Navigace

Obsah

MAP II neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice" je 3letý projekt financovaný z OP VVV (Operační program Vývoj, Výzkum a Vzdělávání), který řídí MŠMT a realizuje MAS Pošumaví. Je zaměřen na rozvoj a podporu školství v našem regionu, a to prostřednictvím vzájemného propojování škol, prohlubováním spolupráce mezi školami, zřizovateli, státními orgány vztahujícími se k výchově a vzdělávání a mezi nestátními neziskovými organizacemi, které se tématu věnují.

Začal 1. 11. 2018 a navazuje na projekty MAP realizované pro jednotlivá území ORP Horažďovice, ORP Sušice a ORP Klatovy. V tomto projektu jde o prohlubování a zkvalitnění systému plánování v území a také o implementaci některých aktivit tzn. projekt poskytuje finanční podporu pro realizaci některých naplánovaných aktivit.  Pro školy tedy zajišťujeme nejrůznější vzdělávací aktivity pro pedagogy, ale i pro žáky, snažíme se podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky, zajišťujeme školám exkurze a budeme půjčovat také řadu nákladných pomůcek.  Z dlouhodobého hlediska vytváříme plány dalšího rozvoje školství v našem území a hledáme cesty, jak potřeby území zajistit finančně.

Realizační tým je při své práci povinen dodržovat "Postupy MAP II" stanovené MŠMT. Dále je podřízen Řídícímu výboru (ŘV), který je složen z povinných zástupce všech druhů organizací zapojených do práce s dětmi v území (viz. zpráva Ustavující zasedání ŘV). ŘV se schází cca 2 x ročně a schvaluje změny a doplnění MAP. Strategické rámce MAP včetně seznamů investičních priorit jsou pak vyvěšeny na www.uzemnidimenze.cz a jsou pro různé operační programy a ministerstva podkladem pro schvalování žádostí o dotace. Je tak naplňována myšlenka, že by do území měly jít takové investice, na nichž se jejich obyvatelé společně domluví.

Zprávy

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - informační setkání

MAS Pošumaví pořádá informační setkání pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ohledně možnosti financování některých aktivit organizace z dotací OP VVV. Setkání proběhne 25. června 2019 od 15:00 v Sušici v PROSTORu (kulturní centrum Charity Sušice). Podrobnosti v pozvánce a plakátu k výzvě. celý text

náš tip | 22. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

DOPLNĚNÉ STRATEGICKÉ RÁMCE ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZEMÍ HORAŽĎOVICKA A SUŠICKA

K datu 26. dubna 2019 byly Řídícím výborem území ORP Horažďovice a ORP Sušice schváleny úpravy a doplnění seznamů investičních priorit, které jsou potřebné k rozvoji vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Aktuální verze Strategických rámců MAP najdete v přílohách.

celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Čtenářská gramotnost a její rozvoj

Představujeme program aktivit rozvoje vzdělávání

Projekt MAP II jede. Připravili jsme pro školy, děti i rodiče ze Sušicka a Horažďovicka celou řadu aktivit, jako jsou vzdělávací semináře pro pedagogy, exkurze pro děti nebo informační setkání rodičů. Jednotlivé akce naleznete v příloze tohoto článku. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Titulní stránka katalogu

Pošumavský katalog školních exkurzí a výletů vyletěl v novém vydání!

Pro školy, spolupracující na projektu MAP II, jsme připravili novou verzi Pošumavského katalogu exkurzí a výletů. celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Týden pro zdraví

V týdnu od 11. do 15. února pořádala Střední zdravotnická škola akci Týden po zdraví.
Žáci školy si připravili přednášky pro žáky základních nebo mateřských škol na různá témata a pod dohledem svých vyučujících je prezentovali svým mladším "kolegům". MAS Pošumaví podpořila využití této možnosti zajištěním dopravy pro žáky z odlehlejších oblastí v rámci projektu MAP II.
celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Historie stavebnice MERKUR 1

Historie stavebnice MERKUR

V klatovském muzeu bylo možno až do začátku února letošního roku možno shlédnout fascinující díla sestavěná z dá se říci již legendární stavebnice MERKUR. Protože i dnes je pro děti jistě zajímavá a inspirující uspořádala MAS Pošumaví exkurzi pro děti na tuto výstavu spojenou z možností si z ní něco vyrobit. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Podporujeme volnočasový klub Velryba 1

Podporujeme volnočasový klub Velryba

V Sušici běží volnočasový klub pro děti, který MAS Pošumaví podporuje prostřednictvím projektu MAP II. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

POZVÁNKA na setkání odborné veřejnosti a rodičů, zaměřené na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Sušicku a Horažďovicku - 30. ledna 2019 od 16:00 hod - kulturní centrum „Prostor v Sušici“.

Cílem setkání je zahájit společnou debatu o současném stavu, možnostech rozvoje a plánech nebo možná zatím jen přáních organizací nebo jednotlivců, zasahujících nějakým způsobem do života této věkové skupiny. Jedná se o ojedinělou příležitost, jak se účastnit posouvání vzdělávání v našem regionu, kterou přináší projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). celý text

ostatní, náš tip | 26. 1. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

PODPORA LOGOPEDICKÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ORP HORAŽĎOVICE


Aktivita Místního akčního plánu ORP Horažďovice: "sdílení logopedických pracovníků" - odstartována. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Ustavení Řídícího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území a ORP Sušice a ORP Horažďovice“ - MAP II proběhlo dne 27. 11. 2018 v zasedací místnosti MěÚ v Sušici. Co se zde dělo a kdo byl do něj zvolen? celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová