Obsah

Opatření 4.1.1 Školy

Typ: ostatní
Bližší informace pro žadatele o opatření Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních zařízení, základního a středního vzdělávání.

 

Specifický cíl strategie

4.1. SCLLD: Zkvalitnit infrastrukturu a vybavení vzdělávacích zařízení zejména v klíčových kompetencích a rozšíření kapacit předškolního vzdělávání

Název

opatření

4.1.1.: Podpora infrastruktury pro zvyšování kapacit a kvality předškolních zařízení, základního a středního vzdělávání

Vazba na specifický cíl IROP

4.1 Posílení CLLD za účelem zvýšení kvality života lidí ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

(vazba na SC 2.4:„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“)

Popis opatření

Zajistit dostatečnou kapacitu předškolních zařízení péče o děti, včetně úpravy venkovních zařízení, a aby rodičům bylo umožněno zapojit se na pracovním trhu. Základní školy a střední školy investičně podpořit jak ve smyslu stavebních úprav, tak pořízení vybavení pro rozvoj žáků v daných klíčových kompetencích. Klíčové kompetence jsou zaměřeny na oblasti komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

 

Typy projektů

- rozšíření kapacit předškolních zařízení a návazných venkovních prostor

- stavební úpravy, modernizace a vybavení prostor pro kvalitnější výuku v určených klíčových kompetencích,

- příprava výukových materiálů pro výuku technických a řemeslných oborů a oborů přírodovědného charakteru

- podpora předškolní a školní výchovy vybavením laboratoří, odborných učeben, dílen apod.

Příjemci podpory

-zařízení péče o děti do 3 let,

-školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy,

-další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

 

Minimální

 a maximální výše

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat až ve své výzvě

Principy preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS

 

Specifická pravidla pro žadatele: http://www.dotaceeu.cz/getmedia/8c0017f4-035e-401f-8913-001de2b4685b/Specificka-pravidla_68-vyzva-2-4_CLLD_1-0.pdf?ext=.pdf

 

 

 

 


Vytvořeno: 9. 2. 2017
Poslední aktualizace: 9. 2. 2017 11:37
Autor: Bc. Alžběta Merglová