Navigace

Obsah

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) pro obce s rozšířenou působností (ORP) Klatovy, Horažďovice a Sušice jsou dvouleté projekty realizované MAS Pošumaví.

V rámci každého projektu bude za širokého zapojení partnerů působících ve vzdělávání na území ORP  zpracován Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro toto území. MAP identifikuje klíčové problémy a stanoví rozvojové priority tak, aby s ohledem na konkrétní potřeby území, přispívaly k naplnění dlouhodobých záměrů vzdělávání (přehled najdete zde)a zlepšení kvality vzdělávání. Projekt by měl přispět ke zlepšení vzájemné spolupráce a koordinace subjektů působících ve formálním i v neformálním vzdělávání především dětí a žáků do 15 let.

Období realizace jednotlivých projektů:

  • projekt ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP KLATOVY  - registrační  č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000383 –  od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018 

     

  • projekt ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP  SUŠICE – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000384 –  od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018 

     

  • projekt ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP HORAŽĎOVICE - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000379 – od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018

Šablony

Se šablonami mají školy zkušenosti již z OP VK.

Nyní již odstartovala druhá vlna tzv. Šablon II. Jejich kladem by měla být především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby škol a školských zařízení.

Šablony by měly podpořit jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomoci školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to případným personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole, ale nově i kariérového poradce nebo zapojením odborníka z praxe.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům by mohly pomoci také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a nově projektové dny, posílení využívání ICT na školách).

NOVINKY:

  • Rozšířil se počet oprávněných žadatelů - nově určeny také pro základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.
  • Minimální výše celkových výdajů je snížena z 200 000 Kč na 100 000 Kč
  • Došlo k navýšení částek pro výpočet maximální výše finanční podpory pro MŠ a ZŠ.

 V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc.

..........................

Výzva  ŠABLONY PRO ZŚ A MŠ I. skončila 30.6.2017, realizace 2 letých projektů musí být ukončena do 31 . 8. 2019. Jaké je skutečné zapojení škol na našem území čtěte ve zprávách.

.........................................................................................................................................

logorop