Navigace

Obsah

Šablony II – zjednodušené projekty pro školy a školská zařízení

Typ: ostatní
Ve Zpravodaji číslo 21 jsme vás informovali o možnostech, které nabízí Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) základním, mateřským a základním uměleckým školám, školním družinám, školním klubům a domům dětí a mládeže formou tzv. ŠABLON II. Nyní nabízíme výsledná čísla o zapojení.

28. června roku 2019 byla uzavřena výzva k podávání žádostí a jsme rádi, že se podařilo nastavit mírnější pravidla pro účast především menších škol, pro které byla 200 tis. minimální částka žádosti v minulé výzvě z různých důvodů nedosažitelná. V následující tabulce vám předkládáme čísla, zobrazující kolik škol z našeho území MAS Pošumaví se do výzvy Šablony II zapojilo ve srovnání s její první vlnou Šablony I a jaká částka se do škol a školských zařízení díky těmto projektům dostala navíc nad rámec výdajů financovaných z MŠMT dle školského zákona.

Území ORP

Počet škol (ZŠ+MŠ) na území MAS Pošumaví

Počet škol, které podaly žádost do výzvy č. 22 Šablony I

Počet oprávněných subjektů, které podaly žádost do výzvy č. 63 Šablony II

Částka, která navýšila rozpočty škol na území MAS Pošumaví, za jednotlivá ORP

ORP KLATOVY

19

6

13

18 588 662,00

ORP SUŠICE

15

6

11

9 658 720,00

ORP HORAŽĎOVICE

10

4

8

6 679 338,00

ORP DOMAŽLICE

15

2

7

5 072 177,00

ORP NEPOMUK

2

1

1

608 799,00

Celková částka v Kč financovaná z OP VVV

 

 

 

40 607 246,00

 

 

Následující tabulka ukazuje, kolik škol si zvolilo jednotlivé možné aktivity:

Název aktivity  (konkrétní náplň aktivity si můžete zjistit na webu OP VVV - https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm - Příloha č. 3 Přehled šablon

Počet škol, které tuto aktivitu v následujících 2 letech budou realizovat

Školní asistent - personální podpora MŠ

8

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

8

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů nebo 48 hodin/48 týdnů

11

Projektový den ve škole - MŠ

17

Projektový den mimo školu - MŠ

13

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

9

Komunitně osvětová setkávání v MŠ

6

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ

1

Chůva - personální podpora MŠ pro 2 leté děti

3

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ -  čtenářská pregramotnost

8

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - matematická pregramotnost

7

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - osobnostně sociální rozvoj

10

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - inkluze

7

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - polytechnické vzdělávání

9

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - ICT

 

9

Sdílení zkušeností pedagogů MŠ s pedagogy z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

9

Školní asistent - personální podpora ZŠ

4

Tandemová výuka v ZŠ

5

CLIL ve výuce v ZŠ (pozn. redakce CLIL = obsahově a jazykově integrované učení - jedna z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání)

1

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

1

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

5

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

8

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů nebo 48 hodin/48 týdnů (zapojení tabletů a notebooků do výuky)

 

14

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

9

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

8

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce

6

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub

8

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

15

Projektový den v základní škole

16

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

5

Projektový den mimo školu - ZŠ

16

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ

1

Komunitně osvětová setkávání na ZŠ

2

Školní psycholog - personální podpora ZŠ

5

Sociální pedagog - personální podpora ZŠ

1

Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská gramotnost

6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská gramotnost

7

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - cizí jazyky

7

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - osobnostně sociální rozvoj

6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - inkluze

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - kariérové vzdělávání

4

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - polytechnické vzdělávání

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - ICT

12

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - projektová výuka

1

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

2

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost

1

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - inkluze

1

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - ICT

1

Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ s pedagogy z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

1

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK (školní družina-školní klub)

4

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK

7

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub

2

Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her

5

Projektový den v ŠD/ŠK

11

Projektový den mimo ŠD/ŠK

6

Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK

2

Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK

1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - čtenářská gramotnost

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - matematická gramotnost

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - cizí jazyky

1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - osobnostně sociální rozvoj

3

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK -  polytechnické vzdělávání

2

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK -  ICT

6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - projektová výuka

3

Sdílení zkušeností pedagogů ŠD a ŠK s pedagogy z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3

Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK

1

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK

3

Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - cizí jazyky

1

Využití ICT ve vzdělávání v SVČ (středisko volného času) - 64 hodin/64týdnů

1

Klub pro účastníky SVČ - čtenářský klub

1

Klub pro účastníky SVČ - klub zábavné logiky a deskových her

1

Projektový den v SVČ

1

Projektový den mimo SVČ

1

Školní asistent - personální podpora ZUŠ

1

Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - inkluze

1

Nové metody ve výuce v ZUŠ - ICT

1

Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

1

Projektový den ve škole - ZUŠ

1

Projektový den mimo školu - ZUŠ

1

Komunitně osvětová setkání v ZUŠ

1

Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ

1

Tandemová výuka v ZUŠ

1

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

1

 

Snad jsme i my svojí osvětou a případnou pomocí při sestavování projektů a zadávání žádostí do systému MS2014 přispěli k většímu využití této možnosti získání peněz pro školy, i když stále se ještě nejedná o úplně „bezadministrativní“ záležitost.

Za animátory MAS Pošumaví Ing. Marie Kaufnerová


Vytvořeno: 17. 1. 2022
Poslední aktualizace: 17. 1. 2022 11:31
Autor: Ing. Marie Kaufnerová