Obsah

Výzva Šablony II

Typ: ostatní
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil v únoru 2018 výzvu č.02_18_063 s názvem Šablony II. Jedná se o výzvu nesoutěžního typu určenou všem MŠ, ZŠ, ZUŠ, školním družinám, školním klubům a střediskům volného času. Podávat žádosti o projekty lze až do 28. 6.2019. Realizace je určena na 2 roky.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Tato výzva (č. 02_18_063) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

 

 

Odkaz na web http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

 

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 6 mld. Kč

Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů:

pro MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč);

pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků/účastníků x 1 800 Kč)

zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele

Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Podpora společného vzdělávání

 

 

Kdo může o dotaci požádat?

Jak a kdy si zažádat?

Mateřské a základní školy*

Základní umělecké školy*

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)*

* Nezřizované organizačními složkami státu nebo zřizované MŠMT.

 

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 28. 2. 2018 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 28. června 2019 do 14:00.

Pro žadatele a příjemce je k dispozici konzultační linka na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00).

Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce operačních programů

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Místní akční skupiny (MAS)


Vytvořeno: 15. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 6. 2018 21:18
Autor: Ing. Marie Kaufnerová