobě ekonomického, společenského a sociálního udržitelného rozvoje. 

Přidaná hodnota:

Přidaná hodnota projektu - MAS posoudí přidanou hodnotu projektu pro území MAS. Projekt má přidanou hodnotu, pokud přináší pro území MAS efekty, které by nepřinesl, pokud by byl realizován z jiných zdrojů. Může se např. jednat o prvožadatele, kteří by bez pomoci MAS o dotaci nežádali, případně o inovativní projekty, které přináší nová řešení v místním kontextu. Typickým příkladem přidané hodnoty je rovněž zlepšení sociálního kapitálu - žadatel je ochoten sdílet zkušenosti s přípravou a realizací projektu, zapojuje se do dalších aktivit MAS, šíří společnou vizi o území MAS. Dalším příkladem může být, že realizací projektu dojde k podnícení dalších investic či aktivit na území MAS.

Příručka pro zadávání zakázek 

Personální a majetková propojenost 

Upřesnění dokládání majetkové struktury žadatele

Klasifikace ekonomických činností (CZ NACE)

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 5. 2024
Poslední aktualizace: 12. 6. 2024 9:28
Autor: Eva Kyrálová