Navigace

Obsah

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) jsou plánovací dokumenty vztahující se ke zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Klatovy, Horažďovice a Sušice. Vznikly v rámci dvouletých projektů realizovaných MAS Pošumaví z Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání (OP VVV) v letech 2016 až 2018.

Každý MAP obsahuje analytickou, strategickou a plánovací část. Byly v nich identifikovány klíčové problémy, stanoveny rozvojové priority a s ohledem na konkrétní potřeby jednotlivých území ve spolupráci především se školami, zřizovateli a dalšími subjekty působícími ve formálním i v neformálním vzdělávání byl vypracován roční akční plán. Plánované aktivity budou realizovány jednotlivými subjekty, které za aktivitu v plánu zodpovídají.

Navazující projekt MAP II dále podporuje plánovací procesy v území a poskytuje prostředky pro nastartování některých aktivit. Podrobnosti hledejte pod jednotlivými hesly v rozbalovacím menu na horní liště.

ANIMACE škol a školských zařízení v OP VVV je označení pro pomocné služby školám a školským zařízením ze strany Místních akčních skupin s podáváním tzv. zjednodušených projektů (šablon). Je financována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Obsahem bezplatné pomoci je:

  •  Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon,

  •  školení pro žadatele a příjemce,
  •  konzultačí čnnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
  •  metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  •  metodická pomoc s vypořádáním přpomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  •  metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Šablony

28. 6. 2019 skončila druhá vlna tzv. Šablon II. Jejich kladem měla být především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby škol a školských zařízení.

Šablony měly podpořit jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoci školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to případným personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole, ale nově i kariérového poradce nebo zapojením odborníka z praxe.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům by mohly pomoci také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a nově projektové dny, posílení využívání ICT na školách).

NOVINKY:

  • Rozšířil se počet oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
  • Minimální výše celkových výdajů je snížena z 200 000 Kč na 100 000 Kč
  • Došlo k navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ.

 V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc.

..........................

Výzva  ŠABLONY PRO ZŚ A MŠ I. skončila 30.6.2017, realizace 2 letých projektů musí být ukončena do 31 . 8. 2019. Jaké je skutečné zapojení škol na našem území čtěte ve zprávách.

.........................................................................................................................................

logorop