Navigace

Obsah

MAP II neboli Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďovice a ORP Sušice" je 3letý projekt financovaný z OP VVV (Operační program Vývoj, Výzkum a Vzdělávání), který řídí MŠMT a realizuje MAS Pošumaví. Je zaměřen na rozvoj a podporu školství v našem regionu, a to prostřednictvím vzájemného propojování škol, prohlubováním spolupráce mezi školami, zřizovateli, státními orgány vztahujícími se k výchově a vzdělávání a mezi nestátními neziskovými organizacemi, které se tématu věnují.

Začal 1. 11. 2018 a navazuje na projekty MAP realizované pro jednotlivá území ORP Horažďovice, ORP Sušice a ORP Klatovy. V tomto projektu jde o prohlubování a zkvalitnění systému plánování v území a také o implementaci některých aktivit tzn. projekt poskytuje finanční podporu pro realizaci některých naplánovaných aktivit.  Pro školy tedy zajišťujeme nejrůznější vzdělávací aktivity pro pedagogy, ale i pro žáky, snažíme se podporovat vzájemnou výměnu zkušeností mezi pedagogy a dalšími odborníky, zajišťujeme školám exkurze a budeme půjčovat také řadu nákladných pomůcek.  Z dlouhodobého hlediska vytváříme plány dalšího rozvoje školství v našem území a hledáme cesty, jak potřeby území zajistit finančně.

Realizační tým je při své práci povinen dodržovat "Postupy MAP II" stanovené MŠMT. Dále je podřízen Řídícímu výboru (ŘV), který je složen z povinných zástupce všech druhů organizací zapojených do práce s dětmi v území (viz. zpráva Ustavující zasedání ŘV). ŘV se schází cca 2 x ročně a schvaluje změny a doplnění MAP. Strategické rámce MAP včetně seznamů investičních priorit jsou pak vyvěšeny na www.uzemnidimenze.cz a jsou pro různé operační programy a ministerstva podkladem pro schvalování žádostí o dotace. Je tak naplňována myšlenka, že by do území měly jít takové investice, na nichž se jejich obyvatelé společně domluví.

Zprávy

PODPORA LOGOPEDICKÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ORP HORAŽĎOVICE


Aktivita Místního akčního plánu ORP Horažďovice: "sdílení logopedických pracovníků" - odstartována. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová
Ustavení Řídícího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu MAP II

Ustavující zasedání Řídicího výboru projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území a ORP Sušice a ORP Horažďovice“ - MAP II proběhlo dne 27. 11. 2018 v zasedací místnosti MěÚ v Sušici. Co se zde dělo a kdo byl do něj zvolen? celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Ing. Marie Kaufnerová