Navigace

Obsah

CO PŘINESL DISKUSNÍ KULATÝ STŮL V SUŠICI?

Typ: ostatní | náš tip
Diskuse se účastnili především odborníci z oboru vzdělávání24. listopadu se sešla především odborná veřejnost na diskusním kulatém stole k tématu vzdělávání na Sušicku.

V prostorách ZŠ Sušice v Lerchově ulici proběhlo setkání, jehož cílem bylo zjištění stavu školství na území ORP Sušice a vizí jeho dalšího směřování. Dvouhodinová diskuse přinesla celou řadu podnětů. Jejich přehled uvádíme níže a zároveň děkujeme všem účastníků za jejich aktivní přispění k rozvoji školství na Sušicku.

Pozitivní charakteristiky území:

 • Spolupráce mezi MŠ, ZŠ a SŠ v území je na velmi dobré úrovni.
 • Spolupráce škol s organizacemi, které se vzděláváním souvisejí (Středisko volného času, Městská knihovna Sušice)
 • Spolupráce škol se zřizovatelem (z jednání s řediteli na území ORP Sušice lze toto tvrzení obecně potvrdit – pozn. autora)
 • Pestrá nabídka činností školních družin (zároveň problematická je v mnoha případech jejich naplněnost na hraně kapacity)
 • Na vysoké úrovni je školní zájmová činnost
 • Školní logopedická péče (na velkých sušických školách) je na dobré úrovni (neexistuje ale odborná logopedická péče)

Problémové charakteristiky území:

 • Chybí odborná logopedická péče (nejbližší v Klatovech)
 • Chybí Speciálně pedagogické centrum pro děti s postižením, bylo by potřeba mimo jiné i kvůli nově nabízeným oborům „E“ na SOŠ a SOU Sušice
 • Kariérové poradenství na ZŠ by se mělo více soustředit na propagaci technických oborů, a to z důvodu dobrého uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce. S tím souvisí vzdělávání rodičů s cílem uvědomit si výhody a potřebnost technických oborů. Zároveň jsou účastníci pro zavedení náročnějších a plošných přijímacích zkoušek, které by přiměly žáky ZŠ obsazovat např. i učňovské obory.
 • Problematická doprava žáků dojíždějících do Sušice, především jejich návrat domů v odpoledních / podvečerních hodinách z kroužků, pro internátní žáky není možné se dostat z celé řady míst v neděli na internát. Problematické směry jsou např. na Vimperk, Horažďovice či Plánice
 • Zásadním problémem jsou neustálé změny v legislativě, se kterými se školy nestíhají seznamovat a enormně je zatěžují.
 • Školní vzdělávací programy nezaručují návaznost ve vzdělávání pro děti, které přestupují z jedné školy na druhou, nebo pro děti, které jsou ve střídavé péči rodičů.
 • Chybí návaznost rozvrhů ZUŠ Sušice na rozvrhy ZŠ, což vede k enormně krátkému času, který mají žáci na přesun, resp. k pozdní docházce do ZUŠ
 • Žáci ZŠ jsou přetěžováni přílišným množstvím aktivit, které jsou zařazovány do výuky (exkurze, soutěže apod.), což vede k jejich neukotvenosti, nestabilitě, resp. ke zhoršení soustředění, výchovným a vzdělávacím potížím.
 • Mnozí rodiče se nedostatečně věnují svým dětem. Rodiče by měli být v tomto směru vzděláváni a žáci ZŠ i SŠ by měli být hlouběji vzdělávána v rodinné výchově a v rodičovských povinnostech.
 • Chybí nízkoprahový klub v Sušici - rada dětí tráví volný čas (prázdniny, víkendy, odpoledne) pasivně, rodiče je nenaučili volný čas využívat k vlastními rozvoji či smysluplnému odpočinku. U těchto dětí následně vzniká vyšší potenciál rizikového chování. Nízkoprahový klub by pomohl především dětem se sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Integrace dětí s postižením – inkluze, je obrovskou administrativní zátěží. Školy s těmito dětmi v minulosti již běžně pracovaly, ovšem nyní za zcela jiných administrativních podmínek.
 • Chybí zpětná vazba od OSOPD v případě problémových žáků – škola podá podnět, ale již se nedozví od OSPOD žádné závěry.
 • Zavedení povinného druhého cizího jazyka některé děti příliš zatěžuje a neumožňuje jim naučit se lépe alespoň jeden cizí jazyk. Druhý cizí jazyk by měl být pouze volitelný.
 • Odchod mladých lidí ze Sušicka, tedy trvalý odliv obyvatelstva, který je podmíněn jednak nedostatkem pracovních příležitostí, ale také např. studiem ve větších městech, kde už následně mladí lidé zůstávají a celkově vyšší atraktivitou větších měst pro mladé lidi.
 • Odchod žáků ZŠ na víceletá gymnázia – ZŠ přicházejí o nadanější děti, které by měly potenciál tlačit kupředu i ty méně nadané. Víceletá gymnázia by se měla zrušit, protože neprospívají kvalitě základního školství
 • Rozšiřuje se počet žáků, kteří své vzdělání končí základní školou a v dalším studiu již nepokračují. Účastníci navrhují prodloužení povinného vzdělávání.
 • Nezájem absolventů pedagogických fakult o práci ve školství a nezájem mnoha mladých pedagogů o obor.

Vytvořeno: 2. 12. 2016
Poslední aktualizace: 2. 12. 2016 10:14
Autor: Mgr. Jindřich Haišman