Navigace

Obsah

MAP II neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice" je 3letý projekt financovaný z OP VVV (Operační program Vývoj, Výzkum a Vzdělávání), který řídí MŠMT a realizuje MAS Pošumaví. Je zaměřen na rozvoj a podporu školství v našem regionu, a to prostřednictvím vzájemného propojování škol, prohlubováním spolupráce mezi školami, zřizovateli, státními orgány vztahujícími se k výchově a vzdělávání a mezi nestátními neziskovými organizacemi, které se tématu věnují.

Začal 1. 11. 2018 a navazuje na projekty MAP realizované pro jednotlivá území ORP Horažďovice, ORP Sušice a ORP Klatovy. V tomto projektu jde o prohlubování a zkvalitnění systému plánování v území a také o implementaci některých aktivit tzn. projekt poskytuje finanční podporu pro realizaci některých naplánovaných aktivit.  Pro školy tedy zajišťujeme nejrůznější vzdělávací aktivity pro pedagogy, ale i pro žáky, snažíme se podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky, zajišťujeme školám exkurze a budeme půjčovat také řadu nákladných pomůcek.  Z dlouhodobého hlediska vytváříme plány dalšího rozvoje školství v našem území a hledáme cesty, jak potřeby území zajistit finančně.

Realizační tým je při své práci povinen dodržovat "Postupy MAP II" stanovené MŠMT. Dále je podřízen Řídícímu výboru (ŘV), který je složen z povinných zástupců všech druhů organizací zapojených do práce s dětmi v území (viz. zpráva Ustavující zasedání ŘV). ŘV se schází cca 2 x ročně a schvaluje změny a doplnění MAP. Strategické rámce MAP včetně seznamů investičních priorit jsou pak vyvěšeny na www.uzemnidimenze.cz a jsou pro různé operační programy a ministerstva podkladem pro schvalování žádostí o dotace. Je tak naplňována myšlenka, že by do území měly jít takové investice, na nichž se jejich obyvatelé společně domluví.

V území působí 4 pracovní skupiny, které se scházejí minimálně 4x ročně  - Pracovní skupina (PS) pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, Pracovní skupina pro matematickou  gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti a PS pro financování.

Zprávy

Podporujeme nadané děti pro budoucnost

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tj. IQ nad 130). Mensa České republiky bude v našem území vést cca 3-hodinový seminář pro pedagogy ze škol a školských zařízení na téma jak s těmito nadanými dětmi od MŠ po SŠ pracovat.
Koná se 17. září 2019 od 14:30 v Sušice, Lerchova 926 (Kulturní centrum Charity Sušice - PROSTOR)
Srdečně jsou zváni i rodiče nadaných dětí a pracovníci NNO, kteří s dětmi pracují.
Odkaz na přihlašování najdete v přiloženém plakátku. celý text

ostatní, náš tip | 10. 9. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Regionální exkurze pro pedagogy 1

Regionální exkurze pro pedagogy

Ve dnech 2 . 7. 2019 - 3. 7. 2019 se konal druhý ročník exkurze pro pedagogy, zaměřený na regionálně zakotvené učení a propagaci cílů výletů a exkurzí.
Hlavním cílem je seznámit děti s atraktivitou území a podpořit jejich vztah k prostředí, v němž žijí, aby jej v budoucnu neopouštěly. Projekt se tak v rámci svých možností snaží podpořit snahu o snížení odlivu obyvatelstva, což je poměrně zásadní problém v území Pošumaví.
celý text

ostatní | 3. 7. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Exkurze do informačního střediska NP a CHKO Šumava v K. Horách a didaktická exkurze na hrad Kašperk

Dne 25. 6. 2019 se uskutečnila vzdělávací exkurze – poznávání života na Šumavě, didaktická prohlídka hradu Kašperk:
celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - informační setkání

MAS Pošumaví pořádá informační setkání pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží ohledně možnosti financování některých aktivit organizace z dotací OP VVV. Setkání proběhne 25. června 2019 od 15:00 v Sušici v PROSTORu (kulturní centrum Charity Sušice). Podrobnosti v pozvánce a plakátu k výzvě. celý text

náš tip | 22. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ 1

Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ

Pro rodiče dětí vstupujících do MŠ bylo dne 19. 6. 2019 uskutečněno setkání s cílem poskytnout rodičům komplexní informace o fungování školky a o tom, jaké nároky jsou kladeny na děti a s jakými dovednostmi by dítě do MŠ mělo přicházet. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Exkurze do Skanzenu v Chanovicích

Dne 18. 6. 2019 se uskutečnila exkurze do Skanzenu v Chanovicích s výkladem pracovníka skanzenu pana Kodýdka (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech) o bydlení a životě našich předků. celý text

ostatní | 18. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Seminář - ICT v praxi škol

Seminář uskutečněný dne 13.5.2019 byl zaměřen na poskytnutí konkrétní ukázky použití ICT pro žáky ZŠ i MŠ, ŠK a motivovat školy k využití možností dotací (výzva Šablony II) z OP VVV.
Jedná se o informační seminář zaměřený na ukázky práce s dětmi a žáky při využívání informačních a komunikačních technologií (ICT). celý text

ostatní | 13. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Informatorium pro členy školských rad - seminář  1

Informatorium pro členy školských rad - seminář

Dne 8. 6. 2019 se konal seminář s cílem zvýšit informovanost osob, které se podílejí se na správě školy - členové školských rad: zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí pracovníci školy, zřizovatelé škol. celý text

ostatní | 8. 6. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání vedoucích pracovníků škol  1

Setkání vedoucích pracovníků škol

Tradiční setkání vedení škol, zaměřené na vzdělávání a výměnu zkušeností mezi řediteli a zástupci ředitelů se uskutečnilo ve dnech 23. 5. 2019 - 24. 5. 2019 na zámku v Jindřichovicích. celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Zážitková exkurze do Skanzenu v Chanovicích  1

Zážitková exkurze do Skanzenu v Chanovicích

Ve dnech 16.5.2019 a 23.5.2019 se uskutečnily zážitkové exkurze do Skanzenu v Chanovicích.
Pedagogové byli s průběhem, organizací i výsledky práce spokojeni.
celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Seminář k robotické stavebnici Lego WeDo 1

Seminář k robotické stavebnici Lego WeDo

Dne 21.5.2019 proběhl seminář týkající se využití robotické stavebnice Lego WeDo ve výuce.
Byl to navazující seminář pro učitele ZŠ, kteří se věnují technice, zaměřený na vyšší formu programování robotů. Stavebnice WeDo rozvíjí u žáků technické dovednosti, prostorové vnímání a umožňuje jim pochopit základy programování.
celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Souihrn pro asistenty primární logopedické prevence (logopedické asistenty) 1

Souhrn pro asistenty primární logopedické prevence (logopedické asistenty)

Dne 20.5.2019 se uskutečnilo malé opakování pro ty, kteří již dříve absolvovali akreditovaný kurz "PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE" a ujistit je ve správnosti jejich počínání při práci s dětmi. celý text

ostatní | 20. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ 1

Setkání rodičů dětí vstupujících do MŠ

Pro rodiče dětí, které budou vstupovat v následujícím školním roce do MŠ, bylo uspořádáno dne 14.5.2019 setkání ve spolupráci s ředitelkou MŠ Tylova Sušice, paní Miroslavou Oudesovou. celý text

ostatní | 14. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Exkurze pro žáky – Kašperk a sklárna Zlatý potok  1

Exkurze pro žáky – Kašperk a sklárna Zlatý potok

Dne 10.5.2019 byla uspořádána vzdělávací exkurze pro podporu polytechnického vzdělávání a pro rozvoj místně zakotveného učení, které se zúčastnilo 91 žáků a 6 pedagogů. celý text

ostatní | 10. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Resuscitace dospělých i dětí a život ohrožující stavy¨- seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ 1

Resuscitace dospělých i dětí a život ohrožující stavy¨- seminář pro pedagogy MŠ a ZŠ

Dne 7.5.2019 proběhl seminář s cílem proškolit pedagogy v poskytování první pomoci a v používání výukové pomůcky -figuríny Prestan pro nácvik KPR.
celý text

ostatní | 7. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga - semínář pro pedagogy

Dne 6.5.2019 se uskutečnil seminář s cílem zopakovat vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků a zásady jejich spolupráce a zopakovat určité zásadní pojmy pod vedením lektorky Mgr. Jany Vavřincové. celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

DOPLNĚNÉ STRATEGICKÉ RÁMCE ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZEMÍ HORAŽĎOVICKA A SUŠICKA

K datu 26. dubna 2019 byly Řídícím výborem území ORP Horažďovice a ORP Sušice schváleny úpravy a doplnění seznamů investičních priorit, které jsou potřebné k rozvoji vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
Aktuální verze Strategických rámců MAP najdete v přílohách.

celý text

ostatní | 26. 4. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

"Matematika je zábavná" - seminář pro učitele

Dne 9.4. 2019 proběhl v Sušici seminář pro pedagogy na téma Zábavná matematika pod vedením Mgr.Štěpánky Baierlové. celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Čtenářská gramotnost a její rozvoj

Představujeme program aktivit rozvoje vzdělávání

Projekt MAP II jede. Připravili jsme pro školy, děti i rodiče ze Sušicka a Horažďovicka celou řadu aktivit, jako jsou vzdělávací semináře pro pedagogy, exkurze pro děti nebo informační setkání rodičů. Jednotlivé akce naleznete v příloze tohoto článku. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman
Titulní stránka katalogu

Pošumavský katalog školních exkurzí a výletů vyletěl v novém vydání!

Pro školy, spolupracující na projektu MAP II, jsme připravili novou verzi Pošumavského katalogu exkurzí a výletů. celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

Seminář k robotice v ZŠ - OZOBOT

Seznámení se s prací s robotem, jeho programováním a dovednostmi se mohli zástupci 6 škol, celkem 9 osob seznámit na semináři, který se konal dne 12.3.2019. celý text

ostatní | 12. 3. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Seminář k robotice v MŠ a na 1. stupni ZŠ – BEE BOT 1

Seminář k robotice v MŠ a na 1. stupni ZŠ – BEE BOT

Seznámení se s malými programovatelnými roboty, využitelnými ve výuce v MŠ a na 1. stupni ZŠ pod vedením odbornice na tuto problematiku, paní Ing. Evy Fanfulové se konalo 27.2.2019. celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Setkání vedoucích pracovníků škol  1

Setkání vedoucích pracovníků škol

Ve dnech 21.2.2019 - 22.2.2019 bylo uskutečněno tradiční setkání vedení škol v Envincentru PROUD Podbranský mlýn v Horažďovicích, zaměřené na výměnu zkušeností mezi řediteli a zástupci ředitelů a na vzdělávání a získávání manažerských dovedností. Součástí akce tedy byla i prohlídka Envicentra a představení jeho programů. celý text

ostatní | 22. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

Týden pro zdraví

V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 pořádala Střední zdravotnická škola akci Týden po zdraví.
Žáci školy si připravili přednášky pro žáky základních nebo mateřských škol na různá témata a pod dohledem svých vyučujících je prezentovali svým mladším "kolegům". MAS Pošumaví podpořila využití této možnosti zajištěním dopravy pro žáky z odlehlejších oblastí v rámci projektu MAP II.
celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Historie stavebnice MERKUR 1

Historie stavebnice MERKUR

V klatovském muzeu bylo možno až do začátku února letošního roku možno shlédnout fascinující díla sestavěná z dá se říci již legendární stavebnice MERKUR. Protože i dnes je pro děti jistě zajímavá a inspirující uspořádala MAS Pošumaví exkurzi pro děti na tuto výstavu spojenou z možností si z ní něco vyrobit. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Podporujeme volnočasový klub Velryba 1

Podporujeme volnočasový klub Velryba

V Sušici běží volnočasový klub pro děti, který MAS Pošumaví podporuje prostřednictvím projektu MAP II. celý text

ostatní | 30. 1. 2019 | Autor: Mgr. Jindřich Haišman

POZVÁNKA na setkání odborné veřejnosti a rodičů, zaměřené na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Sušicku a Horažďovicku - 30. ledna 2019 od 16:00 hod - kulturní centrum „Prostor v Sušici“.

Cílem setkání je zahájit společnou debatu o současném stavu, možnostech rozvoje a plánech nebo možná zatím jen přáních organizací nebo jednotlivců, zasahujících nějakým způsobem do života této věkové skupiny. Jedná se o ojedinělou příležitost, jak se účastnit posouvání vzdělávání v našem regionu, kterou přináší projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). celý text

ostatní, náš tip | 26. 1. 2019 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová

PODPORA LOGOPEDICKÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ORP HORAŽĎOVICE


Aktivita Místního akčního plánu ORP Horažďovice: "sdílení logopedických pracovníků" - odstartována. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Ustavení Řídícího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území a ORP Sušice a ORP Horažďovice“ - MAP II proběhlo dne 27. 11. 2018 v zasedací místnosti MěÚ v Sušici. Co se zde dělo a kdo byl do něj zvolen? celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová